- +
?
- +
כתובת וטלפון
- +
תלונה המוגשת באמצעות עורך דין * יש לצרף עותק של ייפוי הכוח של הלקוח בשדות הצרופות בתחתית הטופס
אם הפונה הינו נציג חברה
פניה וטיפול על ידי גורמים אחרים
- +
פרטי נשוא התלונה
?
צירוף מסמכים ?
הוסף צרופה לטבלת צרופות