יש למלא את הטופס תוך 50 דקות.
לאחר 50 דקות לא ניתן יהיה לבצע שליחה לטופס.
*הדברים כתובים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד אך מיועדים לנשים ולגברים כאחד.
   א. מטרת שירות זה (להלן – השירות) היא לאפשר צפייה בדרישות שהוגדרו בביקורת והגשה מקוונת של מסמכים שהוגדרו במסגרת הליך קבלת אישור הרשות הארצית לכבאות והצלה (להלן – כבאות או כבאות והצלה לישראל) לנכס, עסק או אירוע.
   ב. השימוש בשירות אפשרי רק לאחר פתיחת תיק בטיחות אש באחד ממדורי הגנה מאש בכבאות והצלה לישראל ורק לאחר שהופק דוח סיכום ללקוח בתיק זה, בדרך המקובלת.
   ג.. בשלב זה השירות ניתן רק לעסקים טעוני רישוי.
   ד. השימוש בשירות אפשרי למי שהוא האחראי לנכס/עסק/אירוע אשר לו נפתח תיק כאמור, או אדם מטעמו. השימוש בשירות יתבצע באמצעות הזדהות במספר התיק , במזהה הלקוח ובמזהה המורשה לכניסה לטופס בשילוב עם סיסמא חד פעמית שמשתנה בכל כניסה מחודשת לטופס.
   ה. תתאפשר הגשה מקוונת רק של מסמכים שנקבע כי ניתן להגישם בדרך זו.
   ו. לא ניתן לבצע במסגרת השירות פעולות אחרות, ובכלל האמור לא ניתן להגיש שאילתות, בקשת הבהרות, השגות או ערעורים על דרישות סידורי בטיחות אש.
   ז. פרטי ההזדהות הם אישיים וחסויים וחל איסור על העברתם.
   ח. מובהר כי כל פניה לשירות לרבות הגשת מסמך בשירות, אשר יבוצעו תוך הזדהות בנתונים אלו, ייחשבו כפנייה או הגשה של האחראי לנכס/עסק/אירוע.
   ט. בכל מקרה של סתירה בין הנתונים בשירות לבין הנתונים הנמצאים בידי כבאות והצלה לישראל, ייקבעו אלו המצויים בידי כבאות והצלה לישראל.
   י. מובהר כי אישורי הגשת מסמכים בשירות אינם מהווים אישור כבאות לפעילות בנכס/עסק/אירוע. הצגת אישור הניתן בשירות כ"אישור כבאות" מנוגדת לדין, על כל המשתמע מכך.
   יא. בעיות טכניות ואחרות בשירות לא יהוו עילה לאיחור על פי המועדים הקבועים בדין, הרלוונטיים, לרבות בדיני התכנון והבניה, בדיני רישוי עסקים ובחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב- 2012, או על פיו. אם הגיע המועד האחרון להגשת מסמך וקיימת תקלה המונעת את הביצוע באמצעות השירות, יש לבצע את הפעולה המבוקשת בדרך מקובלת אחרת.
   יב. לכבאות והצלה לישראל לא תהיה אחריות נזיקית, חוזית או אחרת כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי, הנובעת מהשימוש בשירות זה או מהסתמכות על מידע המצוי בו, למעט אם צוין אחרת. כבאות והצלה לישראל לא תפצה את המשתמש ו/או כל צד שלישי על הפסד רווחים או הפסד הזדמנויות או כל נזק עקיף, מיוחד, תוצאתי או פיצוי עונשי כלשהו שנגרמו כתוצאה מהשימוש בשירות זה.
   יג. במקרה של פניות טורדניות באמצעות השירות, תהיה רשאית כבאות והצלה לישראל לאסור או לחסום, באופן זמני או קבוע, את אפשרות השימוש בשירות עבור התיק שבמסגרתו בוצעו פניות אלו ו/או עבור המשתמש.
   יד. כבאות והצלה לישראל עשויה להשעות או להפסיק לספק את הגישה לשירות למשתמש שהתעורר חשש כי אינו מציית לתנאי השימוש או לחלקם, או פועל באופן המנוגד לדין.
   טו. המידע ניתן כשירות לציבור ואינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי | תנאי שימוש נוספים
- +
שם העסק:    מספר עסק:    כתובת העסק:
תאריך ביקורת:    מבצע הביקורת:    מספר ביקורת:
סוג ביקורת:    סטטוס ביקורת:
שם הלקוח:    מזהה לקוח ( ח.פ / ת.ז):

סיכום ביקורת:   
מספר תיק:
יעוד:
שם העסק:
כתובת העסק:
שם הלקוח:
מזהה לקוח ( ח.פ / ת.ז):

סוג ביקורת:
מספר ביקורת:
סטטוס ביקורת:
מבצע הביקורת:
תאריך ביצוע ביקורת:

הערות לביקורת:
סך המסמכים שהעלית: 
*שים לב - יש לצרף עד 30 מסמכים.
גודל מצטבר של צרופות שהועלו עד כה:  
MB  (סך כל הצרופות המותר בטופס הינו 45MB).
מומלץ לתת שם בעל משמעות לקובץ.
     דרישות
תיאור הדרישה:
הערות לדרישה ביעוד:
תקינות דרישה:
הערות מבצע הביקורת:
הוסף צרופה
סטטוס מסמך:
הערות לסטטוס מסמך:
פירוט הדרישות לפריט:
תנאי: , סטטוס: 
הערה:
מסמך
מחק שורה מטבלת מסמכים עבור דרישה מחק מסמך
הוסף צרופה
מסמכים שהתקבלו לביקורת
מסמך   
הוספת מסמכים כלליים חדשים לביקורת
מסמך כללי
מחק שורה מטבלת צרופות כלליות מחק מסמך
הוסף צרופה
- +
להלן רשימת אנשי קשר המורשים לצפיה בביקורת. במידת הצורך ניתן להוסיף ו/או למחוק מורשים
*הערה - אין חובת הזנה בלשונית זו.
משתמשים - בטאב זה ניתן להוסיף למחוק ולערוך את פרטי המשתמשים
מורשה   
מחק שורה מטבלת מורשים מחק משתמש מורשה
יש להזין בשדה אחוז המימון שישתלם לחשבון זה סכום כולל השווה ל- 100