- +
מידע חשוב

לאחר שהוזהרנו, כי עלינו לומר אך ורק את האמת והאמת כולה, וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים בזה, כדלקמן:  

 1. כספי ההקדש הוצאו אך ורק לשם ביצוע המטרות הציבוריות שנקבעו במסמכי היסוד של ההקדש.
 2. כספי ההקדש מושקעים בהתאם להוראות תקנות הנאמנות (דרכי השקעת כספי הקדש ציבורי), תשס"ד-2004.
 3. נכסי ההקדש מנוהלים על ידנו ביעילות ובחיסכון. 
 4. כל ההכנסות שהתקבלו מהגופים הממשלתיים ואו הציבוריים, הוצאו למימון המטרות שלהן יועדו, בלבד. 
 5. כל ההכנסות שהתקבלו מגופים ממשלתיים, ואו ציבוריים לא הועברו בכל דרך שהיא לכל גוף או תאגיד אחר.
 6. החלטות הנאמנים בדבר חלוקת הכספים לנהנים התקבלו ב   ישיבות של חבר הנאמנים שהתקיימו במהלך השנה החולפת, תוך שימוש בתבחינים שוויוניים ואובייקטיביים (מצורף בזאת - פרטיכלים מישיבות חבר הנאמנים). 
 7. אנו מנהלים מערכת מסודרת של הנהלת חשבונות, כל התשלומים למטרות ההקדש שולמו מחשבון הנאמנות של ההקדש בשקים בלבד.

סעיף 10
10.הקדש המעסיק עובדים בשכר מתבקש לציין את עלות השכר לחמשת בעלי השכר הגבוה ביותר (לרבות תשלומים נלווים, החזר הוצאות וכד')
10. בהקדש לא מועסק בשכר "קרוב" של הנאמנים. (לסעיף זה, "קרוב" כמשמעו בסעיף 13 (ב) לחוק הנאמנות, תשל"ט – 1979). 
 
טבלת מעסיקים
שורה
מחק שורה
סעיף 11
11.בהקדש לא מועסק בשכר "קרוב" של הנאמנים. (לסעיף זה, "קרוב" כמשמעו בסעיף 13 (ב) לחוק הנאמנות, תשל"ט – 1979). 
?
- +
הצהרה

 הרינו מצהירים בזה, כי זה שמנו, זו חתימתנו ותוכן התצהיר לעיל - אמת.

שורה
מחק שורה
אישור עורך דין

הנני מאשר בזה כי בתאריך ____________ הופיעו בפניי, עורך דין _________________ _________________

במשרדי ברחוב _________________ נאמני ההקדש ששמותיהם מצוינים לעיל,

ולאחר שהזהרתים, כי עליהם לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו בפני את נכונות התצהיר הנ"ל וחתמו עליו.

חתימת עורך דין_________________