טיוטה

רישיון חד פעמי לייבוא חלקי חילוף לכלים תחרותיים - ייבוא אישי

רישיון חד פעמי לייבוא חלקי חילוף לכלים תחרותיים - ייבוא מסחרי

מספר רישיון:
מספר סימוכין:


מספר קטלוגי תיאור טובין מצבו של החלק החלופי כמות מאושרת
שם המאשר:
אישור זה אינו אסמכתא לשחרור מהמכס

- +
פרטי המבקש לייבוא אישי
פרטי הורה / אפוטרופוס
?
פרטי התקשרות של המבקש
פרטי המבקש לייבוא מסחרי
?
פרטי מורשי חתימה
מורשה חתימה
מחק מורשה חתימה
פרטי איש קשר
- +
פרטי טובין
טובין
מחק טובין
?
הוסף צרופה
הוסף צרופה
גודל הצרופות בטופס: MB
- +
• לצירוף קובץ - יש ללחוץ על שדה המסמך.
• ניתן לצרף רק קובצי תמונה (jpeg, jpg, tif, gif,png) וקבצים בפורמט pdf.
• להחלפה או מחיקה של הקובץ המצורף יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.
• הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ-300 DPI, באחריותך לבדוק שהמסמך קריא.
• סך כל הקבצים המצורפים (הצרופות) בטופס לא יעלה על 10MB. להקטנת קבצים ניתן לקרוא את המדריך להקטנת קבצים.
• אין להעלות קבצים המוגנים באמצעות סיסמא.

לתשומת ליבך:
• אין במתן רישיון זה התחייבות למתן אישור לשחרור מהמכס של הכלי התחרותי או הכלי המנועי המיועד להסבה.
• הרשות רשאית לדרוש בכל עת לפי דרישתה תנאים נוספים, כל פרט, מסמך או מידע.
• לבירורים ניתן ליצור קשר באמצעות הטלפון ל: 03-7239000 או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: smotori@most.gov.il.
הוסף צרופה
הוסף צרופה
?
הוסף צרופה
?
הוסף צרופה
?
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
?
הוסף צרופה
הוסף צרופה
?
הוסף צרופה
גודל הצרופות בטופס: MB
- +
אני המבקש / הורה או אפוטרופוס המבקש (אם המבקש קטין או חסוי) מצהיר כדלהלן:
1. כל הפרטים ותשובותיי בטופס זה הם נכונים ומלאים.
2. אני מצהיר ומתחייב כי החלק המיובא ביבוא אישי תואם וישמש את הכלי התחרותי שבבעלותי בלבד וידוע לי שאין במתן אישור מאת הרשות המוסמכת, כדי לאפשר שימוש בכלי תחרותי או ברכב מנועי המיועד להיות כלי תחרותי לצורך נהיגה ספורטיבית, ושימוש בכלי יתאפשר רק אם הכלי יעמוד בדרישות כללי הנהיגה הספורטיבית התקפות בעת מועד הבקשה למתן רישיון כלי תחרותי ועומד בשאר הדרישות האמורות בתקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), התש"ע-2010.
אני החתום מטה / תאגיד / עוסק מורשה מצהיר כדלהלן:
1. כל הפרטים ותשובותיי בטופס זה הם נכונים ומלאים.
2. אני מצהיר שבית המסחר מיועד לאחסון ושיווק של כלים תחרותיים או חלקי חילוף של כלים תחרותיים בלבד.
3. אני מתחייב להמציא אישור עדכני בדבר שינוי מורשה חתימה (במקרה של תאגיד), מזמן לזמן והכל לפי דרישת הרשות המוסמכת.
4. אני מצהיר ומתחייב כי חלקי החילוף תואמים וישמשו כלים תחרותיים בלבד ומתחייב לציין בחשבונית המכירה את מספר הרישוי או מספר השילדה של הכלי התחרותי שעבורו נמכרו החלפים.
5. אני מצהיר שבבית המסחר קיימת מערכת ממוחשבת שתאפשר ניהול ומעקב אחר קבלה וניפוק מוצרי חלקי חילוף.
6. אני מתחייב שבחזית בית המסחר ייקבע שילוט בו יצויין שם העסק או התאגיד, מענו, מהות העסק, ושם בעל העסק במידה ואינו תאגיד.
- +
ניתן לצפות בתצוגה מקדימה של הרישיון ע"י לחיצה על כפתור "שמור כ-PDF" שנמצא מעל כותרת הטופס.