- +
פרטי איש קשר
- +
חלק
מחק חלק מחק חלק
טוען נתונים...
טוען נתונים...
פרטי היצרן והמשלוח
- +
?
הוסף צרופה
הוסף צרופה
צרופה
מחק צרופה מחק שורה מטבלת צרופות
הוסף צרופה
: MB
- +

אני החתום מטה – המבקש/ הורה/ אפוטרופוס המבקש (אם המבקש קטין או חסוי) מצהיר כדלהלן:

א. כל הפרטים ותשובותיי בטופס זה הם נכונים ומלאים.

ב. אני מצהיר שהכלי התחרותי המיובא מיובא ביבוא אישי בלבד.

ג. אני מתחייב לקבל רישיון כלי תחרותי ולפעול על מנת שיירשם במרשם הכלים התחרותיים תוך 90 ימים מיום שחרורו של הכלי התחרותי מפיקוח המכס ולעשות בו שימוש ככלי תחרותי בלבד.

ד. אני מתחייב שלא למכור את הכלי בתקופה שלא תפחת מ-3 חודשים מיום שחרורו של הכלי מפיקוח המכס.

אני החתום מטה – המבקש/ הורה/ אפוטרופוס המבקש (אם המבקש קטין או חסוי) מצהיר כדלהלן:

א. כל הפרטים ותשובותיי בטופס זה הם נכונים ומלאים.

ב. אני מצהיר כי הרכב המנועי מיועד ומתאים להסבה להיות כלי תחרותי ואני מתחייב להסב אותו להיות כלי תחרותי ולקבל רישיון כלי תחרותי תוך 6 חודשים מיום שחרורו מפיקוח המכס ולעשות בו שימוש ככלי תחרותי בלבד.

ג. ידוע לי כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי ולא אקבל רישיון כלי תחרותי תוך 6 חודשים מיום שחרורו של הרכב המנועי המיועד להיות כלי תחרותי מפיקוח המכס, תחולט הערבות.

ד. ידוע לי שלא ניתן לרשום את הכלי המנועי ככלי רכב לפי פקודת התעבורה .

ה. אני מתחייב שלא למכור את הכלי בתקופה שלא תפחת מ - 3 חודשים מיום שחרורו של הכלי מפיקוח המכס.