- +
לביצוע שינוי במרשם כלי הרכב, כאשר המבקש הוא תאגיד (אינו אדם פרטי) – נציג המבקש (השליח) יציג:

  • טופס זה.
  • תעודת זהות שלו. 
  • רישיון הרכב (כאשר המבקש הוא בעל הרכב).
טופס זה יוחזר לשליח. השליח אחראי לכל פעולה שביצע בהסתמך על טופס זה.

- +
חותמת התאגיד
- +
מורשי חתימה
שורה
מחק שורה
חתימת המורשים
המאשרים בחתימתם כי נציגם לביצוע הפעולה הוא מי שרשום בסעיף 3 להלן:
- +
- +
אישור נותני יפויי הכוח
הריני לאשר כי נותני יפוי הכח, שפרטיהם בסעיף 2 מורשים לחתום בשם התאגיד. 
חתימה וחותמת עורך הדין
.
.