- +
?
פרטי המבקש/ת
יש למלא את הפרטים הבאים כפי שמופיעים בתעודת הזהות:
כתובת למשלוח דואר
?
?
- +
מקום עבודה
שירות בכוחות הביטחון/ שירות לאומי /אזרחי
שירות בכוחות הביטחון
שירות לאומי אזרחי (שנתיים לפחות)
- +
הצהרה על ויתור סודיות והסכמה למסירת מידע

 • אני מצהיר בזה, כי הנני מוותר על סודיות רפואית ואינני מתנגד להעברת פרטים אודות מצב בריאותי לפקיד הרישוי או מי מטעמו ככל שהדבר נוגע לבקשה זו. מובא בזאת לידיעתי כי לצורך טיפול בבקשה, יפנה פקיד הרישוי לקבלת המלצת המשטרה, אשר תינתן בהתייחס למידע פלילי (מרשם פלילי ורישומים משטרתיים אחרים) המצויים ברשותה, ככל הנוגעים לבקשה.
 • מאשר שפרטי יועברו לרשות המוסמכת בדבר הכללתי ברשימת הספורטאים לרבות ביטול הכללתי ברשימה (מיועד לספורטאים בלבד).
 • מאשר שפרטי יועברו לרשות המוסמכת בדבר הכללתי ברשימת הציידים לרבות ביטול הכללתי ברשימה (מיועד לציידים בלבד).
 • כרטיס הרישיון מחייב לשאת את תמונת בעליו, לצורך שילוב תמונה ברישיון תצולם במטווח. עלייך להתארגן בהתאם.
 • ידוע לי כי אקבל הודעות דואר אלקטרוני או הודעות טקסט בהתאם לפרטים שהוזנו בטופס זה.
 • אני מאשר שנתוני האישיים יובאו לידיעת מרכז שירות ומידע עבור האגף לרישוי כל ירייה.

- +

הנחיות לצירוף מסמכים

 • לתשומת ליבך, כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך
 • ניתן לצרף רק קובצי תמונה (jpeg, jpg, tif, gif) וקבצים בפורמט PDF
 • על מנת להחליף או למחוק, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן הימני בעכבר
 • הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ-300 DPI, מחובתכם לבדוק שהמסמך קריא
 • גודל מקסימלי לקובץ הוא 800KB
 • סך כל הצרופות בטופס לא יעלה על 6MB
לחץ כאן למדריך להקטנת קבצים
 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך
 • למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך
 • ניתן לצרף קובצי תמונה בלבד
?
הוסף צרופה
הוסף צרופה
המסמכים הדרושים להוכחת העמידה בתבחין
הוסף צרופה
בעלי ידע והכשרה קודמים בתפעול אקדח שיציגו אסמכתא על כך בפני פקיד רישוי יוכלו לעבור הכשרה מקוצרת כמפורט בתקנת ההכשרות