עמוד &p; מתוך &P;
- +
טופס מקוון להגשת מועמדות למשרה פנויה

  • מועמד שאינו אזרח ישראלי או תושב קבע שיבחר למשרה, יועסק עפ"י חוזה מיוחד לתקופה מוגבלת.
  • בהתאם לסעיף 15 א לחוק שירות המדינה (מינויים, התשי"ט - 1959) מוטלת חובה על משרדי הממשלה ויחידות הסמך הממשלתיות ליתן ביטוי הולם, בנסיבות בעניין, לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות ושל בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה. אי לכך, תינתן עדיפות בקבלה לעבודה באמצעות מכרז למועמדים שנמנים על האוכלוסיות המפורטות לעיל, ובלבד שאותו מועמד כשיר לתפקיד הנדון וכישוריו דומים לכישוריהם של יתר המועמדים.
  • בנוגע לאנשים עם מוגבלות, נקבע כי תינתן עדיפות למועמד שהוא בעל מוגבלות חמורה בהתאם לפסקה 35.252 לתקשי"ר
  • אם אתה בעל מוגבלות כמשמעותו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1988- הנך זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי התאמה סבירה הנדרשת מחמת מוגבלותך, על מנת לאפשר לך לקיים את מבדקי הקבלה לעבודה והקידום בעבודה , לפי העניין.

הוראות מתוך התקשי"ר בנוגע למועמד בעל מוגבלות חמורה:

הוראות מתוך התקשי"ר בנוגע להתאמות במבדקי הקבלה לעבודה או בקידום לעבודה:

הוראות בנוגע לסייגים החלים על פעילות פוליטית ומפלגתית של עובד המדינה:

על עובד המדינה מתוקף מעמדו זה, חלים שורה של סייגים בנוגע לפעילות מפלגתית ופוליטית הקבועים בהוראות חוקים שונים ובתקשי"ר. מרבית האיסורים והחובות החלים על עובד המדינה בנוגע לפעילות פוליטית ומפלגתית מרוכזים בפרק 3.42 לתקשי"ר. מועמד שייבחר לתפקיד בשירות המדינה יידרש בטרם הכניסה לתפקיד או החתימה על החוזה העסקה, לפי המוקדם מביניהם, להצהיר כי אינו חבר בגוף בוחר כמשמעותו בחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959 ,(להלן - חוק הסיוג) ואם הוא חבר בגוף בוחר עליו להתפטר מהגוף הבוחר וזאת בהתאם להוראות סעיף 3א(ד) לחוק הסיוג. מועמדים למשרות בכירות הנמנות על ארבע הדרגות העליונות בכל סולם דירוג יתבקשו למלא גם טופס נוסף בדבר סייגים על פעילות פוליטית החלים על עובדי מדינה בכירים כאמור.

הוראות בנוגע לניגוד עניינים:
תנאי לכניסתו לתפקיד של המועמד שייבחר הוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים, מילוי שאלון לאיתור ניגוד עניינים ועריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים, ככל שיידרש, כאמור בפרק 43.9

אל הטופס חובה לצרף את המסמכים והאישורים הבאים :

  • תעודת השכלה
  • אישורים על ניסיון
  • קורות חיים

אופן צירוף הקבצים (מסמכים ואישורים):
יש להכין מראש את הטפסים כקבצים לפני מילוי הטופס על מנת שתוכל לטעון אותם במקום המתאים.
כדי שהתביעה תשוגר חובה עליך לצרף תעודת השכלה, אישורים על ניסיון וקורות חיים
אם אתה מצרף כמה קבצים, חשוב שתקפיד לצמצם את נפח הקבצים.
נפח כולל של כל הצרופות לא יעלה על 15MB
סוגי קבצים שניתן לצרף: ,PDF,BMP,JPG,GIF,TIF,TIFF,JPEG
לצמצום נפחים, הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה עד 300 dpi
אם אתה מצרף קובץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, ולכן מומלץ לא לצרף קבצים מוגנים בסיסמא.

- +
טוען נתונים...
- +
תקופת שירות בצבא
- +
בית ספר יסודי
בית ספר חטיבת ביניים
בית ספר תיכון
יש לצרף מסמכים ותעודות
מוסד להשכלה גבוהה
תואר אקדמי
מחק תואר אקדמי
קורסים/השתלמויות
קורס/השתלמות
מחק קורס/השתלמות
רישיון/רישום
רישיון/רישום
מחק רישיון/רישום
ידיעת שפות
שפות
שפה
מחק שפה
- +
תעסוקה
עבדתי מחוץ לשירות המדינה
עבדתי בשירות המדינה
יש למלא עבור הבחינה האחרונה
ממליצים
האנשים הבאים מכירים אותי היכרות טובה ויכולים למסור פרטים על כישורי, תכונותיי והתאמתי לעבודה
ממליצים
ממליץ
מחק ממליץ
- +
פרטים לעניין חובת ייצוג הולם לפי סעיף 15 א' לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט – 1959
הנני נמנה על אחת או יותר מהקבוצות הבאות:
צרף צילום תעודת הזהות שלך או של אחד מהוריך
עלייך לצרף צילום תעודת הזהות שלך
עלייך לצרף אישור מגורם מוסמך או אישור של ועדה לפי פרק משנה 35.25 לתקשי"ר
הצהרות ושליחה
צירוף מסמכים

אם יש לך מספר קבצים לצרף, חשוב שתקפיד לצמצם את נפח הקבצים.
לתשומת ליבך: 
נפח כולל של כל הצרופות לא יעלה על 15 MB 
לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300 dpi 
סוגי הקבצים שניתן לטעון הם: PDF,BMP,JPG,GIF,TIF,TIFF,JPEG
לתשומת ליבך, אם אתה מצרף קובץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, ולכן מומלץ לא לצרף קבצים מוגנים בסיסמא

הוסף צרופה
הוסף צרופה
תעודות השכלה
תעודת השכלה
מחק תעודת השכלה
הוסף צרופה
אישור על ניסיון
אישור
מחק אישור
הוסף צרופה
מסמכים נוספים
מסמך
מחק מסמך
הוסף צרופה