- +

 אנא מלא אחר ההנחיות בקפידה ופעל לפי השלבים הבאים: 

יש לוודא פרטים מדויקים של החייב/ החברה בפירוק ומספר התיק בכונס הרשמי: פ"ר (פושט רגל) פ"ח (פירוק חברה) באתר הדינמי של הכונס הרשמי.
טרם מילוי הטופס המקוון אנא ודאו כי בידכם המסמכים הבאים: 
- אסמכתאות לאימות החוב. 
- ייפוי כוח – חתום ומאומת על ידי עורך דין (נדרש רק במקרים בהם התביעה מוגשת על ידי מיופה כוח) 
- העתק המחאה של התובע לאימות נתוני חשבון בנק או לחילופין אישור ניהול חשבון מהבנק. 
- שלושה תלושי שכר אחרונים. 
- מכתב פיטורין. 
- אישור על גובה הפקדות לפיצויי פיטורים העומדים לזכותך בקופת גמל. - אם יש לך פטור חלקי/ מלא ממס הכנסה- צרף אישור מתאים. 
- אם הנך עובד "תושב שטחים" או עובד "תושב זר" הנך נדרש לצרף צילום תעודת זהות או דרכון וכן טופס לרישום נפש מלא וחתום על ידך.
 הנחיות כלליות 
•את כל המסמכים הרלוונטים הנ"ל יש לסרוק ולצרף לטופס המקוון בלשונית "מסמכים ושליחה". 
• יש לוודא שיש ברשותך כתובת דואר אלקטרוני – את הכתובת תידרש להזין בטופס המקוון באופן מדויק על מנת שיישלחו אליך אישורי שליחה וקבלה של הטופס. 
• בתום מילוי הטופס תוך הקפדה על מילוי שדות החובה, יש לשלוח את הטופס על ידי לחיצה על "שלח". 
• יש להמתין עד שתהליך השליחה יושלם. בתום התהליך תופיע על המסך "הודעה לשולח", במסגרתה ישלח חיווי על הצלחת שליחת התביעה בצירוף מספר הסימוכין. 
• לאחר מכן, תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה הודעה על שליחת תביעת החוב בצירוף העתק מתביעת החוב שנשלחה (אין לראות בהודעה זו אישור על עצם קליטת תביעת החוב ונכונותה) 

במקרים שלא התקבלה הודעה על המסך או לא התקבלה אצל התובע הודעת דואר אלקטרוני על אישור השליחה או התקבלה הודעת שגיאה, יש לפנות לתמיכה הטכנית של ממשל זמין בטלפון: 02-6664646. עם קליטת תביעת החוב במערכת "הכונס הרשמי", תישלח לתיבת הדואר האלקטרוני של מגיש התביעה הודעה על אישור קליטת תביעת החוב וכן מידע על זהות בעל התפקיד ופרטי ההתקשרות עמו להמשך בירור וטיפול.
במקרים בהם לא התקבלה אצל מגיש הבקשה הודעה (בדואר אלקטרוני) בדבר קליטה או אי קליטת הטופס תוך 48 שעות ממועד הגשת תביעת החוב, יש לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת: Tviot-jr@justice.gov.il
בפניה יש לציין את מספר הסימוכין של תביעת החוב שנשלחה ופרטי התיק לרבות: מספר תיק פנימי, ת.ז. החייב/ ח.פ. החברה בפירוק. בנוסף יש לציין את מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל ליצירת קשר לצורך בירורים נוספים.

לידיעתך, טופס התביעה מועבר לכונס הרשמי להמשך טיפול בתביעה. לאחר אישור התביעה על ידי בעל התפקיד, תביעת החוב תועבר לביטוח הלאומי- תחום זכויות עובדים. התביעה תבחן והגמלה תשולם בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ובהתאם לפסיקה. לבירורים נוספים ולקבל מידע בנושא, ניתן לפנות למוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי שמספרו *6050 או 04-8812345 בימים א' – ה' בין השעות 8.00-17.00 
כמו כן ניתן להיעזר באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתובת www.btl.gov.il תחת הכותרת הפסקת עבודה- פשיטת רגל. 

- +
פרוק חברה פשיטת רגל
51
- +
1 פרטי התובע

פרטים אישיים של התובעמען למכתבים

פרטי התקשרות
מען למכתבים
פרטי חשבון הבנק של התובע
פרטי עורך דין מייצג
כתובת
פרטי התקשרות עם עורך הדין
פרטי עורך דין מייצג
כתובת
פרטי התקשרות עם עורך הדין


printing
2 פרטי חשבון הבנק
3 פרטי המעביד


- +
פרטי עבודה מול מעסיק
המעסיק חייב לי
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

printing
4 פרטי התביעה לתשלום חוב שכר עבודה או פיצויי פיטורין

לפי:

שכר עבודה אשר לא שולם על ידי המעביד
הפרשי שכר אשר לא שולמו על ידי המעביד

מספר ימים:
ש"ח
מספר ימים:
ש"ח
מספר ימים:
ש"ח
מספר ימים:
ש"ח
מספר ימים:
ש"ח
מספר ימים:
ש"ח
אי הפרשה לקופת גמל או השתלמות*
ש"ח
מספר ימים:
ש"ח
מספר ימים:
ש"ח


ש"ח


סה"כ החוב המגיע
ש"ח

* אם לא נפתחה כלל קופה עבור המבוטח, ניתן לאשר את חלקו של המעסיק רק עבור 12 חודשים אחרונים שקדמו לניתוק יחסי עובד מעביד.

- +
5 הצהרה
פרטי ממלא הטופס

הצהרות

  • הריני מאשר כי קראתי את הוראות החוק והתקנות הרלבנטיות, לרבות סעיפים 71 עד 78 ו-223 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם - 1980, סעיפים 76 עד 79 לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"א - 1981 וסעיף 53 לתקנות החברות (פירוק), תשמ"ז - 1987, ואני מאשר כי תביעת החוב הוגשה על ידי בהתאם לאמור בסעיפים אלו. 
  • אני החתום מטה מצהיר בזה כי כל הפרטים שנמסרו על ידי בתביעה ובנספחיה הם נכונים ומלאים.
    ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים הן עבירה על החוק, וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן קצבה לפי חוק זה או להגדלתה, על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר.
    ידוע לי כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו ובנספחיה, יש בו כדי להשפיע על זכאותי לגמלה או על יצירת חוב, ועל כן אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך 30 יום.
    אני מסכים שהבנק הנ"ל יחזיר למוסד לביטוח לאומי, לפי דרישתו, סכומים מתוך חשבוני, אם המוסד לביטוח לאומי יפקיד לחשבון תשלום אשר כולו או חלקו שולם בטעות, או שלא כדין, וכן שהבנק ימסור למוסד לביטוח לאומי את פרטי מושכי התשלומים. אני מסכים כי המוסד לביטוח לאומי יפנה לבנק הנ"ל, באמצעות תקשורת ממחושבת, לצורך אימות בעלותי בחשבון הבנק כפי הצהרתי לעיל ושהבנק הנ"ל ו/או עובד מטעמו ימסור למוסד לביטוח לאומי את המידע הנחוץ לו לאימות פרטי חשבון הבנק שמסרתי לעיל. לחילופין, ידוע לי כי המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש מסמכים ואישורים נוספים לצורך ביצוע אימות פרטי חשבון הבנק שמסרתי לעיל וכי יהא עלי להמציאם לפי דרישה.


- +
מסמכים שיש לצרף לתביעה

טופס רישום נפש. טופס רישום נפש

במידה והבקשה מוגשת על ידי מיופה כח- טופס ייפוי כח חתום ומאומת בידי עורך דין. טופס ייפוי כח

אם יש לך מספר קבצים לצרף, חשוב שתקפיד לצמצם את נפח הקבצים.

לתשומת ליבך:

נפח כולל של כל הצרופות לא יעלה על 15 MB

לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300 dpi

סוגי הקבצים שניתן לטעון הם: PDF,BMP,JPG,GIF, TIF,TIFF,JPEG.

מדריך לצמצום נפח קובץ

ללא קבלת המסמכים הנדרשים, לא ניתן יהיה להמשיך לטפל בתביעתך

הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
תלושי שכר
תלוש שכר
מחק תלוש שכר
הוסף צרופה
מחק שורה מטבלת צרופות אחרות
הוסף צרופה
הוראות שליחה

לשליחת הטופס יש ללחוץ על כפתור "שלח". עם קבלת התביעה במערכת הכונס הרשמי תשלח לך הודעת אישור קבלה לכתובת המייל שהזנת על אודות קליטת טופס תביעת החוב במערכת. על מגיש תביעת חוב לשמור את טופס הבקשה, אישור קבלה על אודות קליטת טופס תביעת חוב המערכת והאסמכתאות לביסוס החוב, עד לתום הליך פשיטת הרגל/פירוק למקרה שידרוש הכונס הרשמי או בעל התפקיד את המצאתם. מידע ופרטים נוספים ניתן לראות באמצעות הזנת שם משתמש וסיסמא ב"מערכת לעיון מקוון" באתר האינטרנט של הכונס הרשמי שישלחו אליך במכתב התשובה.