- +
פרטי החברה
סקטור
מורשי חתימה בחברה
מורשי חתימה
הוסף שורה בטבלת מורשי חתימה
כתובת החברה
פרטי מנכ"ל החברה
?
?
פרטי איש קשר
?
?
- +
מחזור מכירות והיקפי ייצוא
שנת
שנת
הוסף צרופה
פירוט פעילות החברה
פירוט תחומי הפעילות של החברה
פירוט סוגי המוצרים / השירותים של החברה
מספר עובדים (בכל שוק בנפרד)
קורות חיים
קורות חיים
מחק קורות חיים
הוסף צרופה
- +
שוק היעד המבוקש להשתתפות בתוכנית
שוק היעד המבוקש להשתתפות בתוכנית

לצורך השתתפות בתכנית, חובה לצרף תכנית פעולה שיווקית ובקשה לתקציב עבור ביצוע התכנית. על שמות המסמכים להכיל את שם החברה ומדינת היעד. הגשה לשוק יעד מועדף, קרי הודו/סין/יפן, תבוצע באופן זהה לשאר השווקים. 

לצורך השתתפות בתכנית, חובה לצרף תכנית פעולה שיווקית ובקשה לתקציב עבור ביצוע התכנית. על שמות המסמכים להכיל את שם החברה ומדינת היעד

מילוי תוכנית פעולה שיווקית (נספח 2) לחץ כאן
מילוי בקשה לתקציב (נספח 3) לחץ כאן
הוסף צרופה
הוסף צרופה
צירוף מסמך אקסל בלבד
הוסף צרופה
- +
הצהרות

לתשומת לב: 

יש למלא את כל שדות החובה בכל ההצהרות 

לתשומת לב: הנפח המקסימאלי לסך הצרופות הוא 15MB. טופס הכולל צרופות החורגות מנפח זה, ייצור שגיאה בשליחה ולא ייקלט. 

הצהרה והתחייבות לעמוד בתנאי ההוראה

הצהרה והתחייבות לעמוד בתנאי ההוראה

אני החתום מטה, מנכ"ל חברת מצהיר בזאת בכתב כי קראתי והבנתי את הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה "תכנית כסף חכם" 5.10, על כלליה ונספחיה והנני מתחייב לעמוד בכל הדרישות שבהוראה כאמור. 
הצהרה בדבר אי קבלת תמיכה נוספת מגורם ממשלתי

הצהרה בדבר אי קבלת תמיכה נוספת מגורם ממשלתי

בהתאם להוראת מנכ"ל 5.10 (תכנית "כסף חכם") אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים בזה: החברה אינה מקבלת תמיכה נוספת מהממשלה בגין ההוצאות
הצהרת יצוא

הצהרת יצוא

אני החתום מטה מצהיר כי נתוני היצוא, כפי שמצוינים לעיל, הינם הנתונים הנכונים ככל הידוע לי בעת הגשת בקשה זו.
הצהרה בגין יצור המוצר

הצהרה בגין יצור המוצר

אני החתום מטה מצהיר כי המוצר או השירות, שבגינם מוגשת הבקשה, יוצר או מסופק על ידי החברה הפונה.
הצהרה בדבר נכונות המידע

הצהרה בדבר נכונות המידע

אני החתום מטה מצהיר על נכונות המידע המוצג בבקשה זו.
סמנכ"ל כספים / חשב

סמנכ"ל כספים / חשב 

?
?
חתימה ?
X______________________________
מנכ"ל

מנכ"ל 

?
?
חתימה ?
X______________________________
חובה להדפיס את התצהיר, לחתום עליו, ולהעלותו חתום כצרופה לטופס זה
הוסף צרופה
?
המבקש

אני החתום מטה  מספר זהות , מורשה חתימה מטעם חברת   שמספרה 

(להלן "המבקש") מצהיר ומבקש כדלקמן בתמיכה לבקשה לסיוע שהגשתי במסגרת הוראת מנכ"ל מס' 5.10 תכנית כסף חכם(להלן – הוראת מנכ"ל).

הצהרה נוספת

מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת, בכתב, כדלקמן – המבקש ובעל השליטה בו מקיימים חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדים המועסקים אצלו ומתחייבים להמשיך ולשמור על זכויות אלו במשך כל תקופת קבלת הסיוע ממשרד הכלכלה והתעשייה . המבקש ובעל השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת הסיוע ממשרד הכלכלה והתעשייה בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 383 עד 393 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, ולפי סעיפים בחוק עובדים זרים, התשנ"א – 1991, הנוגעים להעסקה שלא כדין (כולל קבלן ומעסיק בפועל, מגורים לא הולמים, ביטוח רפואי) (סעיפים 2 (א), 2(ב), (3)ו- (4), 2(ג)) ולמיטב ידיעתם לא מתנהלים נגדם הליכים פליליים בחשד לביצוע העבירות כאמור, נכון למועד הגשת הבקשה לקבלת מענק ממשרד הכלכלה והתעשייה.

לעניין תצהיר זה – "בעל שליטה" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א 1981. בעלי השליטה במבקש הינם:

בעלי שליטה
הוסף שורה בטבלת בעלי שליטה
הצהרה נוספת

אני מבקש ממינהל הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה להעביר לעובד משרד הכלכלה והתעשייה של היחידה אליה מוגשת בקשת הסיוע שלי, אישור בדבר קיומם או העדרם של קנסות או הרשעות בדיני עבודה בהתאם לאמור בהוראת מנכ"ל אחריות חברתית מס' 0.4. 


 ידוע לי שיילקחו בחשבון קנסות או הרשעות בדיני עבודה בתקופה של שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת הסיוע אולם יימנו לעניין זה רק עבירות אשר נעברו מיום תחילתה של הוראת מנכ"ל אחריות חברתית מס' 0.4- הוא יום 19/10/2009  

?
חתימה ?
X______________________________
נוסף

חובה להדפיס את התצהיר, לחתום עליו, ולהעלותו חתום כצרופה לטופס זה

הוסף צרופה
נוסף

אנו החתומים מטה מצהירים כדלקמן:
1. החברה עומדת בתנאי הסף שפורטו בהוראת מנכ"ל 5.10 "תכנית כסף חכם".
1. החברה עומדת בתנאי הסף שפורטו בהוראת מנכ"ל 5.12 "של"ב".
2. אין לחברה חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה והתעשייה.
3. אין לחברה חובות בלתי מוסדרים לרשויות המס.
4. החברה או גוף הקשור במישרין או בעקיפין לרבות הבעלים, אינם מחזיקים בחשבון מוגבל/מעוקל.
5. אין בקשה או הליך לכינוס נכסים, פירוק, וכיוצא בזאת כנגד החברה.
6. החברה אינה מקבלת תמיכה נוספת מהממשלה בגין ההוצאות המוכרות על פי הוראת מנכ"ל 5.10.
6. החברה אינה מקבלת תמיכה נוספת מהממשלה בגין ההוצאות המוכרות על פי סעיף 2.4 בהוראת מנכ"ל 5.12.

על החתום

על החתום

בעל זכות חתימה
הוסף שורה בטבלת בעלי זכות
אימות חתימה

אימות חתימה

?
?
אני החתום מטה, עו"ד מאשר בזאת כי התאגיד רשום בישראל על פי דין, וכי בעל זכות החתימה, מר ,  אשר תפקידו מוסמך/ת להצהיר ולהתחייב בשם החברה הנ"ל.
שם:
תאריך:
חתימה:
חותמת:
נוסף

חלה חובה להדפיס את התצהיר, לחתום עליו, ולהעלותו חתום כצרופה לטופס זה

הוסף צרופה
?
?
אני החתום מטה, עו"ד מאשר בזאת כי התאגיד רשום בישראל על פי דין, וכי בעל זכות החתימה, מר ,  אשר תפקידו מוסמך/ת להצהיר ולהתחייב בשם החברה הנ"ל.
שם:
תאריך:
חתימה:
חותמת:
הצהרה נוספת

הנני מצהיר כי: 

 לחברה יכולות כלכליות ואמצעים כספיים מספקים לביצוע התוכנית כחלק מפעילותה השוטפת של החברה; כל הנתונים המפורטים בדו"ח החברה המוצג לעיל נכונים תאריך _____________ חתימת המנכ"ל________________

נוסף

חלה חובה להדפיס את התצהיר, לחתום עליו, ולהעלותו חתום כצרופה לטופס זה

הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
נוסף

על החברה המבקשת להעביר העתקים מדיווחיה לרשויות המע"מ לשנים ו  - המציגים את דיווחי ההכנסות  החייבות והפטורות לתקופות אלה. במידה וסך ההכנסות הפטורות על פי דיווחי מע"מ אינו תואם את היקפי היצוא על פי הצהרת החברה במסגרת הבקשה, עליה לצרף מכתב בחתימת הרו"ח המבקר של החברה, המסביר את הפערים (למעט במקרים בהם קיים ביאור מתאים בדוחות הכספיים המבוקרים שהוצגו) 

דו"ח סקור / מאזן בוחן לשנת הבקשה
הוסף שורה בטבלת מאזנים
אישור על ניהול ספרים ורישום במע"מ ובמס הכנסה וכן כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס, (תשל"ו – 1976)
הוסף שורה בטבלת אישורים על ניהול כספים
אישור מהבנק על ניהול חשבון בנק
הוסף שורה בטבלת אישור מהבנק על ניהול חשבון בנק
תעודת התאגדות וכן דו"ח עדכני מרשם החברות
הוסף שורה בטבלת תעודות התאגדות
הוסף צרופה
הוסף צרופה
נוסף
חובה להדפיס את התצהיר, לחתום עליו, ולהעלותו חתום כצרופה לטופס זה

חובה להדפיס את התצהיר, לחתום עליו, ולהעלותו חתום כצרופה לטופס זה

הוסף צרופה