- +
הנחיות למילוי הטופס

הטופס מיועד לתושבי ישראל שהגיעו לגיל הפרישה , ומבקשים לקבל קצבת אזרח ותיק מהביטוח הלאומי. כמו כן קיימת אפשרות למלא טופס תביעה להשלמת הכנסה למי שמעוניין שתיבחן זכאותו להשלמת הכנסה כתוספת לקצבת אזרח ותיק.

על מנת שנוכל לטפל בתביעתך, אנא צרף לבקשה זו:
• עובד שכיר - תלוש שכר אחרון,
• עובד עצמאי - הצהרה על הכנסותיו
• שכיר שהפסיק או צמצם את היקף עבודתו, יצרף על כך אישור מעסיק
• אישורים על הכנסה מהשכרת נכס (חוזה שכירות) ועל הכנסות מריבית או דיווידנד (אם יש).
• בתביעה להשלמת הכנסה – חובה לצרף לטופס דפי חשבון עובר ושב מהבנק של 3 החודשים האחרונים, ריכוז יתרות מהבנק ואישורי הכנסות כנדרש.

אפיון הקבצים המצורפים:

ניתן לצרף לטופס קבצים בגודל כולל של עד 20MB

סוגי קבצים שניתן לצרף:
PDF,BMP,JPG,GIF, TIF,TIFF,JPEG

לתשומת ליבך, במידה ואתה מצרף קובץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, ולכן מומלץ לא לצרף קבצים מוגנים בסיסמא

אם יש לך מספר קבצים לצרף, חשוב שתקפיד לצמצם את נפח הקבצים.

לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300 dpi

מדריך לצמצום נפח קובץ

באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי תוכל למצוא מידע מקיף על "קצבת אזרח ותיק" ,

וכן מידע על דרכי ההתקשרות עם סניפי הביטוח הלאומי ב "סניפים וערוצי שירות",

תוכל גם לפנות אלינו באמצעות האתר במדור "פנו אלינו",


תמיכה בנושאים טכניים של הטופס (כגון: שמירה, הדפסה וצירוף קבצים): 02-6664646 (ימים א'-ה' בין השעות 8:00-19:00)

לשאלות בנושא טיפול בתביעה ומידע בנושאי זכויות ושירות: מוקד ארצי של הביטוח הלאומי 6050* או 04-8812345 (ימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00)

- +

לתשומת לבך, גמלת להשלמת הכנסה מושפעת ישירות מסכום הכנסותיך. מומלץ להשתמש במחשבון לבדיקת זכאות להשלמת הכנסה.
קישור למחשבון
במידה ואתה מעוניין להגיש תביעה לקצבת אזרח ותיק – יש לשנות את הבחירה בשאלה "אני מבקש לתבוע" המופיעה למעלה.

פרטי התובע

לתשומת ליבך לאחר מילוי תאריך הנפקת תעודת זהות תתבצע בדיקה ולאחר מכן תוכל להמשיך במילוי הטופס.

יש לצרף צו מבית משפט בחלק המיועד לכך
יש לצרף אישור רפואי על מצבו של התובע בחלק המיועד לכך
?

באפשרותך למלא את הטופס, להדפיסו ולהעבירו לסניף הביטוח לאומי

מצב משפחתי נוכחי
מצב משפחתי ראשון : רווק
עליך להדפיס טופס אישור הקיבוץ על עבודה, שכר והכנסות נוספות (בל/485), למלא ולצרף לטופס התביעה קישור לטופס ב.ל 485
פרטי בן\בת זוג
כתובת בן/ת הזוג – (למלא רק אם הכתובת שונה מכתובתך)
פרטי הילדים
ילד/ה
מחק ילד/ה
שהות בחו"ל
התקופה
תקופה
מחק תקופה
פרטי חשבון הבנק של התובע
הצהרת חשבונות בנק
חשבונות בנק נוספים
מחק קובץ
יש לצרף בחלק ההצהרות והשליחה אישור או תדפיס ריכוז יתרות, ותדפיס עובר ושב מהבנק עבור שלושת החודשים האחרונים מכל החשבונות הפעילים והמוגבלים.
פרטי מגיש התביעה במקרה שאינו התובע
יש לצרף צו מבית משפט
עלייך להמציא אישור רפואי על מצבו של התובע
- +
פרטי הכנסות
עבודה ועיסוק לאחר גיל פרישה
תקופת עבודה ועיסוק
יש למלא תקופות עבודה ועיסוק החל מגיל 18 ועד למועד הגשת התביעה, ובפרט השנתיים האחרונות
יש למלא תקופות עבודה ועיסוק רק מהשנתיים האחרונות
תקופות עיסוק (כל תקופת עיסוק עשויה להגדיל את קצבתך)
תקופת עבודה ועיסוק
מחק
פרטי הכנסות בן\בת הזוג
לתשומת לבך, על מנת שנוכל לקבוע את סכום קצבתך וכן את הזכאות לתוספת בן/בת הזוג יש למלא את הנתונים הבאים:
- +
פרטי הכנסות של התובע
פרטי הכנסות של בן/בת זוג
רכב
יש לצרף אישור מרופא על מצבך הרפואי, מספר טיפולים בחודש, ותכנית טיפול מהמוסד הרפואי המטפל
פרטים על נכסים שהיו בבעלות התובע או בן/בת הזוג ב-5 שנים האחרונות
פרטים על נכסים שהיו בבעלות התובע ב-5 שנים האחרונות
נכסים
האם בבעלותך אחד מהנכסים הבאים בארץ או בחו"ל?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
יש לצרף חוזה שכירות בחלק ההצהרות והשליחה
יש לצרף חוזה שכירות בחלק ההצהרות והשליחה.
יש לצרף צו ירושה, וצוואה וצו קיום צוואה בחלק ההצהרות והשליחה.
?
?
יש לצרף צו ירושה, וצוואה וצו קיום צוואה בחלק ההצהרות והשליחה.
פרטים נוספים
- +
אני מסכים שהבנק הנ"ל יחזיר למוסד לביטוח לאומי, לפי דרישתו, סכומים מתוך חשבוני, אם המוסד יפקיד לחשבון תשלום אשר כולו או חלקו שולם בטעות, או שלא כדין, וכן שהבנק ימסור למוסד את פרטיהם של מושכי התשלומים.
אני/ו מסכים/ים כי המוסד יפנה לבנק הנ"ל, באמצעות תקשורת ממחושבת, לצורך אימות בעלותי בחשבון הבנק כפי הצהרתי לעיל ושהבנק הנ"ל ו/או עובד מטעמו ימסור למוסד את המידע הנחוץ לו לאימות פרטי חשבון הבנק שמסרתי לעיל. לחילופין, ידוע לי כי המוסד רשאי לדרוש מסמכים ואישורים נוספים לצורך ביצוע אימות פרטי חשבון הבנק שמסרתי לעיל וכי יהא עלי להמציאם לפי דרישה.
ידוע לי, שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים היא עברה על החוק וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן קצבה לפי חוק זה או להגדלתה על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר
אני מצהיר בזה כי כל הפרטים שמסרתי בתביעה ובנספחיה הם נכונים ומלאים
אני מתחייב להודיע על כל יציאה לחו"ל לתקופה העולה על שלושה חודשים
לידיעתך, לצורך הטיפול בתביעה אנו נפנה למעסיקיך לפי הצורך, לקבלת נתוני הכנסותיך משכר. אם אתה מסרב לכך עליך לסמן את ההצהרה הבאה:הוספת מסמכים ואישורים לטופס

לתשומת ליבך:

ניתן לצרף לטופס קבצים בגודל כולל של עד 20MB

סוגי קבצים שניתן לצרף:
PDF,BMP,JPG,GIF, TIF,TIFF,JPEG
לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300 dpi 
במידה ואתה מצרף קובץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, ולכן מומלץ לא לצרף קבצים מוגנים בסיסמא

מסמכים כללים
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
קישור למסמך ב.ל 485
הוסף צרופה
הוסף צרופה
אישורים על נכסים
הוסף צרופה
חוזה שכירות עבור יחידה דיור/דירה מושכרות
קובץ
מחק קובץ
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
אישורים על הכנסות
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
מידע על חשבונות בנק נוספים
הוסף צרופה
הוסף צרופה
מסמכים נוספים (פנסיה,רנטה,הכנסות כעצמאי)
קובץ
מחק קובץ
הוסף צרופה