הנחיות להדפסת טופס מקוון

על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור כפתור הדפסה הדפס הנמצא בסרגל הכלים של הטופס. סרגל הכלים סרגל הכלים
אנא נסו שנית.

דיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה

סמוכין: 501257
תאריך:
 • עזרה ומידע
 • פרטי נותן השירות
 • משרד המשפטים

  מוקד השירות והמידע של משרד המשפטים

  2416* שלוחה 7 לתמיכה בטפסים מקוונים

  ימים א' עד ה' בין השעות 08:00-17:00

  • 08:00-19:00

   1299

 • הנחיות למילוי הטופס
 • טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד

  מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות

  * שדה חובה מסומן בכוכבית

  • :

   :

  • גרסת טופס AGForms 1.1.1

- +
דיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה בדבר החלטות לשינוי שם, מטרות ותקנות, בחירת בעלי תפקידים, אישור דוחות ומינוי רואה חשבון בהתאם לסעיף 38 לחוק העמותות התש"ם - 1980 טופס 2 (תקנה 3)
-
-
לשימוש המשרד
- +
תמצית הפרוטוקול של האסיפה הכללית
* על סדר היום:  (בחר באפשרויות המתאימות)

ניתן לדון בנושאים נוספים אך אין צורך להגיש לגביהם דיווח במסגרת טופס זה

- +
החלטות
לשנות את שם העמותה

הערה: מבוקש רישום שינוי השם על ידי רשם העמותות

לשנות את מטרות העמותה כמפורט בטופס דיווח על החלטה לשינוי מטרות

הערה: יש למלא ולצרף דיווח על החלטה לשינוי מטרות לפי טופס 4 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009.

לתקן את התקנון לפי הנוסח המפורט בטופס דיווח על החלטה לשינוי תקנון

הערה: יש למלא ולצרף דיווח על החלטה לשינוי תקנון לפי טופס 5 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים) התשס"ט 2009

לאשר את הדוח הכספי לשנת  המצורף בזה

יש לצרף המלצת ועדת הביקורת או הגוף המבקר, ורשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לפי טפסים 8 ו-9 בהתאמה, לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט 2009. אם נתמנה רואה חשבון, יש לצרף גם את חוות דעתו על הדין וחשבון הכספי (לפי סעיף 38 (א) (3) לחוק העמותות התש"ם – 1980). יש לציין כי עמותה חייבת במינוי רואה חשבון אם מתקיימות בה הוראות סעיף 19(ג) או 37(ב) לחוק העמותות התש"ם - 1980.

לאשר את הדוח המילולי לשנת  המצורף בזה

הערה: לפי סעיף 37א' לחוק העמותות התש"ם- 1980 יש לצרף דין וחשבון מילולי כפי שאושר בידי האסיפה הכללית לאחר שהובא בפני ועדת הביקורת או הגוף המבקר של העמותה.

בחר באפשרויות המתאימות:
חבר
מחק חבר
-
-
-
-

הערה! אם מדובר ביחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יש למלא מספר דרכון, המדינה שבה הוצא ולצרף העתק דרכון כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009. 

חבר
מחק חבר
-
-
-
-

הערה! אם מדובר ביחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יש למלא מספר דרכון, המדינה שבה הוצא ולצרף העתק דרכון כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009. 

חבר
מחק חבר
-
-
-
-

(מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון את אישור ה רשם בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק)

הערה! אם מדובר ביחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יש למלא מספר דרכון, המדינה שבה הוצא ולצרף העתק דרכון כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009. 

למנות כרואה חשבון של העמותה את:
-
-
-
-

הערה! אם מדובר ביחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יש למלא מספר דרכון, המדינה שבה הוצא ולצרף העתק דרכון כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009. 

לסיים את כהונת:
שורה
מחק שורה
-
-
להחליט כי הרכב מורשי החתימה בשם העמותה יהיה:
(אנא פרט את שמות כל מורשי החתימה, אף אם מונו קודם למינוי הנוכחי)

אם לפי התקנון ועד העמותה הוא המוסמך למנות מורשי חתימה, אין למלא סעיף זה אלא לצרף טופס דיווח על החלטת ועד העמותה בדבר מינוי מורשי חתימה על ידי הועד.

שורה
מחק שורה
-
-

הערה! אם מדובר ביחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יש למלא מספר דרכון, המדינה שבה הוצא ולצרף העתק דרכון כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009 

חתימת המפורטים להלן ביחד בצירוף חותמת העמותה, יחייבו את העמותה לכל דבר ועניין.

- +
חתימות

אנו החתומים מטה מאשרים את נכונות הפרטים לעיל וכי החלטות האסיפה התקבלו כדין ובהתאם להוראות התקנון.

חבר ועד מספר 1
חבר ועד מספר 2

_____________________

    חתימת חבר ועד מספר 1

_____________________

    חתימת חבר ועד מספר 2

- +
פירוט המסמכים המצורפים

נא לסמן ולמלא בהתאם:

לפי סעיף 37א' לחוק העמותות
לפי טופס 8 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009

החלטה על שינוי שם מטרות ותקנון ועל מינוי בעלי תפקידים יש להמציא לרשם תוך שבועיים מקבלתה באסיפה הכללית, החלטה לאישור דו"ח כספי ומילולי יש להמציא לרשם עד 30 ליוני בשנה שלאחר תום תקופת הדו"ח, אלא אם אושר מועד מאוחר יותר לפי סעיף 36(ד) לחוק העמותות, התש"ם – 1980.

- +

יש לחתום על המסמך בהתאם לחוק, ולשלוח אותו בדואר לרשם העמותות. עם קבלת המסמך החתום כדין במשרדי הרשם, ניתן יהיה לקלוט את המידע המקוון. אם ברצונך לקבל את המסמך לכתובת מיייל, אנא מלא כתובת דואר אלקטרוני

לשימוש המשרד
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד.
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.