מדינת ישראל
רשות המסים בישראל
  בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס
על ידי פקיד השומה (1) שנת המס 
116
 אתר רשות המסים בישראל  פורטל השירותים והמידע הממשלתי  לתמיכה: 1-800-200-560

לאחר מילוי הטופס יש להדפיסו ולחתום עליו.
יש לצרף תלושי משכורת/קיצבה מהמעבידים הרלוונטים ולשלוח את הטופס
לפקיד השומה באיזור מגוריך.
אם יש לך תיק במס הכנסה, יש לשלוח את הטופס למשרד בו מתנהל תיקך.

*שדה חובה מסומן בכוכבית

  פרטים אישיים  
 
*מספר זהות *שם משפחה *שם פרטי *תאריך לידה
כתובת פרטית מספר טלפון
*רחוב/שכונה מספר בית *עיר/ישוב מיקוד
*מין *מצב משפחתי *תושב/ת ישראל תאריך עליה
זכר נקבה רווק/ה  נשוי/אה גרוש/ה אלמן/ה כן לא
 
     
  * פרטים על בן/בת הזוג והכנסתו/ה  
 
*מספר זהות *שם משפחה *שם פרטי בן/בת הזוג (2)
רשום/ה לא רשום/ה

*אין לו/לה כל הכנסה
 יש לו/לה הכנסה מ: *   עבודה   עסק   קיצבה   מקור אחר *
 
     
  פרטים על ילדי שבשנת המס טרם מלאו להם 19 שנה      
 
סמן/י v בטור המתאים ליד שם הילד/ה הנמצא/ת בחזקתך
מחק רשומה 1
v *שם משפחה *שם פרטי *מספר זהות תאריך לידה
*שנה *חודש
 
     
  * אני מבקש/ת לערוך לי תיאום מס  
 
*בחר/י באפשרות / אפשרויות הבאות:
בגין הכנסותי ובגין הפרשותי לקרן השתלמות ולתגמולים
בגין הכנסותי מריבית/ניירות ערך זרים/רווח הון. יש לצרף נספח טופס 116ב (7)


להלן פירוט כל הכנסותי (3) בשנת המס (יש למלא לפי מספר מקומות העבודה/קיצבה/מקור אחר הקיימים אצלך)
מחק רשומה 1
*סוג ההכנסה (3)
(משכורת / קיצבה / מקור אחר)
פרטי המעביד / המשלם
*שם מספר תיק ניכויים
9
דרוג(4) המעביד *תקופת ההכנסה
בשנת המס
*הכנסה ברוטו(5) מס הכנסה שנוכה
עד ליום זה
חודשית(6) שנתית משוערת(6)
1 עיקרי  מ -  
עד -

 
     
   אני מבקש/ת הקלה ממס  
 

הסיבות לבקשה:
 אני עולה חדש/ה  מתאריך * .
      היתה לי הכנסה בישראל בשנת המס הנוכחית בסך * ₪. יש לצרף אישור.
 אני נכה 100% / עיוור
      מי שברשותו אישור משרד הבטחון, משרד האוצר או תעודת עיוור שהוצאה אחרי 1.1.94 - יפנה למעבידו על גבי טופס
      130/101.
 תרמתי למוסדות ציבור מאושרים
      סכום התרומה * ₪. יש לצרף קבלות מקוריות.
 תרמתי להנצחת חייל או קרוב שנספו במערכה או בפעולת איבה
      הקירבה * סכום  התרומה/ההוצאה * ₪. יש לצרף קבלות מקוריות.
 יש לי קרוב משפחה נטול יכולת יש לצרף טופס 116א והאישורים המתאימים.
 בן/בת זוגי * מספר זהות * בעל/ת הכנסה שנתית נמוכה
     (רק אם אחד מבני הזוג הוא "יחיד מוטב"(8))
     (פחות מסכום השווה ל- נקודות זיכוי שנתיות כאשר לזוג יש ילדים;
     פחות מסכום השווה ל- נקודות זיכוי שנתיות כאשר אין ילדים בהתאם לסעיף 38(ב) לפקודה).
     מקור הכנסתו/תה * ההכנסה השנתית * ₪. יש לצרף אישורים.
 אני חייל/ת משוחרר/ת / שרתתי בשירות לאומי
      תאריך תחילת השירות * תאריך סיום השירות *
      יש לצרף צילום תעודת שחרור/סיום שירות.
 לא היתה לי הכנסה (9) בחלק משנת המס הנוכחית
      הסיבה * יש לצרף מסמך לאימות. (10)
      עבדתי מתאריך * עד תאריך * .
      הכנסתי בתקופה זו הסתכמה בסך * ₪. יש לצרף אישור.
      (דמי לידה ודמי אבטלה ודמי שמירת הריון נחשבים כהכנסה.)
 אני משתתף/ת בכלכלתם של ילדי שאינם נמצאים בחזקתי המפורטים הנ"ל. יש לצרף מסמכים.
 אני נשוי/אה בשנית ומשלם/ת מזונות לבן/בת זוגי לשעבר (לא עבור ילדים)
      
שם בן/בת זוגי לשעבר * מספר זהות * .
       יש לצרף מסמכים.
 אני תושב/ת קבוע/ה בישוב מיוחד המזכה בהנחה
      מתאריך *    שם הישוב *
      יש לצרף אישור של הרשות על גבי טופס 1312א.
 בגין סיום לימודים לתואר אקדמי או סיום לימודי מקצוע יש לצרף הצהרה בטופס 119.
 אחר
      *
 
     
  הצהרה  
 
  • אני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים שמסרתי בטופס זה, על כל חלקיו, הינם מלאים ונכונים ואין לי כל הכנסה נוספת על המפורט בו.
  • ידוע לי ואני מסכים/ה כי פרטי תיאום המס יועברו על ידכם ישירות לכל אחד מהמעבידים/משלמים על פי הנתונים שהוצהרו על ידי בטופס זה.
  • ידוע לי שהשמטה או מסירת פרטים לא נכונים הינה עבירה על פקודת מס הכנסה.
  • אני מתחייב/ת להודיע לפקיד השומה על כל שינוי שיחול בפרטי האישיים תוך שבוע ימים מתאריך השינוי.
  _______________________
תאריך   חתימת המבקש/ת
 
     
        מה דעתך על תהליך מילוי הטופס?         

  דברי הסבר  
 
(1) בהסכמת העובד והמעביד ניתן לערוך תיאום מס על ידי המעביד ללא צורך בפניה לפקיד השומה - יש למלא טופס 130/101. חזור
(2) בן הזוג הרשום הוא הבעל אלא אם כן קבע פקיד השומה אחרת וצורף אישור על כך. חזור
(3) יש לפרט את כל סוגי ההכנסה כגון: משכורת (מלאה, חלקית, נוספת, יומית) קיצבה, הכנסות שחלה עליהן תקנה 6א לתקנות מע"מ (כגון שכר מרצים), ריבית, דמי אבטלה, דמי לידה וכל הכנסה אחרת.
אם יש לך הכנסות מעסק, עליך לפנות לפקיד השומה, לחוליה בה מתנהל תיקך.
במקרה של ההכנסה מקיצבה יש לצרף אישור המשלם, המאשר שלא הוון חלק מהקיצבה ולא שולם מענק. אם היה היוון - אישור על שיעור הקיצבה שהוון.
אם שולם מענק פרישה - אישור המעביד על הסכום, ועל שנות העבודה בעדן שולם המענק, וכן על שנות העבודה שזיכו את העובד בקבלת הקיצבה החודשית.
בהכנסה יש לכלול גם החזר דמי נסיעה, החזקת רכב, טלפון, שווי מזון, שווי דיור וכל תוספת אחרת בכסף או בשווה כסף וכן קיצבות מביטוח לאומי החייבות במס (דמי אבטלה, דמי לידה, דמי שמירת הריון, דמי פגיעה, תגמולי מילואים) וכל הכנסה אחרת מכל סוג שהוא.
חזור
(4) יש לדרג את המעבידים/משלמים לפי סדר. כראשון יירשם המעביד העיקרי. מעביד עיקרי הוא המעביד המשלם את המשכורת העיקרית. בהעדר משכורת קבועה ייחשב כמעביד עיקרי משלם הקיצבה הקבועה. חזור
(5) בהכנסה ברוטו יש לכלול גם סכומים העתידים להשתלם במשך השנה כגון: דמי הבראה, ספרות מקצועית, ביגוד, מענקים,
משכורת י"ג וכו'.
חזור
(6) יש למלא את אחד הטורים לפי העניין ובהתאם למסמכים/אישורים הקיימים. חזור
(7) אם מבוקש תיאום מס בגין הכנסות מריבית - יש למלא נספח לטופס 116 (טופס 116 ב). חזור
(8) "יחיד מוטב" - יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או שהוא או בן זוגו עיוור או נכה כמשמעותם בסעיף 9(5)(א) חזור
(9) הכנסה מכל סוג שהוא. ראה הערה (3). חזור
(10) יש להמציא הוכחה כגון: אישור ממשטרת הגבולות בגין שהייה בחו"ל, אישור מחלה וכיו"ב. חזור
 
     


על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור הנמצא בסרגל הכלים.