לתמיכה טכנית:

02-6664646
ימים א' עד ה'
בין השעות 08:00 – 22:30

לקבלת הסבר לגבי תוכן הטופס
או בירור סטטוס טיפול בפניתך

*פנה אל מוקד מידע טלפון 3450הנחיות להדפסת טופס מקוון
על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור הנמצא בסרגל הכלים של הטופס.


בבקשה, נסה שנית.

 אתר רשות האוכלוסין וההגירה  פורטל השירותים והמידע הממשלתי  לעזרה
הנחיות להגשת בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר במתן טיפול סיעודי
*שדה חובה מסומן בכוכבית סימוכין: 180752
לתשומת לב ממלא הטופס: יש להדפיס את הטפסים שימולאו, לחתום בחתימה מקורית ולשלוח אלינו בדואר.


                       
  טאב 1: הוראות  
 

הנחיות להגשת בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר במתן טיפול סיעודי
1. מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד?
מטופל שאינו שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן), הזקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, יוכל לקבל היתר להעסיק עובד זר, אם הוא עונה על התנאים דלהלן המתייחסים לקבוצת גילו:

א. תנאי זכאות למטופל שהגיע לגיל הפרישה:
מטופל שהגיע לגיל הפרישה יהיה זכאי להעסיק עובד זר אם צבר 4.5 נקודות ADL, או 4 נקודות ADL בתוספת ניקוד בודד, או זכאות להשגחה חלקית (דהיינו: לפחות 0.5 נק' בסעיף "השגחה" במבחן התלות) בתוספת ניקוד בודד, במבחן תלות שנעשה במסגרת תביעה לגמלת סיעוד שהוגשה למוסד לביטוח לאומי או על פי החלטת ועדת ערר של המוסד לביטוח לאומי המאשרת זכאות בשיעורים 168% ו-150% או 84% ו-75% (מופחתים עקב הכנסות) לגמלת סיעוד גם ללא מבחן תלות. ההיתר יינתן לתקופה המופיעה במבחן התלות. (מבחן תלות עבור מטופל בקבוצת הגיל דלעיל, אשר תביעתו לגמלת סיעוד נדחתה על ידי המוסד לביטוח לאומי מחמת גובה הכנסתו, יערך באמצעות פניה ישירה לאגף ההיתרים – ענף סיעוד במסגרת הבקשה להעסיק עובד זר כמפורט בסעיף 2 להלן). מטופל מגיל 90 ומעלה יהא זכאי להיתר העסקה אם צבר 4 נקודות לפחות במבחן תלות.

בקשות להארכת תוקף היתר קיים (למעט היתר לצורך טיפול בקטין):
היתרים שניתנו בעבר על-סמך החלטת ועדה רפואית מטעם שירות התעסוקה, לפיה למטופל נכות צמיתה, וכן היתרים שניתנו בעבר למי שהיום הוא קשיש מגיל 85 ומעלה, יוארכו ללא צורך בדיון נוסף, כל עוד לא השתנו נסיבותיהם של מטופלים אלו (כגון: מעבר למגורים במסגרת מוסד).

ב. תנאי זכאות למטופל מגיל 18 ועד גיל הפרישה:
למטופל נקבעה זכאות לקצבת שירותים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי. (מי שתביעתו לקצבת שירותים מיוחדים נדחתה מחמת גובה הכנסתו או משום שבחר בקצבת ניידות, רשאי לבקש "חידוש דיון " בעניינו במוסד לביטוח לאומי - לצורך הבקשה להיתר להעסיק עובד זר).

ג. תנאי זכאות לקטין
הקטין זכאי לקצבת ילד נכה מאת המוסד לביטוח לאומי, ובנוסף, הוכח כי התקיימה לפחות אחת הנסיבות בפסקאות 1-3 להלן:
   1. הימצאותו של הילד במסגרת לימודית מותנית בליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד.
   2. הילד זקוק לליווי או השגחה במשך רוב שעות היום מחמת נכותו, ונבצר מאותו ילד להשתתף במסגרת לימודית/טיפולית.
   3. מתקיימות נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות המצריכות טיפול יומיומי, צמוד וממושך בילד במשך השעות בהם הוא נמצא בביתו (כגון: הצורך בטיפול מיוחד בילד גם בשעות הלילה).
בקשות להארכת היתר קיים לצורך טיפול בקטין
בקשות להארכת היתרים שניתנו בעבר לצורך – טיפול בילד נכה יוארכו ללא צורך בבדיקות נוספות בהתקיים שני תנאים מצטברים דלהלן:
 • הילד זכאי לגמלת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות.
 • לבקשה צורף תצהיר לפיו הילד אינו מתגורר במסגרת מוסדית.

ד. תנאי זכאות לנכי פעולות איבה ונכי צה"ל:
ועדת מלווים במשרד הביטחון, או ענף נכי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי, קבע כי המטופל זכאי ל-17 שעות ליווי ביום לפחות.

ה. תנאי זכאות לנכי עבודה:
המטופל מוכר במוסד לביטוח לאומי כנכה עבודה ברמה של "סיוע מרובה " (בעבר: תלוי בזולת) או "תלוי בזולת " (בעבר: סיעודי).


2. כיצד יש להגיש בקשה להעסקת עובד זר?

א. יש למלא את שלושת הטפסים המצורפים:
 • טופס א' - בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים
 • טופס ב' - התחייבות מעסיק
 • טופס ג' - הצהרת ויתור על סודיות

ב. לכל בקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • אישור על תשלום אגרת בקשה מופחתת בסך ₪310. בקשה ללא אישור תשלום אגרה תוחזר לשולח.
 • צילום ת "ז + ספח של המטופל (ושל "מעסיק ", במקרה והמטופל אינו מסוגל למלא את חובותיו כמעסיק של עובד זר).
 • אם המטופל חסוי, יש לצרף אישור על אפוטרופסות.

ג. בנוסף לאמור, ובהתאם לנסיבות הבקשה, יש לצרף מסמכים נוספים כלהלן:
 • קטין: יש לצרף אישור מנהל בי "ס/גן בו רשום הילד לגבי השעות הרגילות בהן הילד נמצא בביה "ס/גן, חוו"ד רפואית מעודכנת מהרופא המקצועי המטפל בילד וחוו"ד רשויות הרווחה התומכות בסיבת הבקשה לפי סעיף 1ג' הנ"ל ותצהיר (טופס ד'), חתום בפני עו"ד וכן את הדוח הרפואי שנערך במוסד לביטוח לאומי במהלך התביעה לגמלת ילד נכה.
 • חולה העומד להשתחרר מבית החולים/מוסד סיעודי: יש לצרף טופס בקשה למטופל העומד להשתחרר מבית–חולים/מוסד סיעודי (טופס ה').
 • נכה עבודה, נכה איבה, נכה צה"ל: יש לצרף אישור על זכאות.
 • קשיש שאינו זכאי לגמלת סיעוד מחמת גובה הכנסתו: יש לצרף "טופס בקשה לביצוע מבחן תלות " המופיע באתר האינטרנט של הרשות (לפתיחת הטופס, לחץ כאן).
 • יש לשלם אגרת בקשה מלאה בסך 600 ₪. תשלום האגרה יתבצע באמצעות שני שוברים. הראשון- שובר תשלום בסך 310 ₪ עבור אגרת הבקשה המופחתת, השני- שובר תשלום בסך 290 ₪ עבור השלמת אגרת בקשה–טיפול בבקשה לקביעת זכאות. יש לצרף לבקשה את שני האישורים המלמדים על תשלום אגרת הבקשה המלאה. יש לבצע את התשלום באמצעות אתר האינטרנט:www.piba.gov.il(הסכומים בסעיף זה מעודכנים ליום 1.1.2019 ומתעדכנים ב-1.1 של כל שנה בהתאם לשיעור עליית המדד).
 • יש לשלוח את הבקשה על צירופיה לאגף ההיתרים- ענף הסיעוד לאחת מהכתובות הרשומות בתחתית הטופס. לא ניתן לשלוח בקשות באמצעות פקס. יש לשלוח אישורים מקוריים/מאומתים על ידי עו"ד או רו"ח בלבד.

הערה: יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בכתב ברור. הבקשה וההתחייבות ייחתמו על ידי המטופל, אך כאשר המטופל אינו מסוגל למלא חובות כמעסיק של עובד זר, בן משפחתו יחתום כ"מעסיק ". בקשה שהוגשה ללא אישור על תשלום אגרה, ו/או אשר לא מולאה כנדרש, ו/או שלא הושלמו בה כל המסמכים הנדרשים תוחזר לשולח.

האם ישנם מקרים נוספים בהם ניתן לבקש היתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי?
להלן מקרים נוספים בהם ניתן להגיש בקשה להעסיק עובד זר:
א. מטופל בעל צרכים מיוחדים: מטופל שצבר בין 2.5 ל-4 נקודות ADL במבחן תלות ובנוסף לכך מתקיימת אצלו אחת הנסיבות המפורטות להלן:
 • המטופל גר עם נכה נוסף במשפחה.
 • המטופל הינו נכה עם פיגור שכלי הגר עם הורה מעל גיל 70.
 • המטופל הינו הורה ל-3 ילדים מתחת לגיל 16.
 • המטופל הינו חולה במחלה ממארת או מחלה קשה, ודרושה לו השגחה במשך רוב שעות היום.
בקשה לפי פסקה זו תידון בפני ועדה מקצועית אשר תמליץ בפני הממונה אם בנסיבות העניין יש מקום להתיר העסקת עובד זר (לבקשה לפי סעיף זה חובה לצרף אישורים רפואיים עדכניים על מצבו הרפואי של המטופל והצורך בהשגחה במשך רוב שעות היום).
ב. חולה העומד להשתחרר מבית החולים/מוסד סיעודי: המציג אבחנה רפואית מטעם רופא בית החולים המציינת את הצורך ברצף טיפולי ואת התאריך המשוער לשחרור החולה מבית החולים/מוסד סיעודי. היתר לפי סעיף זה יינתן בכפוף לשיקול הדעת של הוועדה המקצועית המייעצת של אגף ההיתרים ענף-סיעוד לתקופה של שלושה חודשים בלבד, כאשר לצורך הארכת ההיתר יידרש המבקש לעמוד בנהלים הרגילים. ההיתר שינתן לפי סעיף זה יאפשר העסקת עובד זר הנמצא כדין בישראל בלבד, ולא יאפשר הבאת עובד מחו"ל.
ג. קשישים המטופלים ע"י אגף השיקום של משרד הביטחון (כגון הורים שכולים ואלמנות צה"ל): בקשות אלו יידונו על ידי הועדה המקצועית באגף ההיתרים עד לקביעת נוהל סופי לגביהן. לבקשות אלו יש לצרף אישור על כך שהמבקש נמצא בטיפול אגף השיקום, ומסמכים המעידים על מצבו הרפואי של המבקש.
יודגש כי מתן היתר במקרים אלו הינו בכפוף לשיקול דעת הגורמים המוסמכים.


3. איך תיוודע לי החלטת אגף ההיתרים ענף סיעוד?

החלטת ענף הסיעוד תישלח אליך בדואר. אם הינך זכאי להעסיק עובד זר יהא עליך לפנות לאחת הלשכות הפרטיות המורשות ששמותיהן מופיעים באתר האינטרנט של המשרד עם אישור ענף הסיעוד לצורך רישום עובד זר על שמך. אסור להעסיק עובד זר ללא רישום בלשכה פרטית וקבלת מכתב השמה מהלשכה המאשר את הרישום. פרטים בעניין הסדרי הרישום אצל לשכה פרטית וחובות הלשכה ניתן לראות באתר המשרד בכתובת www.piba.gov.il.


4. מה הם חובותיי כלפי העובד הזר שיועסק על ידי?

עובד זר זכאי לכל תנאי ההעסקה להם זכאים עובדים ישראלים, ובכלל זה ליום מנוחה שבועי, ימי חג וחופשות בתשלום, דמי הבראה, ופיצויי פיטורים. בנוסף, יש לספק לעובד תנאים מיוחדים כמפורט ב"חוק עובדים זרים", ובכלל זה חוזה בכתב בשפתו, מגורים הולמים בביתו של המטופל וביטוח רפואי. מומלץ לעיין באתר האינטרנט של משרד הכלכלה בכתובת www.economy.gov.il.

מידע לגבי שיטת ההעסקה החדשה בסיעוד, "זכותון לעובד הזר" ומידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה בכתובת www.piba.gov.il.

היתר העסקה ניתן למעסיק שהוכיח צורך בטיפול או בהשגחה במשך רוב שעות היממה. אי לכך, לא תותר העסקת עובד זר במשרה חלקית. מטופל המעסיק עובד זר על פי היתר העסקה חייב להעסיק את העובד הזר בשכר חודשי ובמשרה מלאה לפחות, וכן עליו לספק לעובד מגורים הולמים בביתו של המטופל.
  להדפסת ההסברים לחץ כאן  
 
לתשומת לב ממלא הטופס: יש להדפיס את הטפסים שימולאו, לחתום בחתימה מקורית ולשלוח אלינו בדואר.
 
 
     
  מילוי משוב  
 

  מה דעתך על תהליך מילוי הטופס?

    
 
     

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתיחס לשני המינים כאחד.
אגף היתרים - ענף סיעוד
ירושלים: רח' אגריפס 42 קומה 5, בניין כי"ח, ת.ד 28346
תל אביב: רח' מנחם בגין 125 קומה 2, ת.ד 7105, תל אביב 61070
שפלה: ישראל גלילי 3 קומה 2, ראשון לציון
חיפה: רח' הרצליה 22 קומה 3, חיפה, מיקוד 3331545
באר שבע: רח' התקווה 4, קניון קריית הממשלה, בניין 5, קומה 5, באר שבע
כפר סבא: רח' ויצמן 140, קומה 4 כפר סבא
מרכז שירות ומידע ארצי: 3450*