- +
משטרת ישראל
פירוט לגבי הזנת מספר הדו"ח

יש להזין מספר דו"ח עם ספרות ללא מקפים.

לתשומת ליבך
בקשה להישפט

 1. הכללים והדרך להגשת בקשה להישפט מפורטים בהתאם לחוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת – הוראת שעה) התשע"ח-2018.
 2. בקשה להישפט ניתן לשלוח באמצעות טופס זה תוך 30 יום מהיום שבו הומצאה הודעת תשלום הקנס, ויפורטו בה נימוקי הבקשה במקום המיועד לכך.
 3. עם קבלת הבקשה להישפט תמשיך המשטרה בחקירה פלילית לגבי העבירה שנעברה.
 4. ככל שהראיות מספיקות לאישום, יוגש כתב אישום לבית המשפט, זולת אם סבר התובע כי הראיות שנאספו אינן מספיקות להעמדה לדין.
 5. הורשע נאשם בבית המשפט בעבירת קנס מיוחדת או שבית המשפט קבע כי ביצע את העבירה יטיל עליו קנס בסכום שלא יפחת מפי שלושה מהסכום הנקוב בהודעת תשלום הקנס וזאת לצד עונשים נוספים שבית המשפט מוסמך לתת על פי דין.
 6. את הטופס יש למלא ולשלוח באמצעות כפתור "שלח" המופיע בתחתית הטופס. ההוכחה למשלוח הפנייה הינה באמצעות טופס הפניה ומספר הסימוכין של הטופס.
 7. בפנייתך הנך מתבקש לצרף:
  • צילום דו"ח
  • צילום תעודת זהות + חתימה
 8. במידה ושולח הפניה הוא עורך דין, חובה למלא את פרטי עורך הדין ולצרף יפוי כוח.
 9. אם לא תמלא את כל הפרטים הנדרשים לא נוכל לדון בפנייתך. שדות חובה מסומנים ב - *
 10. משהוגשה בקשה להישפט, לא ניתן להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום קנס.
 11. מענה ישלח למען ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני כמצוין על גבי טופס זה.

בקשה להישפט

 1. הכללים והדרך להגשת בקשה להישפט מפורטים בהתאם לחוק העבירות המנהליות התשמ"ו 1985.
 2. בקשה להישפט ניתן לשלוח באמצעות טופס זה תוך 30 יום מהיום שבו הומצאה הודעת תשלום הקנס, ויפורטו בה נימוקי הבקשה במקום המיועד לכך.
 3. ככל שהראיות מספיקות לאישום, יוגש כתב אישום לבית המשפט, זולת אם סבר התובע כי הראיות שנאספו אינן מספיקות להעמדה לדין.
 4. הורשע נאשם בבית המשפט או שבית המשפט קבע כי ביצע את העבירה לא יפחת הקנס שיוטל מסכום הקנס או משיעורו וזאת לצד עונשים נוספים שבית המשפט מוסמך לתת על פי דין.
 5. את הטופס יש למלא ולשלוח באמצעות כפתור "שלח" המופיע בתחתית הטופס. ההוכחה למשלוח הפנייה הינה באמצעות טופס הפניה ומספר הסימוכין של הטופס.
 6. בפנייתך הנך מתבקש לצרף:
  • צילום דו"ח
  • צילום תעודת זהות + חתימה
 7. במידה ושולח הפניה הוא עורך דין, חובה למלא את פרטי עורך הדין ולצרף יפוי כוח.
 8. אם לא תמלא את כל הפרטים הנדרשים לא נוכל לדון בפנייתך. שדות חובה מסומנים ב - *
 9. משהוגשה בקשה להישפט, לא ניתן להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום קנס.
 10. מענה ישלח למען ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני כמצוין על גבי טופס זה.

בקשה לביטול דו"ח

 1. הכללים והדרך להגשת בקשה לביטול הודעת קנס מפורטים בהתאם לחוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת – הוראת שעה) התשע"ח-2018.
 2. בקשה לביטול הודעת תשלום קנס ניתן להגיש מהנימוק של "נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה או להעמדה לדין" . מומלץ לצרף לבקשה מסמכים/ראיות התומכים בה (להלן: "בקשה לביטול קנס" ).
 3. בקשה לביטול קנס ניתן לשלוח באמצעות טופס זה תוך 30 יום מהיום שבו הומצאה הודעת תשלום הקנס.
 4. ככלל, תובע לא ידון בבקשה שהוגשה באיחור אלא אם שוכנע כי הבקשה לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות בנקנס ושמנעו ממנו להגישה במועד, וכי הבקשה הוגשה מיד לאחר שחלפה המניעה.
 5. בקשה לביטול קנס בנימוק שלא נעברה עבירה או שהעבירה נעברה על ידי אחר, שבירורה דורש ביצוע פעולות חקירה לרבות בדיקת הסם המסוכן או שמירתו– תידחה על הסף.
 6. פניה למשטרת ישראל לביטול הודעת תשלום קנס אינה דוחה את המועד לתשלום הקנס.
 7. הוחלט לסרב לבקשתך לביטול, תוכל/י להגיש בקשה להישפט בתוך 14 ימים מיום שהומצאה לך החלטת התובע הדוחה את הבקשה או עד תום התקופה להגשת בקשה להישפט, לפי המאוחר , וזאת אף אם שילמת את הקנס לפני שהומצאה לך החלטת התובע.
 8. לא ניתן להגיש בקשה להישפט כל עוד הוגשה בקשה לביטול קנס וטרם נתקבלה לגביה תשובת התובע.
 9. במידה ובקשתך לביטול הודעת הקנס תידחה, וחלף המועד לתשלום הקנס הקבוע בהודעה, והקנס לא שולם, יחולו עליך תוספות פיגור כקבוע בחוק.
 10. את הטופס יש למלא ולשלוח באמצעות כפתור "שלח" המופיע בתחתית הטופס. ההוכחה למשלוח הפנייה הינה באמצעות טופס הפניה ומספר הסימוכין של הטופס.
 11. בפנייתך הנך מתבקש לצרף:
  • צילום דו"ח
  • צילום תעודת זהות + חתימה
  • מסמכים המאמתים את בקשתך במידה וישנם
 12. במידה ושולח הפניה הוא עורך דין, חובה למלא את פרטי עורך הדין ולצרף יפוי כוח.
 13. אם לא תמלא את כל הפרטים הנדרשים לא נוכל לדון בפנייתך. שדות חובה מסומנים ב - *
 14. מענה ישלח למען ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני כמצוין על גבי טופס זה.

דו"ח צו בריאות העם (קורונה)

 1. הכללים והדרך להגשת בקשה לביטול הודעת קנס מפורטים בהתאם לחוק העבירות המנהליות התשמ"ו 1985.
 2. בקשה לביטול הודעת תשלום קנס ניתן להגיש מהנימוק של "נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה או להעמדה לדין" . מומלץ לצרף לבקשה מסמכים/ראיות התומכים בה (להלן: "בקשה לביטול קנס" ).
 3. בקשה לביטול קנס ניתן לשלוח באמצעות טופס זה תוך 30 יום מהיום שבו הומצאה הודעת תשלום הקנס.
 4. ככלל, תובע לא ידון בבקשה שהוגשה באיחור אלא אם שוכנע כי הבקשה לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות בנקנס ושמנעו ממנו להגישה במועד, וכי הבקשה הוגשה מיד לאחר שחלפה המניעה.
 5. פניה למשטרת ישראל לביטול הודעת תשלום קנס אינה דוחה את המועד לתשלום הקנס.
 6. הוחלט לסרב לבקשתך לביטול, תוכל/י להגיש בקשה להישפט בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לך החלטת התובע הדוחה את הבקשה או עד תום התקופה להגשת בקשה להישפט, לפי המאוחר , וזאת אף אם שילמת את הקנס לפני שהומצאה לך החלטת התובע.
 7. לא ניתן להגיש בקשה להישפט כל עוד הוגשה בקשה לביטול קנס וטרם נתקבלה לגביה תשובת התובע.
 8. במידה ובקשתך לביטול הודעת הקנס תידחה, וחלף המועד לתשלום הקנס הקבוע בהודעה, והקנס לא שולם, יחולו עליך תוספות פיגור כקבוע בחוק.
 9. את הטופס יש למלא ולשלוח באמצעות כפתור "שלח" המופיע בתחתית הטופס. ההוכחה למשלוח הפנייה הינה באמצעות טופס הפניה ומספר הסימוכין של הטופס.
 10. בפנייתך הנך מתבקש לצרף:
  • צילום דו"ח
  • צילום תעודת זהות + חתימה
  • מסמכים המאמתים את בקשתך במידה וישנם
 11. במידה ושולח הפניה הוא עורך דין, חובה למלא את פרטי עורך הדין ולצרף יפוי כוח.
 12. אם לא תמלא את כל הפרטים הנדרשים לא נוכל לדון בפנייתך. שדות חובה מסומנים ב - *
 13. מענה ישלח למען ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני כמצוין על גבי טופס זה.

בקשה לביטול דו"ח

 1. הכללים והדרך להגשת בקשה לביטול הודעת קנס מפורטים בהתאם לחוק העבירות המנהליות, התשמ"ו 1985.
 2. בקשה לביטול הודעת תשלום קנס ניתן להגיש מהנימוק של " העבירה לא נעברה או שהיא לא נעברה בידי הנקנס" או כי "נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להמשך קיום ההליכים" . מומלץ לצרף לבקשה מסמכים/ראיות התומכים בה (להלן: "בקשה לביטול קנס" ).
 3. בקשה לביטול קנס ניתן לשלוח באמצעות טופס זה תוך 30 יום מהיום שבו הומצאה הודעת תשלום הקנס
 4. ככלל, תובע לא ידון בבקשה שהוגשה באיחור אלא אם שוכנע כי הבקשה לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות בנקנס ושמנעו ממנו להגישה במועד וכי הבקשה הוגשה מיד לאחר שחלפה המניעה.
 5. פניה למשטרת ישראל לביטול הודעת תשלום קנס אינה דוחה את המועד לתשלום הקנס.
 6. הוחלט לסרב לבקשתך לביטול, תוכל/י להגיש בקשה להישפט בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לך החלטת התובע הדוחה את הבקשה או עד תום התקופה להגשת בקשה להישפט, לפי המאוחר ,
 7. וזאת אף אם שילמת את הקנס לפני שהומצאה לך החלטת התובע.
 8. לא ניתן להגיש בקשה להישפט כל עוד הוגשה בקשה לביטול קנס וטרם נתקבלה לגביה תשובת התובע.
 9. במידה ובקשתך לביטול הודעת הקנס תידחה, וחלף המועד לתשלום הקנס הקבוע בהודעה, והקנס לא שולם, יחולו עליך תוספות פיגור כקבוע בחוק.
 10. את הטופס יש למלא ולשלוח באמצעות כפתור "שלח" המופיע בתחתית הטופס.
 11. ההוכחה למשלוח הפנייה הינה באמצעות טופס הפניה ומספר הסימוכין של הטופס.
 12. בפנייתך הנך מתבקש לצרף:
  • צילום דו"ח
  • צילום תעודת זהות + חתימה
  • מסמכים המאמתים את בקשתך במידה וישנם
 13. במידה ושולח הפניה הוא עורך דין, חובה למלא את פרטי עורך הדין ולצרף יפוי כוח.
 14. אם לא תמלא את כל הפרטים הנדרשים לא נוכל לדון בפנייתך. שדות חובה מסומנים ב - *
 15. מענה ישלח למען ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני כמצוין על גבי טופס זה

בקשה להישפט

 1. הכללים והדרך להגשת בקשה להישפט מפורטים בהתאם לחוק העבירות המינהליות , התשמ""ו- 1985
 2. בקשה להישפט ניתן לשלוח באמצעות טופס זה תוך 30 יום מהיום שבו הומצאה הודעת תשלום הקנס, ויפורטו בה נימוקי הבקשה במקום המיועד לכך.
 3. ככל שהראיות מספיקות לאישום, יוגש כתב אישום לבית המשפט, זולת אם סבר התובע כי הראיות שנאספו אינן מספיקות להעמדה לדין.
 4. הורשע נאשם בבית המשפט או שבית המשפט קבע כי ביצע את העבירה לא יפחת הקנס מסכום הקנס או משיעורו. וזאת לצד עונשים נוספים שבית המשפט מוסמך לתת על פי דין.
 5. את הטופס יש למלא ולשלוח באמצעות כפתור ""שלח"" המופיע בתחתית הטופס. ההוכחה למשלוח הפנייה הינה באמצעות טופס הפניה ומספר הסימוכין של הטופס.
 6. בפנייתך הנך מתבקש לצרף:
  • צילום דו"ח
  • צילום תעודת זהות + חתימה
 7. במידה ושולח הפניה הוא עורך דין, חובה למלא את פרטי עורך הדין ולצרף יפוי כוח.
 8. אם לא תמלא את כל הפרטים הנדרשים לא נוכל לדון בפנייתך. שדות חובה מסומנים ב - *
 9. משהוגשה בקשה להישפט, לא ניתן להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום קנס.
 10. מענה ישלח למען ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני כמצוין על גבי טופס זה.

- +
סוג הפונה
פרטים אישיים
מען למשלוח דואר
- +
מען למשלוח דואר
- +
- +

הנחיות לצירוף קבצים:

 • ניתן לצרף קבצים עד גודל מקסימלי של 7 MB.
 • יש לצרף קבצים מהסוגים הבאים: Pdf, Tiff, Png, Jpg, Jpeg, Bmp, Gif.
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה