- +
בית הדין הרבני האזורי
?
פרטי המבקש
- +
- +
אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי היו בינינו חיי אישות ללא חופה וקידושין,
כפי האישור הרפואי שאנו נמציא לבית הדין ביום הדיון
* חובה לצרף לטופס אישור רפואי
תאריך לידה משוער
הצהרת המבקש

אני מצהיר בזאת:

  • כי המבקשת הרה ממני, העובר הינו ילדי/תי ואני מקבל על עצמי כלפיו את כל החיובים של אב כלפי ילדו.
  • אני מקבל על עצמי סמכות בית הדין לפסוק מזונות לילד אם אתבע לכך.
  • הנני מצהיר שאני יהודי ופנוי ואין מניעה הלכתית או חוקית לנישואי עם המבקשת

הצהרת המבקשת

אני מצהירה בזאת:

  • כי קיימתי יחסי אישות עם המבקש ואני בהריון ממנו. 
  • הנני מצהירה שאני יהודיה ופנויה ואין מניעה הלכתית או חוקית לנישואי עם המבקש.

שים לב - הליך זה תלוי בהגעה ובתשלום "אגרה כחוק".
.