- +

- +
יש להזין את הנתונים בכל השדות גם במידה וערך השדה שווה ל-0
שנת
אופן המענה לבקשה
?
?
- +
עילות דחייה מרכזיות
שם העילה
מספר בקשות שנדחו מעילה זו
אחוז מכלל הדחיות
שורה
מחק שורה מחק שורה מטבלת עילות דחייה
100%
לתשומת ליבכם, במקרים בהם הדחיה נומקה מכמה טעמים שונים ניתן להזין מספר עילות דחיה עבור אותה בקשת חופש המידע
- +
זמן טיפול
יש להזין את הנתונים בכל השדות גם במידה וערך השדה שווה ל-0
זמן הטיפול בבקשה
מספר בקשות מספר בקשות שטופלו במסגרת זו
אחוז מכלל הבקשות
100%
- +
אגרות
יש להזין את הנתונים בכל השדות גם במידה וערך השדה שווה ל-0
סך אגרות שנגבו
- +
לתשומת ליבכם, במקרה של אישור הטופס, ישלח לממונה דיווח ממונה בפורמט PDF שיועלה על ידו לאתר המרכזי לחופש המידע
במקרה של דחית הטופס יש להזין את פירוט סיבת הדחיה והטופס יחזור למילוי חוזר לממונה ברשות.