- +
מחק שורה מטבלת דינאמית
- +
מחק שורה מטבלת דינאמית
הוסף צרופה
הוסף צרופה

- +
מחק שורה מטבלה דינאמית
הוסף צרופה
- +
מחק שורה מטבלת דינאמית
- +
- +

מחק שורה מטבלת דינאמית
הוסף צרופה
הוסף צרופה
מחק שורה מטבלה דינאמית
הוסף צרופה
מחק שורה מטבלת דינאמית