שליחת הטופס עלולה להתעכב בהתאם למהירות הגלישה באינטרנט ובגודל הקבצים שצורפו.

יש להמתין לקבלת הודעה הכוללת את פרטי הטיפול בטופס

לאחר שליחת הטופס, תקבל הודעה בתיבת הדואר האלקטרוני שציינת:
אנא וודא שתיבת הדואר האלקטרוני תקינה.
תוכל להדפיס את הטופס במידת הצורך.

לתשומת לבך, יש להשאיר את הדפדפן פתוח עד להשלמת תהליך השליחה.
אם תסגור את החלון לפני סיום התהליך, התביעה לא תיקלט ולא תטופל.

לשליחת הטופס, אנא לחץ "אישור".
לביטול, או להכנסת שינויים , אנא לחץ "ביטול".
- +
הגשת תביעה אישית לתשלום תגמולי מילואים - בטופס מקוון

טופס התביעה מיועד למשרתים במילואים תושבי ישראל.

אם הנך עונה על אחד מהקריטריונים הבאים – עליך להגיש את תביעת המילואים באמצעות המעסיק:

 • שכירים עובדים בשכר חודשי
 • שכירים עובדים בשכר יומי, שעבדו לפחות 75 ימים ב-3 החודשים שקדמו לתקופת השירות

תושבי חוץ לארץ, שאינם בעלי תעודת זהות ישראלית – יגישו תביעה אישית באמצעות סניפי המוסד לביטוח לאומי.

לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • תלושי שכר או אישור מהמעסיק לפי מעמדך ערב השירות במילואים.

אופן צירוף קבצים (מסמכים ואישורים)

 • הגודל הכולל של כל הקבצים לא יעלה על 20 MB
 • סוגי קבצים שאפשר לצרף: PDF,BMP,JPG,GIF, TIF,TIFF,JPEG
 • הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהיא עד 300 dpi, לצמצום נפחים.
 • מדריך לצמצום נפח קובץ

 • במידה ואתה מצרף קובץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, ולכן מומלץ לא לצרף קבצים מוגנים בסיסמא.

אם בחודשים לאחר שתקבל את תגמולי המילואים, ישולמו לך תשלומים נוספים (כגון דמי הבראה, ביגוד, בונוס, משכורת י"ג וכו'),

המתייחסים גם לתקופה שלפיה חושב התגמול – תוכל לתבוע הפרשים לתגמול המילואים. לשם כך אתה מתבקש לשלוח את המסמכים הרלוונטיים באמצעות האתר

באפשרותך לקבל את המכתבים מאתנו באמצעות הדואר האלקטרוני במקום בדואר הרגיל. לשם כך, עליך למלא בטופס התביעה את פרטי הדואר האלקטרוני.

את הטופס המקוון ניתן להגיש באחת מהדרכים הבאות:

 • מילוי ושליחת הטופס באמצעות האינטרנט – יש צורך להצטייד בתעודת זהות.
 • מילוי, הדפסה ושליחה לסניפי הביטוח הלאומי באמצעות הדואר, הפקס או הגשה בסניף.

למידע נוסף ולהתקשרות

באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי תוכל למצוא מידע מקיף על תגמולי מילואים

וכן מידע על דרכי ההתקשרות עם סניפי הביטוח הלאומי ב"סניפים וערוצי שירות"

תוכל גם לפנות אלינו באמצעות האתר במדור "פנו אלינו"


מוקד תמיכה בנושאים טכניים של הטופס (כגון: שמירה, הדפסה וצירוף קבצים): 1299 (ימים א'-ה' בין השעות 8:00-19:00)

לשאלות בנושא טיפול בתביעה ומידע בנושאי זכויות ושירות: מוקד ארצי של הביטוח הלאומי *6050 או 04-8812345 (ימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00)

- +
1 פרטי התובע

באפשרותך למלא את הטופס, להדפיסו ולהעבירו לסניף הביטוח לאומי

מען למכתבים ( אם שונה מהכתובת הרשומה במשרד הפנים) מען למכתבים (אם שונה מהכתובת הרשומה למעלה)
2 פרטי חשבון הבנק של התובע

- +
3 תקופת שירות מילואים
חובה לציין את תקופות השירות כפי שמופיעות באישור הצבאי. אין לאחד או לפצל תקופות שירות.
תקופת שירות
מחק שורה מטבלת תקופת שירות מחק תקופת שירות
- +
4 פרטי עיסוק
הנך זכאי לתגמול לפי הכנסותיך מהמעסיק- יש לצרף 6 תלושים אחרונים
יש לצרף מכתב הפסקת עבודה


לתשומת ליבך, במידה ותוגש תביעה על ידי מעסיקך עבור תקופה זו - ייווצר לך חוב בביטוח לאומי על בסיס הכנסותיך כשכיר.

לתשומת לבך, עם קבלת תביעת המעסיק יחושב התגמול הכולל מחדש.


מסרתי את האישור המקורי למעסיק:
ואני תובע השלמה על בסיס הכנסותי ממעסיקים אחרים.

לתשומת לבך, עם קבלת תביעת המעסיק יחושב התגמול הכולל מחדש.


יש לצרף מכתב הפסקת עבודה.


בחלק הצהרות ושליחה באפשרותך לצרף תלושי שכר ואישורים עבור עיסוקים נוספים בתקופות השירות הנוספות לתקופה הראשונה.

- +
אופן הגשת הבקשה

אופן שליחת התביעה באמצעות האינטרנט:

 1. הכן מראש וסרוק את כל המסמכים שאתה מעוניין לצרף לטופס התביעה.
 2. טען את המסמכים הסרוקים וצרפם לטופס התביעה במקום המיועד.
 3. שגר את התביעה והמסמכים המצורפים לביטוח הלאומי באמצעות האינטרנט.

סיימת למלא את הטופס.

 1. הדפס את הטופס וחתום.
 2. צרף את המסמכים הנדרשים והעבר את הטופס המלא עם כל המסמכים המצורפים לביטוח לאומי.

המסמכים שיש לצרף לטופס התביעה:

 • טופס 3010 או טופס 3021
 • שירות מל"ח – אישור משרד הכלכלה
 • אישור המעסיק על עבודה ושכר
 • תלושי שכר של 6 חודשים שקדמו לכל תקופת שירות
 • אישור פקיד שומה על פטור ממס הכנסה
 • תעודת סטודנט / תלמיד מעודכנת
 • אישור המעסיק על הפסקת עבודה
 • 4 תלושי שכר של החודשים האחרונים בשירות הקבע
 • במקרה של קרבה לבעל שליטה או בעל מניות - הוכחת תשלום ל-12 החודשים האחרונים, כגון הפקדות בנק והמחאות.

לאחר שליחת טופס התביעה בצירוף המסמכים הנדרשים, תישלח אל תיבת הדואר שלך (שמסרת בטופס), הודעה המאשרת את קבלת הבקשה.

באתר האינטרנט של ביטוח לאומי, תוכל למצוא מידע על דרכי התקשורת עם סניפי הביטוח הלאומי ב "סניפים וערוצי שירות".

באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, תוכל למצוא מידע על דרכי ההתקשרות עם סניפי הביטוח הלאומי ב "סניפים וערוצי שירות" .

בהצלחה!

- +
הצהרת התובע

אני החתום מטה מצהיר בזה, כי כל הפרטים שמסרתי בתביעה ובנספחיה הם נכונים ומלאים.

ידוע לי, שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים מהווה עברה על החוק וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן תגמול לפי חוק זה או להגדלתו על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר.

ידוע לי כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו או בנספחיה, יש בו כדי להשפיע על זכאותי לתגמול או יצירת חוב ועל כן, אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך 30 יום, על ידי פניה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגורי.

אני מסכים שהבנק אליו יופקד התגמול, יחזיר למוסד לביטוח לאומי לפי דרישתו סכומים מתוך חשבוני, אם המוסד יפקיד לחשבון תשלום אשר כולו או חלקו שולם בטעות או שלא כדין, וכן שהבנק ימסור למוסד את פרטיהם של מושכי התשלומים.

5 קיזוז חוב בדמי ביטוח
6 הצהרה למילוי ע"י בעל שליטה או קרוב משפחה לבעל שליטה או לבעל מניות בחברה בלבד
הצהרה למילוי ע"י בעל השליטה או קרוב משפחה לבעל שליטה או לבעל מניות בחברה בלבד
*מהו תפקידך בעבודה במועד הזכאות? (פירוט העבודה שבוצעה בפועל)
*היכן בוצעה עבודתך בפועל? (יש לציין כתובת)
*מהו היקף עבודתך? (יש לפרט ימים ושעות)
הוספת מסמכים ואישורים לטופס
אישורים לבקשה

לתשומת ליבך:

 • נפח כולל של כל הצרופות לא יעלה על 20 MB

לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300 dpi

סוגי הקבצים שניתן לטעון הם: PDF,BMP,JPG,GIF,TIF,TIFF,JPEG,PNG

סוגי הקבצים שניתן לטעון הם: BMP,JPG,GIF,TIF,TIFF,JPEG,PNG

לתשומת ליבך, במידה ואתה מצרף קובץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, ולכן מומלץ לא לצרף קבצים מוגנים בסיסמא

 
הוסף צרופה
אישור על סיום עבודה/ יציאה לחל"ת
הוסף צרופה
שורה 1
מחק שורה מחק שורה מטבלת אישורי מעסיק
הוסף צרופה
תלושי שכר של 6 חודשים שלפני חודשי השירות
באפשרותך לצרף תלושי שכר ואישורים עבור עיסוקים נוספים בתקופות השירות הנוספות לתקופה הראשונה
שורה 1
מחק שורה מחק שורה מטבלת תלושי שכר של 6 חודשים שקדמו לכל תקופת שירות
הוסף צרופה
4 תלושי שכר של החודשים האחרונים בשירות הקבע
שורה 1
מחק שורה מחק שורה מטבלת 4 תלושי שכר של החודשים האחרונים בשירות הקבע
הוסף צרופה
הוכחת תשלום ל-12 החודשים האחרונים לכל תקופת שירות, כגון הפקדות בנק והמחאות במקרה של קרבה לבעל שליטה או בעל מניות
שורה 1
מחק שורה מחק שורה מטבלת הוכחת תשלום ל-12 החודשים האחרונים לכל תקופת שירות
הוסף צרופה
אישורים נוספים
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
מסמכים נוספים
מחק שורה מחק שורה מטבלת מסמכים
הוסף צרופה
7 הצהרת התובע

אני החתום מטה מצהיר בזה, כי כל הפרטים שמסרתי בתביעה ובנספחיה הם נכונים ומלאים.

ידוע לי, שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים מהווה עברה על החוק וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן תגמול לפי חוק זה או להגדלתו על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר.

ידוע לי כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו או בנספחיה, יש בו כדי להשפיע על זכאותי לתגמול או יצירת חוב ועל כן, אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך 30 יום, על ידי פניה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגורי.

אני מסכים שהבנק אליו יופקד התגמול, יחזיר למוסד לביטוח לאומי לפי דרישתו סכומים מתוך חשבוני, אם המוסד יפקיד לחשבון תשלום אשר כולו או חלקו שולם בטעות או שלא כדין, וכן שהבנק ימסור למוסד את פרטיהם של מושכי התשלומים.