- +
הגשת בקשה לרישום לתוכנית שח"ק –בטופס מקוון

סטודנטים יקרים, שלום רב!

אנו מברכים אתכם בשנת לימודים פורייה ומוצלחת ושמחים להתחיל את פעילות שח"ק לשנה זו. אנו מקווים שכמו רבים לפניכם תמצאו בהתנדבות מקור כוח והשראה.

חשוב ביותר:

 • במקביל לתהליך השיבוץ לפעילות שח"ק עליכם להגיש בקשה לחידוש מלגה למינהל הסטודנטים באמצעות הקישור הבא: בקשה לחידוש מלגה.
 • רכזת המחוז.
 • רכזת המחוז.
 • בשנת הלימודים עליכם לבצע 120 שעות התנדבות עד לתאריך ה- 1 ליוני
 • במידה ולא תעמדו בביצוע השעות כנדרש - .
 • ההנחיות.

להלן ההנחיות לתהליך השיבוץ להתנדבות בשח"ק:

 1. פורטל שחק. להיכנס לחוברת ולבדוק את מסגרות ההתנדבות הארציות והמחוזיות איתם נפעל השנה.
  נו ממליצים להשקיע זמן בקריאת המידע ובחירת שלוש מסגרות שיכולות להתאים לכם על פי עניין, מיקום, זמני פעילות, רקע וניסיון קודם, תחום לימודים ועוד.

 2. לאחר הרישום ישלח אלייך במייל חוזר: טופס הפנייה למסגרת ההתנדבות שבחרת וטופס שיבוץ(בחירת המסגרת תקבע על בסיס מקום פנוי וצרכי מסגרות ההתנדבות).
 3. עם קבלת טופס הפנייה ושיבוץ למייל, עליך ליצור קשר עם איש הקשר במסגרת ע"פ הפרטים המופיעים בטופס ולתאם פגישת הכרות בתוך שבוע ימים.
 4. אל הפגישה חובה להגיע עם טופס השיבוץ. לאחר הפגישה יחתום איש הקשר מטעם המסגרת על טופס זה. רכזת המחוז.
 5. באחריותך, לשלוח את טופס השיבוץ החתום אל רכזת שח"ק מייד לאחר הפגישה, טופס שיבוץ חתום מהווה אישור לקליטתך במסגרת
 6. על מנת להגיע למכסת השעות הנדרשות עליך לבצע בין 4-6 שעות שבועיות (20 שע' חודשיות בממוצע)

אנו מאחלים לכם פעילות התנדבותית מהנה, מעשירה ומשמעותית.

- +
- +
שורה
מחק שורה מחק שורה מטבלת שפות
- +

- +
כתב הצהרה והתחייבות לפעילי שח"ק
אני הח"מ, שם פרטי _____________ שם משפחה _____________ מס' ת.ז: _____________
מצהיר/ה בזאת כי:
 • הואיל ופניתי ל"מינהל לסטודנטים עולים" בבקשה לקבלת סיוע כספי למטרת לימודיי במוסד _____________ במסלול _____________ בשנת הלימודים _____________
 • והואיל וידוע לי כי בהתאם לנהלי משרד העלייה והקליטה מלגת שכר לימוד מטעם המינהל לסטודנטים עולים, מותנית בביצוע פעילות שח"ק (שירות חברתי קהילתי), בנוסף לעמידתי בתנאי הזכאות לקבלת הסיוע הקבועים בנוהל מנהל הסטודנטים, ואי ביצוע שח"ק כנדרש, ישלול ממני זכאות למלגת שכר לימוד מלאה וכל סיוע עתידי מהמינהל לסטודנטים עולים, ולכן אני מבקש/ת לפעול במסגרת תכנית שח"ק ואני מתחייב/ת בזאת כדלקמן:
  1. לפעול במסגרת שח"ק, בהיקף השעות השנתיות שאתבקש לבצע על ידי נציג המינהל לסטודנטים עולים, בהתאם למסלול הלימודים שלי ולסיים את מלוא חובת ההתנדבות עד ליום 30/6, במסגרת התנדבות שאושרה ע"י נציג/ת "המינהל לסטודנטים עולים".
  2. ידוע לי כי אין אפשרות להחליף מסגרת פעילות ללא אישור בכתב מנציג/ת "המינהל לסטודנטים עולים" וכי הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאדם אחר.
  3. להגיע לכל ההדרכות האישיות והקבוצתיות שיקבעו על ידי מסגרת הפעילות ו/או על ידי צוות שח"ק מטעם "המינהל לסטודנטים עולים". הגעה להדרכה קבוצתית תחושב כארבע שעות פעילות.
  4. להודיע על שינוי כתובת/כתובת דוא"ל ו/או מספר טלפון לצוות שח"ק תוך שבוע ימים מיום השינוי.
  5. ידוע לי כי אם יקבע על ידי "המינהל לסטודנטים עולים" כי אינני ממלא את התחייבותי במסגרת שח"ק , כאמור לעיל, לא אהיה זכאי/ת לקבלת סיוע בשכר לימוד בהיקף העולה על 250% מגובה המלגה השנתית, עבור כל לימודי התואר. כמו כן ידוע לי כי לא אהיה זכאי לכל סיוע עתידי מ"המינהל לסטודנטים עולים" הן בשנה זו והן להמשך תואר זה ו/או תואר נוסף לפי מידת זכאותי.
  6. במידה וקיבלתי תשלום שכר לימוד בעבור פעילותי בשח"ק, ולא מילאתי את חובותיי לשח"ק כנדרש, אני מתחייב/ת להחזיר את התשלומים ששולמו לי.
  7. לשאת בכל ההוצאות הכרוכות באי מילוי התחייבותי על פי כתב זה.
  8. ידוע לי כי השתתפות בתכנית שח"ק אינה מהווה תנאי מספיק לקבלת המשך סיוע מהמינהל לסטודנטים עולים וכי בנוסף לכך עליי לעמוד בכל תנאי הזכאות לקבלת הסיוע הקבועים בנוהל המינהל לסטודנטים עולים.