עליך להזין תאריך בפורמט DD/MM/YYYY


מילוי טופס זה מחייב גרסת סרגל  ומעלה
הגרסה המותקנת אצלך הינה

לשדרוג סרגל הטפסים לחץ כאן

הנחיות למילוי הטופס
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
הנחיות למילוי הטופס

בקשה לפיצול תיק קצבת ילדים ומענק לימודים להורה גרוש- בטופס מקוון

הטופס מיועד להורה גרוש (הרשום במשרד הפנים כגרוש) שהילדים או חלק מהילדים בהחזקתו.

לאחר שתמלא את הטופס נוכל למצות את זכויותיך לתשלום קצבת ילדים ולמענק לימודים

לטופס התביעה יש לצרף פסק דין או הסכם גירושין, שבו רשומים פרטי ההורה המחזיק בילד/ים

תוכל להגיש את הטופס המקוון באחת מהדרכים המפורטות:

 1. מילוי הטופס, צירוף קבצי המסמכים הנדרשים, ושליחתם באמצעות האינטרנט
 2. מילוי הטופס, הדפסת הטופס והמסמכים הנדרשים, והגשתם לביטוח הלאומי באמצעות דואר, פקס או בסניף.

אפיון הקבצים המצורפים:

 • אם אתה מצרף כמה קבצים, חשוב שתקפיד לצמצם את נפח הקבצים.
 • נפח כולל של כל הצרופות לא יעלה על 20MB
 • לצמצום נפחים, הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהיא עד 300 dpi

מדריך לצמצום נפח קובץ קישור זה ייפתח בחלון חדש

לתשומת ליבך, במידה ואתה מצרף קובץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, ולכן מומלץ לא לצרף קבצים מוגנים בסיסמא

לידיעתך,

באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי תוכל למצוא מידע מקיף בנושאי קצבת ילדים ומענק לימודים

וכן מידע על דרכי ההתקשרות עם סניפי הביטוח הלאומי ב "סניפים וערוצי שירות"

תוכל גם לפנות אלינו באמצעות האתר במדור "פנו אלינו"


מוקד תמיכה בנושאים טכניים של הטופס (כגון: שמירה, הדפסה וצירוף קבצים) בטלפון: 1299 (ימים א'-ה' בין השעות 8:00-19:00).

לשאלות בנושא טיפול בתביעה ומידע בנושאי זכויות ושירות: מוקד ארצי של הביטוח הלאומי *6050 או 04-8812345 (ימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00)

פרטי ההורה המבקש
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
בל/5020
פרטי ההורה המבקש
1
פרטי הגרוש/ה

באפשרותך למלא את הטופס, להדפיסו ולהעבירו לסניף הביטוח לאומי

פרטי הגירושין
מען למכתבים (אם שונה מהכתובת לעיל לחצ/י על +)מען למכתבים (אם שונה מהכתובת הרשומה למעלה)
פרטי חשבון הבנק של התובע

לתשומת ליבך, חשבון הבנק צריך להיות על שם מקבל הקצבה או חשבון בו שותף מקבל הקצבה.

יש לציין את כל ספרות מספר החשבון ללא סימן ה-/
נתוני הבקשה
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
בל/5020
פרטי הגירושין

תאריך גירושין

עליך להסדיר את מעמדך המשפחתי בתחום הביטוח והגבייה בסניף

2
פרטי הילדים שטרם מלאו להם 18 שנה
פרטי ילד 1
מחק שורה מטבלת פרטי הילדים שטרם מלאו להם 18 שנה
בל/5020
3

לתשומת ליבך, חשבון הבנק צריך להיות על שם מקבל הקצבה או חשבון בו שותף מקבל הקצבה.

יש לציין את כל ספרות מספר החשבון ללא סימן ה-/
אופן הגשת הבקשה
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
אופן הגשת הבקשה
 1. הכן מראש וסרוק את כל המסמכים שאתה מעוניין לצרף לטופס התביעה.
 2. טען את המסמכים הסרוקים וצרפם לטופס התביעה במקום המיועד.
 3. שגר את התביעה והמסמכים המצורפים לביטוח הלאומי באמצעות האינטרנט.
 4. לידיעתך, הטיפול בבקשה לאחר שליחתה, יתבצע בסניף
 • פסק דין או הסכם גירושין, המציין את פרטי ההורה המחזיק בילד/ים.

נפח כולל של כל הצרופות לא יעלה על 20MB.
לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300 dpi.

מדריך לצמצום נפח קובץ

 1. הדפס את הטופס וחתום.
 2. צרף את המסמכים הנדרשים והעבר את הטופס המלא עם כל המסמכים המצורפים לביטוח לאומי.
 • פסק דין או הסכם גירושין, המציין את פרטי ההורה המחזיק בילד/ים.

באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, תוכל למצוא מידע על דרכי ההתקשרות עם סניפי הביטוח הלאומי ב "סניפים וערוצי שירות"

לידיעתך, הטיפול בבקשה לאחר שליחתה, יתבצע בסניף .

( יש להדפיס את הטופס מתוך תוכנת ה-acrobat reader )

הצהרות ושליחה
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
הצהרת התובע
4

אני החתום מטה מצהיר בזה, כי כל הפרטים שמסרתי בתביעה ובנספחיה הם נכונים ומלאים.

ידוע לי, שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים מהווה עברה על החוק וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן קצבה לפי חוק זה או להגדלתה על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר.

ידוע לי כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו או בנספחיה, יש בו כדי להשפיע על זכאותי לקצבה או יצירת חוב ועל כן, אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך 30 יום, על ידי פניה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגורי.

אני מסכים שהבנק אליו תופקד הקצבה, יחזיר למוסד לביטוח לאומי לפי דרישתו סכומים מתוך חשבוני, אם המוסד יפקיד לחשבון תשלום אשר כולו או חלקו שולם בטעות או שלא כדין, וכן שהבנק ימסור למוסד את פרטיהם של מושכי התשלומים.

כמו כן אני מתחייב להודיע למוסד על כל יציאה מהארץ של הילד/ים לתקופה העולה על 3 חודשים.

הוספת מסמכים ואישורים לטופס

לתשומת ליבך:

 • נפח כולל של כל הצרופות לא יעלה על 20MB

לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד dpi 300

מדריך לצמצום נפח קובץ

לתשומת ליבך, במידה ואתה מצרף קובץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, ולכן מומלץ לא לצרף קבצים מוגנים בסיסמא

*
הוסף צרופה
אישורים נוספים
שורה 1
מחק שורה מטבלת אישורים נוספים מחק שורה
הוסף צרופה

המוסד לביטוח לאומי

מינהל הגמלאות

תחום ילדים

בקשה לבדיקת זכאות למענק

לימודים לגרוש/ה

בל/5024
1
פרטי הגרוש/ה
2

(עליך להסדיר את מעמדך המשפחתי בתחום הביטוח והגבייה בסניף הקרוב למקום מגוריך)

אני החתום מטה מצהיר בזה, כי כל הפרטים שמסרתי בתביעה ובנספחיה הם נכונים ומלאים.

ידוע לי, שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים מהווה עברה על החוק וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן קצבה לפי חוק זה או להגדלתה על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר.

ידוע לי כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו או בנספחיה, יש בו כדי להשפיע על זכאותי לקצבה או יצירת חוב ועל כן, אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך 30 יום, על ידי פניה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגורי.

אני מסכים שהבנק אליו תופקד הקצבה, יחזיר למוסד לביטוח לאומי לפי דרישתו סכומים מתוך חשבוני, אם המוסד יפקיד לחשבון תשלום אשר כולו או חלקו שולם בטעות או שלא כדין, וכן שהבנק ימסור למוסד את פרטיהם של מושכי התשלומים.

כמו כן אני מתחייב להודיע למוסד על כל יציאה מהארץ של הילד/ים לתקופה העולה על 3 חודשים.