- +
טופס מכירת החמץ פעיל החל מיום ראשון, ב' ניסן (07/04/19) ועד ערב פסח, יום חמישי, י"ג ניסן (18/04/19) בשעה 10:00 בבוקר.
טופס מכירת החמץ אינו זמין בשבת קודש (ע"פ שעון ישראל).
מלכתחילה יש לפנות לרב ולמכור חמץ בקניין, באופן אישי וישיר. מי שאינו יכול ואינו מצליח למכור ולהגיע לרב ימכור את חמצו בדרך זו.
אנא מלאו פרטים מלאים ומדויקים על מנת להתחיל בתהליך ההרשמה למכירת החמץ.
פרטי המוכר
המקום בו מאוחסן החמץ*
מקומות נוספים בהם מאוחסן חמץ*
זמן סיום מכירת חמץ

*את החמץ המכור יש לשים במקומות מסומנים וסגורים עד לאחר הפסח.

- +
הצהרה

אני הח"מ מאשר בזאת באמצעות ממשק זה, כי הנני מיפה את כוחם של הרבנים הראשיים,   ואת כל אשר יתמנו על ידם – להיות שליחי ולמכור לאינו יהודי את החמץ ותערובת החמץ, כל דבר שיש בו חשש חמץ וכל דבר שעלול לבוא לידי חמץ, הן הנמצא ברשותי והן הנמצא בכל מקום שהוא בידי אחרים וכן כל מוצר חמץ שיבוא לרשותנו עד יום חמישי י"ג בניסן. השליחות היא למכירת החמץ וכן להשכרת מקומו של החמץ והננו סומכים בכל על השליחים וידם תהא כידינו ולא נוכל לטעון "לתיקוני שדרתיך ולא לעוותי". ולראיה הנני מצרף את שמי, כתובתי, כתובת הדוא"ל ומספר הטלפון שלי לייפוי כוח זה. 

חג כשר ושמח – הרבנות הראשית לישראל