- +

אנו החתומים מטה,
מביעים בזה את הסכמתנו לשמש נאמנים בהקדש הנזכר למעלה.
כמו כן, אנו מודיעים בזה, כי:
כל פעולותינו כנאמנים בהקדש האמור, יהיו בהתאם להוראות חוק הנאמנות, תשל"ט - 1979,
תקנות ההקדשות לצרכי צדקה, תשל"ד - 1974,
תקנות הנאמנות (דרכי השקעת כספי הקדש ציבורי) התשס"ד – 2004 ולהנחיות רשם ההקדשות.

נאמן
נאמן
מחק נאמן
חתימה