עליך להזין תאריך בפורמט DD/MM/YYYY קישור זה ייפתח בחלון חדש
- +
  • העתק רישיון מודד בתוקף מהמרכז למיפוי ישראל ותעודת מודד מוסמך של כל אחד מהמודדים המוצעים לביצוע השירותים.
  • פירוט קורות חיים וניסיון של המודדים המוצעים לביצוע השירותים וכן תעודות השכלה של כל אחד מהמודדים.
  • תצהיר מודד עבור כל אחד מהמודדים המוצעים לביצוע השירותים, עפ"י הנוסח המפורסם באתר.
  • תדפיס פרטי התאגיד (מרשם החברות/שותפויות) תקף, הכולל בין היתר פירוט של בעלי המניות והמנהלים של המציע, או תעודת עוסק מורשה.
  • אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
  • המלצות מגורמים שעבורם ביצע המציע עבודות מדידה.
  • אישור עריכת ביטוחים תקף, חתום ע"י המבטח, עפ"י הנוסח המפורסם באתר.

להוספה וצפייה בקבצים מצורפים יש ללחוץ על הצלמית .

יש להוסיף קבצים שגודלם המרבי אינו עולה על KB 400. במידה וגודל הקובץ עולה על הרצוי, יש לסרוק אותו ברזולוציה נמוכה יותר.

למחיקת הצרופה ואפשרויות נוספות יש ללחוץ על הצלמית.

- +
ע.מ/ח.פ
כתובת
פרטי התקשרות
היקף חברה
אישורים
הוסף צרופה
הוסף צרופה
המלצות
שורה
מחק שורה מחק שורה מטבלת המלצות
הוסף צרופה
- +
*מרחבי עבודה
*סוגי התמחות- +
אנשי קשר מטעם המזמין
מחק שורה מטבלת אנשי קשר
מחק שורה מטבלת אנשי קשר
ערוך   שכפל   מחק  
אנשי קשר מטעם המזמין

- +
מודדים
מחק שורה מטבלת מודדים מחק
מסמכים
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
תעודות השכלה
הוסף צרופה
מחק שורה מטבלת תעודות השכלה מחק שורה
מודד מבקר
מפענחי תצ"א
מחק שורה מטבלת מפענחים מחק
מסמכים
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
תעודות השכלה
הוסף צרופה
מחק שורה מטבלת תעודות השכלה מחק שורה
- +
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד.
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.