- +מיקוד תא דואר ?
?
- +
פריט ?
מחק פריט
?
?
מפרט
מחק מפרט
הוסף צרופה
אורך השדה הינו עד 1000 תווים, במקרה של העתקת טקסט יש לשים לב שהטקסט לא נקטע.

אורך השדה הינו עד 1000 תווים, במקרה של העתקת טקסט יש לשים לב שהטקסט לא נקטע.
מסמך
מחק מסמך
הוסף צרופה
טובין מספר
מחק פריט
פרט מכס ?
תיאור פרט מכס ?
כמות
יחידת מידה
?
?
?
- +
פרטי משתמש סופי
פרטי גורם ביניים בחו"ל (שמקבל חזקה על המוצר כחלק מהעיסקה)
פרטי משתמש סופי
פרטי כתובת היבואן בחו"ל
הוסף צרופה
- +
- +
הוסף צרופה
- +
הוסף צרופה
הנני החתום מטה מצהיר בזאת כי במוצר זה: