- +
- +
- +
כניסה לישראל
יציאה מישראל
כניסה כפולה לישראל במהלך הביקור
פירוט השהייה בישראל לפי תאריכים ומקומות שהייה
ביקור
מחק שורה מטבלת פרטי הביקור
מחק ביקור
- +
פרטי הסוכן בחו"ל
פרטי משרד הנסיעות הישראלי
שם הפקיד המטפל בבקשה
הצהרה וחתימה
  1. אני מצהיר כי קראתי והבנתי את הוראות נוהל הטיפול בקבוצות תיור שמספרו 6.4.0014. לקריאת הנוהל לחץ כאן
  2. אני מצהיר כי ערכנו בדיקות נדרשות כפי שמתחייב בנוהל ומשוכנע כי חברי הקבוצה יצאו את הארץ במועד המצוין בבקשה
  3. אני מתחייב לדווח לרשות האוכלוסין וההגירה על כל בעיה שתתעורר בתקופה שהקבוצה נמצאת בארץ ועל כל נשירה של תיירים מהקבוצה בכל שלב שהוא
  4. ידוע לי כי מוטלת עלינו האחריות ליציאת התיירים עם תום תוקף הרישיון וכי אי יציאה כאמור עשויה להביא להצבת תנאים נוספים בהבאת קבוצות תיור בעתיד
  5. אני מצהיר כי ידוע לי שפרק הזמן במהלכו תטופל בקשתי הינו עד  ימי עבודה 
 
 
 
- +

   
  
,   ארבע ספרות אחרונות