- +
בהתאם לחוק החשמל התשי"ד-1954, ולתקנות החשמל (רישיונות) התשמ"ה-1985
- +
?
?
?
פרטי כתובת
ארץ לידה
ארץ דרכון
כתובת

לידיעתך, כתובתך תילקח ממרשם האוכלוסין. באחריותך לעדכן את כתובתך למשלוח דואר שבמרשם האוכלוסין

- +

חובה עליך לצרף לבקשתך את העתקי התעודות ו/או הדיפלומות, גיליון הציונים ופירוט רשימת מקצועות הלימוד המעידים על הכשרתך והסמכתך בחשמל.

בוגרי מוסדות לימוד בחו"ל, כשהתעודות ו/או הדיפלומות אינן באנגלית, חייבים לצרף בנוסף למפורט מעלה, גם את תרגום כל המסמכים לעברית כדין (באישור עו"ד ו/או נוטריון).

אזהרה חמורה: במידה שהמסמכים אשר תצרף לבקשתך יתגלו כמזויפים ו/או לא אמיתיים, אזי יינקטו כנגדך כל האמצעים כמתחייב בחוק ובתקנות החשמל, לרבות פסילת רישיונך ו/או הגבלתו.

השכלה
מחק השכלה מחק שורה מטבלת השכלה
פרטים על הרישום בפנקס המהנדסים/ההנדסאים/הטכנאים
הוסף צרופה
הוסף צרופה
- +
ניסיון
מחק ניסיון מחק שורה מטבלת נסיון
פרטי מעסיק
בקשה לפטור מתשלום אגרה לעובד מדינה
- +
פרטי איש קשר
- +
מסמכים
הוסף
מחק
הוסף צרופה