- +
- +
פרטי סוכן המכס
פרטי איש קשר
- +
שורה
מחק שורה מטבלת פרטי מכס מחק שורה
רשימת יצרנים
+
שורה
מחק שורה מחק שורה מטבלת יצרנים
ארץ ייצור
+
שורה
שורה
- +
פרטי ספקים
שורה
מחק שורה מחק שורה מטבלת ספקים
פרטי ארצות ייצוא
שורה
מחק שורה מחק שורה מטבלת צרופות
- +
צרופות לפי נתוני הטופס
שורה
מחק שורה מחק שורה מטבלת צרופות
הוסף צרופה
- +
הצהרה
אנו מצהירים שכל פרטי בקשה זו נכונים, ומתחייבים בזה:
1. לקיים כל תנאי בו יותנה הרישיון שיינתן על - יסוד בקשה זו.
2. למלא אחר כל הוראה נוספת מאת הרשות המוסמכת.
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד.
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.