הנחיות להדפסת טופס מקוון

על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור כפתור הדפסה הדפס הנמצא בסרגל הכלים של הטופס. סרגל הכלים סרגל הכלים
אנא נסו שנית.

Instructions for printing an online form

In order to print the form use the button כפתור הדפסה Print in the tools ruler. The tools ruler. The tools ruler.
Please, try again.

בקשה לקבלת מידע מוקדם – סיווג טובין ביבוא Application for Preliminary Information - Classification of Goods in Import

סמוכין: References 59550
 • עזרה ומידע Help & Info
 • פרטי נותן השירות Service provider Details
 • תמיכה טכנית Tech support
 • ימים א-ה בין השעות Sun.-Thurs. between 08:00-19:00

  טל: Phone number 1299 

  מייל: import@mail.gov.il import@mail.gov.il - Email

 • הנחיות למילוי הטופס Instructions for filling form
 • This form is formulated in the masculine, but applies to both sexes alike. טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד

  מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות. This document contains information protected by the Privacy Protection Act.

  * שדה חובה מסומן בכוכבית Required field is marked by an asterisk *

 • פרטי הטופס Form details
 • מספר בקשה References:

  תאריך Date: 14/8/2022

 • אודות האתר About
 • גרסת טופס AGForms 1.1.1 Form version: AGForms 1.1.1

 • בכל שלב ניתן לחזור לדף מידע ועזרה. בכל שלב ניתן לחזור לדף מידע ועזרה.

 • משוב Feedback
הסבר כללי General Information
הסבר כללי
מידע מוקדם בסיווג טובין בייבוא מסחרי
 • בקשה לקבלת מידע מוקדם בסיווג טובין בייבוא מסחרי יש להגיש לפני תהליך הייבוא של הטובין הנדרשים.
 • הפונה יגיש בקשה זו לאגף המכס רק במצב בו:

  א. הטובין טרם יובאו על ידו.

  ב. הטובין ו/או סיווגם אינם מצויים במחלוקת עם רשות המכס.

  ג. אין בידו מידע מוקדם תקף הנוגע לטובין אלה.

 • אגף המכס ייתן מידע מוקדם בסיווג טובין בייבוא מסחרי, לפריט אחד בלבד לפנייה. למען הסר ספק, לרשות המסים - אגף המכס שיקול דעת אם לתת מידע מוקדם.
 • המידע המוקדם שמספק אגף המכס הוא סיווג הטובין בלבד (פרט מכס בלבד). הפונה אחראי לבדוק את השלכותיו השונות של המידע (שיעור המסים לפרט המכס, חוקיות הייבוא, תהליך הייבוא וכד').
 • כחלק מתהליך בדיקת הטובין וסיווגם, ייתכן כי אגף המכס ידרוש מהפונה להמציא קטלוגים, דוגמאות ואישורים שונים - לפי הצורך.
 • המידע המוקדם שיספק אגף המכס יהיה לפי הנתונים, המסמכים ויתר המידע שימסור הפונה.
 • לכשיינתן סיווג הטובין לפונה יהיה תוקפו למשך שנה מיום מתן המידע, בכפוף לכל שינוי בדין, אם יחול, לאחר מתן המידע.
 • אגף המכס אינו אחראי כלפי כל גורם שהוא אינו הפונה, בשל הסתמכות על המידע שניתן לפונה.
 • למען הסר ספק, אחריות אגף המכס למתן המידע המוקדם בסיוג הטובין, מותנית בהיות הטובין זהים לתאור המופיע בטופס הפרה רולינג.
 • רשות המסים - אגף המכס רשאי, לפי שיקול דעתו לפרסם את המידע המוקדם, לרבות נתוני הטובין והמסמכים שצורפו לבקשה (למעט שם המבקש ותעודת זהות / ח.פ.).
General Information
Early Information for Classification of Commercial Goods
 • A request for early information regarding classification of commercial goods must be submitted before the importation process of the required goods has begun
 • A request may be submitted to the Department of Customs only under the following conditions:

  A. .The goods in question have not yet been imported

  B. The goods or their classification are not currently under an administrative or judicial review by the .Customs Directorate

  C. There is no valid Pre-Ruling regarding these goods in your possession

 • Early information regarding classification of commercial goods will be for one item per request by the Department of Customs.
 • The early information provided by the Department of Customs will be information regarding the
  .classification of the goods only (an 8 digit Customs Heading)
  The person making the request is responsible for checking any and all implications of the information .(the tax rate of the Customs Headings, legality of importation, importation process etc)
 • The person making the request may be required by the Department of Customs to present catalogues, samples, and various permits - as needed- as part of the process of examining the goods and their .classification
 • The early information given by the Department of Customs will be based on the facts, documents and all .other information submitted by the person making the request
 • The classification of the goods, when provided to the person making the request, will be valid for one year from the day the information is provided, and is subject to any change in the law occurring after the .information is provided
 • The department of Customs will not take responsibility for information used by a person who did not .make the request
 • In order to remove any doubt, the responsibility of the Department of Customs for providing early information regarding classification of commercial goods, is conditioned upon the goods being identical .to those declared in the original request for classification .Information will no be given regarding similar or other goods :The process of requesting early information regarding classification of goods by e-mail Sending the request to the Department of Customs using the early information for classification .information system .Receiving the request in the computerized system and obtaining confirmation by e-mail .Handling of the classification request by the assessor .(Requesting additional documentation (as needed Providing the information regarding the Customs Heading for which the goods are to be classified under
טופס הצהרה
הנני מצהיר כמפורט להלן:

1. הטובין טרם יובאו על ידי

2. הטובין ו/או סיווגם אינם מצויים במחלוקת עם רשות המכס

3. אין בידי מידע מוקדם תקף הנוגע לטובין אלה

4. ידוע לי, כי לרשות המסים שיקול דעת אם לתת מידע מוקדם בנוגע לטובין. ככל שיוחלט ליתן מידע מוקדם, המענה לבקשת המידע, לרבות הנתונים המופיעים בבקשה (למעט שם המבקש ותעודת זהות / ח.פ.) יפורסמו באתר רשות המסים לפי שיקול דעתה ולא תהיה לי כל טענה כנגד רשות המסים בעניין זה.

אגף המכס אינו מחויב לתת מידע, ולמתן המידע לא יהיה תוקף, אם אחד התנאים האמורים לעיל אינו מתקיים.
Declaration Form
I hereby declare as follows:

.1 The goods in question have not yet been imported

.2 The goods or their classification are not currently under an administrative or judicial review by the Customs Directorate

.3 There is no valid Pre-Ruling regarding these goods in my possession

The Customs Authority is not obligated to provide information,and the information provided will not be valid if one of these conditions is not met
קישור זה יפתח בחלון חדש