- +

הנחיות לצורך מילוי בקשה להחזר תשלום דמי השתתפות במכרז

ככל ששילמת דמי השתתפות לאחר ה 16.8.2016 במסגרת השתתפותך במכרז שפרסמה רשות מקרקעי ישראל, הנך זכאי להחזר דמי ההשתתפות ששילמת.

שים לב: אם שילמת את דמי ההשתתפות בכרטיס אשראי, אינך נדרש לעת זו למלא טופס זה.
דמי ההשתתפות ששילמת יוחזרו אליך באופן אוטומטי באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו השתמשת לביצוע התשלום.

ככל ששילמת את דמי ההשתתפות בבנק באמצעות שובר ידני, יש למלא את הטופס הבא בהתאם להנחיות שלהלן.

הנחיות למילוי הטופס:

סעיף א - פרטי מבקש ההחזר

 • הינך נדרש למלא פרטים אישיים של מגיש הבקשה להחזר, שאליו גם יגיע ההחזר הכספי. מקבל ההחזר יכול ויהיה רק מי שהתכוון להגיש הצעה, הגיש הצעה או היה אחד מהשותפים להצעה בלבד, וכמובן, שילם בגין זאת דמי השתתפות. כל אדם, ככל שעמד בתנאים אלה, יהיה זכאי להחזר אחד בלבד בגין כל מכרז בו השתתף.

סעיף ב - מספר מכרז ושותפים למכרז

 • יש לבחור מתוך הרשימה המצורפת את מספר המכרז שבגינו שולמו דמי ההשתתפות.
 • יש למלא את פרטי כל השותפים להצעה. אם לא היו שותפים, יש לציין זאת במקום המתאים לכך.
 • שים לב כי רק אחד מהשותפים בלבד נדרש למלא את הטופס.

סעיף ג - פרטי בנק וכתובת למשלוח דואר

 • יש לציין את הפרטים הרלוונטיים ביחס למבקש ההחזר בלבד.
 • את שם הבנק וסניף הבנק יש לבחור מתוך הרשימה המצורפת.
 • בסעיף מספר החשבון יש למלא ספרות בלבד, ללא מקף או לוכסן.
 • יש לציין מספר טלפון לצורך השלמת פרטים, ככל שנדרש, מול מבקש ההחזר.

סעיף ד - מסמכים שנדרש לצרף

 • ככל שההצעה הוגשה על ידי מספר שותפים, חובה להדפיס את הטופס הכולל את הפרטים המלאים ולהחתים כל אחד מהשותפים ליד שמו המלא על גבי הטופס (כפי שמילאת בסעיף ב'). חתימות אלו יהוו עבור הרשות הוכחה להסכמת השותפים להחזר דמי ההשתתפות לאותו אדם שמילא את פרטיו מבין כל השותפים. את הטופס החתום יש לסרוק ולצרף לטופס המקוון טרם שליחתו.
 • חובה לצרף צילום המחאה אישית של מקבל ההחזר. יש לוודא כי פרטי הבנק המופיעים על גבי ההמחאה יהיו תואמים לפרטים שמילאת בסעיף ג - "כתובת למשלוח דואר ופרטי בנק".

שים לב:

לאחר מילוי הפרטים רשות מקרקעי ישראל תבצע אימות של הפרטים שמולאו. בתום הליך הבדיקה יבוצע ההחזר לכל הזכאים לכך. הודעה בהתאם תפורסם באתר הרשות.

בכל שאלה יש לשלוח מייל לתיבת הדואר הבא payback@land.gov.il
יש לציין בנושא את הפרטים הבאים בלבד

 • שם הפונה
 • ת.ז.
 • מספר המכרז הרלוונטי (בגינו שולמו דמי השתתפות)

ללא פרטים אלו לא נוכל לטפל בבקשה.

ניתן לפנות למוקד הטלפוני במספר 5575* / 03-9533333.

- +
סעיף א. פרטי מבקש
סעיף ב. פרטי מכרז - שותפים
?
שותפים
שותף
שותף
מחק שותף
סעיף ג. כתובת למשלוח דואר
?
?
?
?
?
?
?
?
- +
הנחיות לצירוף מסמכים

 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
 • ניתן לצרף רק קובצי תמונה (jpeg, jpg, tif, gif) וקבצים בפורמט PDF.
 • על מנת להחליף או למחוק, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.
 • הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ- 300 DPI, מחובתכם לבדוק שהמסמך קריא.
 • סך כל הצרופות בטופס לא יעלה על 10MB.

 • ניתן לצרף רק קבצי תמונה.
 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
 • למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך.

הוסף צרופה
במקרה וההצעה הוגשה על ידי מספר שותפים חובה להחתים את כל השותפים על גבי טופס זה. לחץ כאן להורדת הטופס
הוסף צרופה
יש לצרף צילום המחאה ריקה ומבוטלת בו מופיעים פרטי החשבון של מקבל ההחזר. לחלופין ניתן להמציא מסמך אישור ניהול חשבון מטעם הבנק ובחתימתו.