- +
מען
- +
קבלת נסח מן הרישום בפנקס להקדשות/חברות לתועלת הציבור הרשומים מטה:
פירוט הבקשה
נסח
מחק נסח
מס"ד 1
- +
אני הח"מ מאשר בזה קבלת הנסחים המצוינים לעיל ומתחייב בזה לעשות בהם שימוש לצרכי המבקש בלבד ולא להפיצם לכל ארגון אחר.
תאריך:
: ?
X______________________________
.
.