- +
שרות זה מאפשר הגשת בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה באופן מקוון.

פרטים נוספים ניתן לקבל בנוהל   "טיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה למומחים זרים"

לקבלת היתר להעסקת מומחה זר שהוא אזרח מדינה לגביה חל פטור מאשרת ביקור לתקופה שאינה עולה על 45 ימים ולצורך משימה זמנית וחולפת ניתן לעיין בנוהל   מס' 5.3.0040

לנוחיותכם להלן   תקציר נוהל להתרת העסקת מומחים זרים
התקופה הנדרשת להעסקה

התקופה שתצוין כפופה כאמור בנוהל טיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה למומחים זרים בהתאם לקטגוריה הרלוונטית לה שייך המומחה

- +
פרטי המעסיק
?
פרטי מגיש הבקשה
הוסף צרופה
פרטי התקשרות מעסיק
כתובת המעסיק
כתובת למשלוח דואר
פרטי המסעדה
פרטי מועסקים (ציין פרטים על עובדים ישירים של המבקש/ המעסיק בישראל ואין לכלול פרטים על עובדי קבלן כוח אדם המועסקים בחברה)
נימוקים לבקשה
הנחיות לצרוף המסמכים לתשומת ליבך:
נפח כולל של כל הצרופות לא יעלה על 15 MB

במידה ואתה מצרף קובץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, ולכן מומלץ לא לצרף קבצים מוגנים בסיסמא.


חובה לצרף מכתב הסבר מנומק המתאר את הפעילות במקום העבודה ואת הצורך באישור העסקת הנתין הזר. באם נימוקי הבקשה כוללים פרטים הקשורים לפעילות הכלכלית של המבקשת או צבר הזמנות, יש לצרף אישור רו"ח על נתונים אלו. אם פעילות המעסיק/ המבקש מוכרת או נתמכת על ידי גוף ממשלתי, יש לצרף אישורים על כך.
הוסף צרופה
צירוף מסמכים
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה

בבקשות להארכת היתר להעסקת מומחה בשכר מומחים וכן בבקשות להחלפת או להוספת מומחה כאמור למעסיק שכבר מעסיק מומחים זרים יצורף אישור רו"ח המאשר תשלום שכר מומחים בשנת ההיתר החולפת לגבי כלל המומחים הזרים בשכר מומחים אשר הועסקו בחברה תוך התחייבות לתשלום שכר מומחים ב- 12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה, בהתאם לרשימה שמית של מומחים שתצורף לאישור. הוגשו מספר בקשות כאמור תוך 6 חודשים מתאריך אישור רואה החשבון, הרשות רשאית להסתפק באישור אחד של רואה החשבון בכל אותן בקשות שהוגשו כאמור במשך אותם 6 חודשים. כאשר המבקשת היא חברה ישראלית יש לצרף את נספח ג' – חברה ישראלית, כאשר המבקשת היא חברה זרה יש לצרף את נספח ג' – חברה זרה

הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
- +

אשרת עבודה לנתין זר יצויין כי עובד זר מגיע לישראל לעבודה זמנית בלבד, ועליו לצאת מישראל בתום תקופה שלא תעלה על 63 חודשים ממועד כניסתו לראשונה למדינה באשרה ורישיון עבודה (ב/1). על פי דין, לא ניתן להאריך אשרת עבודה לנתין זר מעבר לתקופה של 63 חודשים מיום כניסתו לישראל לראשונה באשרה כאמור, אלא אם הוכח כי התקיימו נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת העובד הזר לכלכלה, למשק או לחברה, באישור שרי הפנים, הכלכלה והאוצר כמפורט בסעיף 3א(ג1) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב- 1952.

אם ברצון מעסיק לפנות בבקשה להארכת תקופת שהייתו של העובד הזר מעבר לתקופה המירבית הנ"ל שנקבעה בחוק, בנימוק כי התקיימו לגבי אותו עובד זר נסיבות חריגות כאמור, עליו להגיש את הבקשה החריגה לאגף ההיתרים - ענף המומחים ברשות לפחות 6 חודשים לפני יום תום תוקף רישיון העבודה של הנתין הזר, המפרטת את תרומתו הייחודית של הנתין הזר לכלכלה, למשק או לחברה. יודגש כי במקרה ולא הוגשה הבקשה המיוחדת עד 6 חודשים לפני תום תקופת רישיונו של הנתין הזר כאמור, לא יוארך הרישיון של הנתין הזר, ויהא עליו לצאת את ישראל עד לקבלת החלטה בבקשה.

מומחים שנשלחו
מומחים שנשלחו שם פרטי שם משפחה מספר דרכון
פרטי המומחה
יש לדייק במילוי הפרטים של הנתין הזר הנדרש
תנאי העסקה
?
צירוף מסמכים
הנחיות לצרוף המסמכים לתשומת ליבך:
נפח כולל של כל הצרופות לא יעלה על 15 MB

במידה ואתה מצרף קובץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, ולכן מומלץ לא לצרף קבצים מוגנים בסיסמא.


נא לצרף בנפרד תעודות, קורות חיים ואסמכתאות נוספות לגבי השכלה וניסיון של הנתין הזר מתורגמות לעברית או אנגלית עם אישור נוטריוני
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הצהרה
- +
על מנת שבקשתך תטופל עלייך לבצע תשלום אגרת מומחה
בקשה להיתר עבור:
מומחים שנשלחו שם פרטי שם משפחה מספר דרכון
עלייך לשלם אגרת מומחים בסך   ש"ח
- +

התשלום בוצע בהצלחה!
אנו מודים לך על התשלום בשירות התשלומים הממשלתי.
אנא שמור / שמרי את מספר/י ההודעה.

בתאריך   בשעה   בוצעו התשלומים הבאים באינטרנט:
פרטי התשלום: מספר אישור
שם פרטי ומשפחה:
  
מספר זהות:
סכום התשלום:
מספר אישור מחברת האשראי/בנק:
סוג התשלום:
,   ארבע ספרות אחרונות

סה"כ שולם:
 
בקשתך לקבלת היתר מס' - נשלחה למשרד אגף ההיתרים, מינהל שרות למעסיקים ולעובדים זרים, רשות האוכלוסין