- +
- +

הנחיות לצירוף מסמכים

 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך
 • ניתן לצרף מסמכים מסוג: gif, jpeg, jpg, tiff, tif, bmp, pdf, doc, docx
 • על מנת להחליף או למחוק, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על לחצן שמאלי בעכבר.
 • הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ-300 DPI, מחובתכם לבדוק שהמסמך קריא
 • בצירוף מסמכים (doc) יש לצרף מסמך בודד (לא קובץ בתוך קובץ).
 • גודל מקסימלי לקובץ הוא 5MB
 • סך כל הצרופות בטופס לא יעלה על 10MB

לחץ כאן למדריך להקטנת קבצים

הנחיות לצירוף מסמכים

 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך
 • למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך
 • ניתן לצרף קובצי תמונה בלבד

Instructions for Attaching Documents

 • To attach a file, click on the document field.
 • You can attach the following types of documents: gif, jpeg, jpg, tiff, tif, bmp, pdf, doc, docx
 • To replace or delete, position over the clip icon and right click with the mouse.
 • The scan must be in black and with a resolution of no more than 300 DPI. Ascertain that the document is readable.
 • Attach individual documents (no files with documents within documents)
 • Maximum size of documents is 5MB
 • The total size of attached documents may not be more than 10 MB

Click here for a guide to compressing documents.

Instructions for Attaching Documents

 • In order to attach a file, click on the indicated field
 • In order to delete a file,click on the indicated field
 • You can only attach image files

Directives pour joindre les documents

 • Afin de joindre un document, veuillez cliquer sur l’onglet document.
 • Il est possible de joindre des fichiers sous format : gif, jpeg, jpg, tiff, tif, bmp, pdf, doc, docx
 • Afin de changer ou d’effacer un document vous devez cliquer sur le signe Tab et faire un clic droit sur la souris.
 • Le scanner du document doit être fait en noir et blanc et à une résolution pas plus haute que 300DPI, vous devez vérifier que le document est lisible.
 • Lorsque vous joignez des documents (doc) il faut les envoyer chacun séparément (et non pas un dossier inclus dans un autre).
 • Taille maximale d’un dossier 5MB
 • Le total de toutes les pièces jointes ne doit pas dépasser 10MB.

Cliquez-ici pour apprendre comment réduire la taille de vos documents.

Instructions for Attaching Documents

 • In order to attach a file, click on the indicated field
 • In order to delete a file,click on the indicated field
 • You can only attach image files

Instrucciones para adjuntar documentos

 • Para adjuntar un archivo, se debe hacer click en el campo del documento.
 • Es posible adjuntar archivos del tipo: gif, jpeg, jpg, tiff, tif, bmp, pdf, doc, docx
 • Para reemplazar el archivo o borrar, se debe apuntar el ratón hacia el dibujo de la pinza y hacer click con el botón derecho
 • El escaneo debe ser en blanco y negro y con una resolución no mayor que 300 DPI. Es vuestra obligación revisar que el documento es legible
 • Cuando se adjuntan documentos (doc) se debe adjuntar un solo documento (no un archivo dentro de otro)
 • Tamaño máximo es de 5 MB
 • El total de todos los archivos adjuntados no será más de 10 MB

Click aquí para una guía acerca de reducción del tamaño de los archivos

Instrucciones para adjuntar documentos

 • In order to attach a file, click on the indicated field
 • In order to delete a file,click on the indicated field
 • You can only attach image files

Руководство к прикреплению документов

 • Чтобы прикрепить файл, нажмите на поле документа
 • Вы можете прикрепить документы в расширениях: gif, jpeg, jpg, tiff, tif, bmp, pdf, doc, docx
 • Для замены или удаления документа следует поставить курсор на знак "скрепка" и нажать на правую кнопку мыши
 • Сканирование должно быть сделано в черно-белом варианте с разрешением не выше 300 DPI. Перед прикреплением следует проверить качество сканирования
 • При прикреплении документов (doc) следует прикрепить каждый документ в отдельности (не файл внутри файла)
 • Максимальный размер файла составляет 5 МВ
 • Величина всех вложений не должна превышать 10 МВ

Инструкции по уменьшению размера файлов - нажать здесь

Руководство к прикреплению документов

 • In order to attach a file, click on the indicated field
 • In order to delete a file,click on the indicated field
 • You can only attach image files

הוסף צרופה
הוסף צרופה