- +
אני החתום מטה

אני החתום מטה:

מבצע בניית שלד בניין בכתובת הבאה:

מבצע בניית שלד בניין בכתובת הבאה: 

?
?
- +
הצהרה

מצהיר בזאת לאמור:

 1. אני אחראי לביצוע שלד הבניין הנזכר לעיל ואני מצהיר כי השלד בוצע על פי כל דין החל על ביצוע השלד, בהתאם להיתר הבנייה ולרבות בהתאם להוראות העוסקות בשלד הבניין בחלק ה' בתוספת השנייה, בהתאם לתכניות שערך מתכנן שלד הבניין, וכמפורט להלן: 
   
   א. הקרקע נבדקה והביסוס בוצע על פי תכנונו של מתכנן השלד.
   ב. שלד מבטון מזוין הוקם על פי הוראות הביצוע בתקן ישראלי, ת"י 466 על חלקיו, ועל פי תקן ישראלי, ת"י 904 לעניין טפסות ות"י 1139 לעניין פיגומים.
   ג. כל החומרים והמוצרים המרכיבים את שלד הבניין מתאימים לדרישות התקנים המתאימים והם בהתאם להוראות חלק ה' בתוספת השנייה.
   ד. כל בדיקות שלד הבניין ומרכיביו בוצעו על פי התקנים המתאימים ובהתאם להוראות התוספת השנייה. תוצאות הבדיקות הועברו למתכנן השלד ובוצעו תיקונים על פי הנחיותיו, ככל שניתנו.
   ה. בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא ביצעתי כל תקרת צלעות שלא בהתאם להוראות הביצוע בתקן ישראלי, ת"י 466 חלק 2.

 2. הקמת השלד נעשתה בהתאם לשיטת הבנייה התואמת את הוראות כל דין, לרבות פרט 5.03 בתוספת השנייה.
 3. במקרה של תוספת לבניין קיים - ביצעתי את השלד באופן שיובטח כי הבניין יוכל לשאת את העומסים שעשויים להיות מופעלים עליו בשל התוספת לבניין.  

ולראיה באתי על החתום:

ולראיה באתי על החתום:

?
X______________________________
.
.