הנחיות להדפסת טופס מקוון
על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור הדפס הנמצא בסרגל הכלים של הטופס.


בבקשה, נסה שנית.
על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור הנמצא בסרגל הכלים של הטופס.


בבקשה, נסה שנית.

דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

כתובת הקרקע

*זיהוי ע"פ ישוב

זיהוי אחר
שים לב:יש לזהות את הנכס על פי שם ישוב. רק במידה והשטח אינו משוייך לישוב - יש לעבור לזיהוי ע"פ ועדה.

בחר מרשימת הועדות המקומיות והמרחביות

בחר מרשימת ועדות נוספות

לא ניתן לשלוח לוועדה מקומית   הודעה באמצעות אתר זה.
יש להדפיס את הטופס ולשלוח אותו בדואר או להגישו בוועדה המקומית.

בנוסף יש לשלוח את הטופס ל למייל

2/12/2020
198871

לכבוד
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

הנדון: דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

אני הח"מ,
מודיע כי ביום  
בוצעה העבודה בנכס בבעלותי המצוי ב

הנמצא ב

עבור עבודה זו אין צורך בדיווח על הביצוע לרשות

ההודעה תישלח ל - בנוסף לשליחתה לוועדה המקומית

הנני מתחייב לפינויו עד למועד זה
עריכה עריכה
מ"ר
ק"ג

ידוע לי כי עלי לקבל רשיון לפי חוק העזר העירוני להקמת שלט זה

השלט אינו בנוי על מתקן עצמאי

מטר
מטר
מטר
צירוף מסמכים

צילום של העבודה שבוצעה

עריכה עריכה

העבודה בוצעה בידי:


אין צורך במתקין מוסמך
פרטי המדווח
חתימת המדווח

בפניכם שתי אפשרויות חתימה: צרוף תמונת החתימה או חתימה ידנית על טופס מודפס.

*הערה: במידה ואין לך במחשב את תמונת החתימה, יש להכינה. ההכנה קלה וניתן לעשות במיגוון דרכים.
 למשל: צילום החתימה באמצעות מצלמה דיגיטאלית או מצלמת טלפון, סריקת החתימה וכו' ואז שמירת התמונה במחשב.



________________________
חתימה

יש להדפיס את הטופס ולשלוח אותו בדואר או להגישו בוועדה המקומית.

________________________
חתימה