- +
תחום פעילות מבוקש לקבלת הרישיון
* תחום פעילות (ניתן לציין יותר מתחום אחד)
* סוג שירות
* תחום ניקיון
האם הינך מחזיק ברישיון באחד התחומים הבאים או שהיה לך בעבר רישיון באחד מתחומים אלו?
קבלן כח אדם
קבלן שירות
לשכה פרטית
היתר מיוחד לפעול כקבלן כוח אדם המעסיק עגורנאי צריח
- +
?
פרטי התקשרות עם החברה
איש קשר בחברה- בעלים או בעל תפקיד בכיר אחר (אין לציין כאן פרטי מייצג/רו"ח/עו"ד, לצורך כך קיימת הפנייה בהמשך)
לתשומת לבך, כתובת הדוא"ל תשמש לכל התכתבות איתך בנוגע לבקשה
פרטי רו"ח/יועץ מס
בא כוח המייצג את החברה (במידה וקיים)
*אם כן באיזה תחומים?
- +
בעלי תפקידים בחברה

לתשומת לבך: יש לפרט את כל בעלי התפקידים הבכירים בחברה
יש לבחור מתוכם עד שלושה שיוצגו על גבי הרשיון/היתר (ניתן לרשום על גבי הרישיון/ההיתר עד 3 בעלי תפקידים בכירים. בכל מקרה יש לכלול את בעל/י הרישיון בין בעלי התפקיד שיופיעו על גבי הרישיון/היתר)

שורה
מחק שורה מטבלה היברידית מחק בעל תפקיד
טוען נתונים...
טוען נתונים...
ניסיון ניהולי
לתשומת לבך: עפ"י החוק הינך נדרש לניסיון של שלוש שנים לפחות בניהול כ"א.
לתשומת לבך: עפ"י החוק הינך נדרש לניסיון ניהולי עסקי של שנה לפחות.
SDS
רשימת תצהירים והתחייבויות
נא למלא פרטים ולהדפיס תצהיר נפרד עבור כל אחד מהחותמים, לפי הפירוט להלן. לחתום על כל תצהיר, לסרוק ולצרף במסך הבא:
- +
הוסף צרופה
MB