- +
ספח רישיון זמני לנשיאת כלי יריה ארגוני
בתוקף עד:  
המשרד לביטחון לאומי
האגף לרישוי כלי יריה
חוק כלי היריה,
התש"ט - 1949

מספר הרישיון
"מסמך זה כאשר הוא חתום מהווה ספח רישיון לנשיאת נשק ארגוני עד לקבלת הרישיון
הקבוע ובתנאי שכל הליכי הרישוי הסתיימו עד   ".
שם:  שם האב:  מספר זהות: 
ישוב:  רחוב: 
מספר בית:  מיקוד: 
ספח הרישיון הזמני תקף רק בצמוד לכרטיס ספח הרישיון הנמצא ברשותך ועד תום תוקפו של ספח הרישיון
                                                                          
חתימה וחותמת מדריך הירי חתימה וחותמת מנהל המטווח
רישיון זמני לנשיאת כלי יריה ארגוני
בתוקף עד:  
המשרד לביטחון לאומי
האגף לרישוי כלי יריה
חוק כלי היריה,
התש"ט - 1949

מספר הרישיון
"מסמך זה כאשר הוא חתום מהווה רישיון לנשיאת נשק ארגוני עד לקבלת הרישיון
הקבוע ובתנאי שכל הליכי הרישוי הסתיימו עד   ".
שם:  שם האב:  מספר זהות: 
ישוב:  רחוב: 
מספר בית:  מיקוד: 
הרישיון הזמני תקף רק בצמוד לכרטיס הרישיון הנמצא ברשותך ועד תום תוקפו של הרישיון

הרשות המוסמכת
אישור הדרכה ואימון ירי

מספר הרישיון


                    
מס' סד' במטווח
"טופס זה כשהוא חתום מהווה אישור מעבר הכשרה ואימון בירי במתקן הכשרה.
אישור מעבר הכשרה ואימון בירי יוצמד לרישיון הזמני עד לקבלת רישיון הקבוע שישלח לביתך לאחר סיום
כל הליך החידוש.

ציון ההכשרה [סמן ב X]  עבר  נכשל
שם:  שם האב:  מספר זהות: 
ישוב:  רחוב: 
מספר בית:  מיקוד: 
הנני מאשר כי בתאריך ________ /____ /____  אימנתי אישית את בעל הרישיון שפרטיו מצוינים לעיל.
עבר אימון להכשרת שומר כפי שנדרש על ידי המשרד לביטחון לאומי בהיקף של 9 שעות ועמד כנדרש בכל
התנאים הנדרשים לחידוש רישיון נשיאת כלי יריה ארגוני                                                                                   
חתימה וחותמת מנהל מתקן ההכשרה חתימה וחותמת מדריך הירי
הפניה לבדיקת כשירות נפשית לצורך חידוש רישיון
בהתאם להוראות סעיף 11ב1 לחוק כלי הירייה, תש"ט - 1949
חובת הבדיקה אחת ל-6 שנים, אם עברת בדיקה זו בתקופה הפחותה מהנדרש הנך פטור מביצוע הבדיקה.

מכון/פסיכולוג מורשה יש למסור לידי הרשות המוסמכת את חוות דעתך בדבר כשירותו הנפשית של הנבדק שפרטיו :

ת.ז:  שם פרטי:  שם משפחה: 
מספר פניה:  מספר רישיון:  תאריך קליטה במכון:

הפניה זו תקפה ל- 90 יום מיום הוצאתה.
תשובת הפסיכולוג, הכוללת את מספר הפניה ומספר הרישיון תועבר באמצעות הטופס המקוון בלבד עד 5 ימים ממועד הבדיקה.
התאום והתשלום מבוצעים ישירות על ידי הנבדק, מול המכון/הפסיכולוג.
רשימת מכונים ופסיכולוגים מורשים, מופצת לציבור במטווחים מורשים, אצל בעלי הרישיון המיוחד בחברות שמירה,
וכן באתר האינטרנט: Http://www.mops.gov.il.
• במידה והנבדק מבקש לא להעביר המידע למטווח או לחברת השמירה נא סמן V

שם המכון _______________________ מספר הארגון ______________________________בדיקת האבחון מותרת במכון אחד בלבד
רישיון זמני למדריך ירי
בתוקף עד:  
משרד לביטחון הפנים
האגף לרישוי כלי יריה
חוק כלי היריה,
התש"ט - 1949
רישיון זה יכנס לתוקף רק לאחר השלמת כל הליך החידוש
ולא יאוחר מתאריך


מספר הרישיון
שם:  שם האב:  מספר זהות: 
ישוב:  רחוב: 
מספר בית:  מיקוד: 
הרישיון הזמני תקף רק בצמוד לכרטיס הרישיון הנמצא ברשותך ועד תום תוקפו של הרישיון ומותנה בהמצאות תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקף.

הרשות המוסמכת
רישיון זמני למפקח מטווח

בתוקף עד:  
משרד לביטחון הפנים
האגף לרישוי כלי יריה
חוק כלי היריה,
התש"ט - 1949
רישיון זה יכנס לתוקף רק לאחר השלמת כל הליך החידוש
ולא יאוחר מתאריך


מספר הרישיון
שם:  שם האב:  מספר זהות: 
ישוב:  רחוב: 
מספר בית:  מיקוד: 
הרישיון הזמני תקף רק בצמוד לכרטיס הרישיון הנמצא ברשותך ועד תום תוקפו של הרישיון

הרשות המוסמכת
בדיקה וזיהוי כלי יריה

תאריך ההכשרה

                        
מס' סד' במטווח
                        
בדיקת כלי הירי

                        
אימון
טופס זה יימסר ידנית לפקיד רישוי ע"י מנהל המטווח לאחר ההכשרה.
לחילופין, על-פי בקשתך המפורשת, יועבר לידך, על-מנת למוסרו ישירות ולא
יאוחר מ-72 שעות, לידי פקיד הרישוי.
פרטים אישיים
שם:  שם האב:  מספר זהות: 
ישוב:  רחוב: 
מספר בית:  מיקוד: 
זיהוי כלי יריה
סוג:  תוצרת:  ארץ: 
מספר כלי:  מספר קנים:  קוטר: 
יעוד הכלי:  התבחין: 
הצהרה וחתימות
הנני מצהיר כי בדקתי את כלי היריה הנ"ל. כלי היריה תקין. הפרטים הרשומים בטופס נכונים.                                                                                                   
חתימה וחותמת מנהל המטווח חתימה וחותמת מדריך הירי
רישיון ארעי לכלי היריה
בתוקף עד:  
רישיון זה יכנס לתוקף רק לאחר השלמת כל תהליך החידוש ולא יאוחר מתאריך  מספר רישיון 
פרטים אישיים
שם:  שם האב:  מספר זהות: 
ישוב:  רחוב: 
מספר בית:  מיקוד: 
זיהוי כלי יריה
סוג:  תוצרת:  ארץ: 
מספר כלי:  מספר קנים:  קוטר: 
יעוד הכלי:  התבחין: 
הרישיון הינו בר-תוקף כשהוא צמוד לאישור בדיקה,
הדרכה ואימון בירי ולתעודת הזהות של בעל הרישיון.
הרישיון הינו גם עבור התחמושת על פי,
ההקצאה שניתנה לרישיון
הרשות
המוסמכת
אישור בדיקה
                    
מס' סד' במטווח
הנני מאשר כי מר/ת      מספר זהות: 
מילא את חובות החידוש ב:
סוג הכלי:   קוטר:   תוצרת: 
מספר כלי: 

בתאריך: _______________  במקום: ______________________________________                                                                                   
חתימה וחותמת מנהל מתקן ההכשרה חתימה וחותמת מדריך הירי

הערה:  כלי יריה שהיינו להחזקה בבית, פטור מאימון אך מחייב בדיקת ואימות פרטי כלי היריה
הצהרה על עמידה בתבחין


הנני מצהיר בזאת שאני עומד בתבחין ________________

בגינו ניתן לי הרישיון בהתאם לתבחינים העדכניים שפורסמו לציבור ע"י המשרד.

שם ______________ חתימה ________ תאריך _______


לידיעתך:
אי חידוש הרישיון במועד מכל סיבה שהיא מחייב הפקדת הנשק בתחנת המשטרה הקרובה לאזור מגוריך.