טיוטה

רישיון ייבוא חד פעמי אישי לכלים תחרותיים

רישיון ייבוא חד פעמי מסחרי לכלים תחרותיים

מספר רישיון:
מספר סימוכין:


שם המאשר:
אישור זה אינו אסמכתא לשחרור מהמכס

- +
פרטי המבקש לייבוא אישי
פרטי הורה / אפוטרופוס
?
פרטי התקשרות של המבקש
פרטי המבקש לייבוא מסחרי
?
פרטי מורשי חתימה
מורשה חתימה
מחק מורשה חתימה
פרטי איש קשר
- +
?
- +
הנחיות לצירוף מסמכים
• לצירוף קובץ - יש ללחוץ על שדה המסמך.
• ניתן לצרף רק קובצי תמונה (jpeg, jpg, tif, gif,png) וקבצים בפורמט pdf.
• להחלפה או מחיקה של הקובץ המצורף יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.
• הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ-300 DPI, באחריותך לבדוק שהמסמך קריא.
• סך כל הקבצים המצורפים (הצרופות) בטופס לא יעלה על 10MB. להקטנת קבצים ניתן לקרוא את המדריך להקטנת קבצים.
• אין להעלות קבצים המוגנים באמצעות סיסמא.

לתשומת ליבך:
• אין במתן רישיון זה התחייבות למתן אישור לשחרור מהמכס של הכלי התחרותי או הכלי המנועי המיועד להסבה.
• הרשות רשאית לדרוש בכל עת לפי דרישתה תנאים נוספים, כל פרט, מסמך או מידע.
• לבירורים ניתן ליצור קשר באמצעות הטלפון ל: 03-7239000 או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: smotori@most.gov.il.
הוסף צרופה
?
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
?
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
?
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
גודל צרופות בטופס: MB
- +
אני המבקש / הורה או אפוטרופוס המבקש (אם המבקש קטין או חסוי) מצהיר כדלהלן:
1. כל הפרטים ותשובותיי בטופס זה הם נכונים ומלאים.
2. אני מצהיר כי הכלי המיובא כשיר להירשם ולהתחרות לפי כללי הנהיגה הספורטיבית ולפי תקנות רישיון כלי תחרותי.
3. אני מצהיר שהכלי התחרותי מיובא בייבוא אישי בלבד.
4. אני מתחייב לקבל רישיון כלי תחרותי ולפעול לרישומו במרשם הכלים התחרותיים תוך 90 ימים מיום שחרורו של הכלי התחרותי מפיקוח המכס, ולעשות בו שימוש ככלי תחרותי בלבד.
5. אני מתחייב שלא למכור את הכלי בתקופה שלא תפחת מ-3 חודשים מיום שחרורו של הכלי מפיקוח המכס.
6. אם מדובר ברכב מנועי המיועד להיות כלי תחרותי:
א. אני מצהיר כי הרכב המנועי מיועד ומתאים להסבה לכלי תחרותי ואני מתחייב להסב אותו לכלי תחרותי ולקבל רישיון כלי תחרותי תוך 6 חודשים מיום שחרורו מפיקוח המכס ולעשות בו שימוש ככלי תחרותי בלבד.
ב. ידוע לי כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי ולא אקבל רישיון כלי תחרותי תוך 6 חודשים מיום שחרורו של הרכב המנועי המיועד להיות כלי תחרותי מפיקוח המכס, תחולט הערבות שהופקדה.
ג. ידוע לי שלא ניתן לרשום את הכלי המנועי ככלי רכב לפי פקודת התעבורה.
ד. אני מתחייב שלא למכור את הכלי בתקופה שלא תפחת מ-3 חודשים מיום שחרורו של הכלי מפיקוח המכס.
אני החתום מטה / תאגיד / עוסק מורשה מצהיר כדלהלן:
1. כל הפרטים ותשובותיי בטופס זה הם נכונים ומלאים.
2. אני מתחייב לפעול לקבלת רישיון כלי תחרותי ולפעול לרישומו במרשם הכלים התחרותיים תוך 90 ימים מיום שחרורו של הכלי התחרותי מפיקוח המכס.
3. אני מתחייב להעביר אישור עדכני בדבר שינוי מורשה חתימה (במקרה של תאגיד), מזמן לזמן והכל לפי דרישת הרשות המוסמכת.
4. אם מדובר ברכב מנועי המיועד להיות כלי תחרותי:
א. אני מצהיר כי הרכב המנועי מיועד ומתאים להסבה להיות כלי תחרותי ואני מתחייב להסב אותו לכלי תחרותי, ולקבל רישיון כלי תחרותי תוך 6 חודשים מיום שחרורו מפיקוח המכס ולעשות בו שימוש ככלי תחרותי בלבד.
ב. ידוע לי כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי ולא אקבל רישיון כלי תחרותי תוך 6 חודשים מיום שחרורו של הרכב המנועי המיועד להיות כלי תחרותי מפיקוח המכס, תחולט הערבות.
ג. ידוע לי שלא ניתן לרשום את הרכב המנועי ככלי רכב לפי פקודת התעבורה.
5. אני מתחייב לדווח בכתב לרשות המוסמכת על כל פגם או תקלה ביצורו של דגם רכב מנועי או דגם כלי תחרותי שיפרסם יצרן הכלי המנועי או הכלי תחרותי, בסמוך למועד שבו יוודע לי על הפגם או התקלה, כאמור ולפעול בהתאם להוראות הרשות המוסמכת.
6. הכלי המיובא כשיר להירשם ולהתחרות לפי כללי הנהיגה הספורטיבית ולפי תקנות רישיון כלי תחרותי.
7. ידוע לי שאין במתן אישור מאת הרשות המוסמכת, כדי לאפשר שימוש בכלי תחרותי או ברכב מנועי המיועד להיות כלי תחרותי לצורך נהיגה ספורטיבית, ושימוש בכלי יתאפשר רק אם הכלי יעמוד בדרישות כללי הנהיגה הספורטיבית התקפות בעת מועד הבקשה למתן רישיון כלי תחרותי ועומד בשאר הדרישות האמורות בתקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), התש"ע-2010.
8. אני מצהיר שבבית המסחר קיימת מערכת ממוחשבת שתאפשר ניהול ומעקב אחר קבלה ושיווק של כלים תחרותיים.
9. אני מתחייב שבחזית בית המסחר ייקבע שילוט בו יצוין שם העסק או התאגיד, מענו, מהות העסק, ושם בעל העסק במידה ואינו תאגיד.
10. אני מצהיר שבית המסחר מיועד לאחסון ושיווק של כלים תחרותיים בלבד.
- +
ניתן לצפות בתצוגה מקדימה של הרישיון ע"י לחיצה על כפתור "שמור כ-PDF" שנמצא מעל כותרת הטופס.