;

לתמיכה טכנית:

02-6664646
ימים א' עד ה'
בין השעות 08:00 – 22:30

לקבלת הסבר לגבי תוכן הטופס
או בירור סטטוס טיפול בפניתך

פנה אל משרד $officeid טלפון $phonenumber

הנחיות להדפסת טופס מקוון

על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור כפתור הדפסה הדפס הנמצא בסרגל הכלים של הטופס. סרגל הכלים סרגל הכלים
אנא נסו שנית.

שאלון למועמד/ת כדירקטור בתאגיד בנקאי ללא גרעין שליטה

התאגיד הבנקאי אליו מוגשת המועמדות:

שאלון למועמד/ת כדירקטור ב (להלן: "התאגיד הבנקאי")

*שדה חובה מסומן בכוכבית

סימוכין: 61215תאריך: 18/9/2020
יש לעיין בהנחיות למילוי הבקשה, את ההנחיות ניתן למצוא בקישור המצורף, לחץ כאן למעבר לקובץ

*קראתי את ההנחיות


             
פרטים אישיים של המועמד
כתובת מגורים
השכלה
בסעיף זה יש להתייחס לכל סוגי ההשכלה. ביחס לכל אחד מהם נא ציין (בצרוף תעודות):
1
פרטי תעסוקה
בסעיף זה יש להתייחס לכל התפקידים אותם מילאת במהלך 15 השנים האחרונות, וכן תפקידים אותם הינך ממלא כיום (לרבות, תפקידים ללא שכר) ביחס לכל אחד מהם ציין:
1
*
מנכ"ל
סמנכ"ל
חשב
מזכיר כללי
יועץ משפטי
מבקר פנימי
חשבונאי ראשי
מנהל יח' בקרת אשראי
אחראי בקרת סיכונים
משנה למנכ"ל
מנהל אגף עסקי
מנהל אגף אשראי
מנהל אגף תפעול
סמנכ"ל בכיר
אחר
יושרה אישית ועסקית
האם אירע בעבר אירוע מהמפורטים להלן? במקרה של תשובה חיובית-פרט וצרף צילום של הכרעת הדין, גזר הדין או החלטת ביהמ"ש במקרים הרלוונטיים
*4.1

האם הורשעת בעבירה בבית משפט בישראל או בבית משפט מחוץ לישראל?

*
*4.2

האם הוגש נגדך כתב אישום?

*
*4.3

האם נחקרת בקשר לחשד לביצוע עבירה?

*
*4.4

האם הושת עליך כופר?

*
*4.5

האם הושת עליך עיצום כספי או סנקציה אחרת לרבות בהליך מנהלי?

*
*4.6

האם היית או הנך שולט, דירקטור, או עובד בכיר (מנכ"ל או בדרג אחד מתחתיו) בחברה שהוגש נגדה כתב אישום (בהתייחס לאירוע שהתרחש במהלך תקופת כהונתך)?

*
*4.7

האם היית או הנך מעורב כאמור בסעיף 4.6 לעיל בחברה שהושת עליה כופר או עיצום כספי בהתייחס לאירוע שהתרחש במהלך תקופת כהונתך?

*
*4.8

האם היית או הינך מעורב כאמור בסעיף 4.6 לעיל בחברה שנחקרה בקשר לחשד לביצוע עבירה, בהתייחס לאירוע שהתרחש במהלך תקופת כהונתך?

*
*4.9

האם הורשעת בידי גוף משמעתי?

*
*4.10

האם מתנהלות או התנהלו כנגדך או כנגד עסק אחר שבו היית מעורב, כאמור בסעיף 4.6 לעיל חקירות פליליות, בהתייחס לאירוע שהתרחש במהלך תקופת כהונתך?

*
*4.11

האם מתנהלות או התנהלו כנגדך או כנגד עסק אחר שבו היית מעורב, כאמור בסעיף 4.6 לעיל, חקירות כלשהן או הליכים משמעתיים כלשהם על ידי רשויות פיקוח כלשהן, בישראל או בחו"ל, או שנמסרה הודעה בדבר שקילת הליכים כאמור בקשר עם הפרת דרישות או סטנדרטים של מערכת רגולטורית בישראל או בחו"ל?

*
*4.12

האם היית או הנך מעורב כעובד או כמחזיק מניות בתאגיד שבוטל או הותלה רישומו, אישורו, חברותו או רישיונו על ידי גוף רגולטורי?

*
*האם כתוצאה מכך נשללה או הוגבלה יכולתך לעסוק בתחום הטעון רישיון?
*
*4.13

האם הופסקה בעבר כהונתך כמנהל או כדירקטור בגוף שבו כיהנת או האם נפסלת מלשמש כדירקטור או בכל תפקיד ניהולי אחר?

*
*4.14

האם ביהמ"ש נתן צו הגבלה כהגדרתו בסעיף 7 לחוק החברות החל עליך?

*
*4.15

האם פורסם דו"ח מבקר המדינה הכולל ממצאים בעלי נגיעה אישית כלפיך, לרבות כאלה ביחס לתפקודך?

*
*4.16

האם הוגשה נגדך תביעה אזרחית על ידי רשות מרשויות המדינה בשל כהונה או תפקיד שמלאת?

*
*4.17

האם קיים כנגדך פסק דין, בישראל או בחו"ל, שבגינו, נכון למועד ההצהרה, הנך חב חבות כספית כלפי צד שלישי?

*
*4.18

האם ערכת, בישראל או בחו"ל, הסדרים עם נושים, הגשת בקשות לפשיטת רגל, הוכרזת כפושט רגל, נכסיך חולטו, הוטל עיקול על נכסיך, או האם הנך נמצא בהליכים הקשורים לנושאים אלו?

*
*4.19

האם היית או הינך מעורב כאמור בסעיף 4.6 לעיל בתאגיד שפורק או שהיה או הינו בהליכי פירוק, בכינוס נכסים, או שעשה הסדר עם נושים?

*
זיקה וניגודי עניינים
*5.1

האם אתה, בן זוגך או תאגיד, בו אחד מכם הוא בעל השליטה, יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל או נושא משרה אחר הכפוף ישירות למנכ"ל-בעל חבויות, כמשמעותן בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 313, לתאגיד הבנקאי או לתאגיד בשליטת התאגיד הבנקאי?

*פרט עבור כל בעל חבות
1
*5.2

בכל אחד מהמקרים הבאים, הינך מתבקש לציין האם מתקיים לגביך אחד הסייגים המפורטים להלן, ואם כן-הינך מתבקש לפרט את המידע הרלוונטי. להלן פירוט המקרים:

*5.2.1

האם אתה או קרובך, ככל הידוע לך, מחזיקים יותר מרבע אחוז במניות סחירות באחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן: (אם כן, ציין את שיעור ההחזקה, שם התאגיד או המחזיק ואת קרבת המשפחה):

*
*
*
*5.2.2

האם אתה או קרובך, ככל הידוע לך, מחזיקים באמצעי שליטה מכל סוג שהוא (למעט מניות סחירות), באחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן (אם כן, ציין את שיעור ההחזקה ואת סוג אמצעי השליטה, שם התאגיד או המחזיק ואת קרבת המשפחה):

*
*
*
*5.2.3

האם כיום, או בשנתיים האחרונות, יש לך, או למי שנמצא בקשר קרוב עימך, זיקה, כהגדרתם של מונחים אלה בסעיף 11ה(ה) לפקודת הבנקאות לאחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן (אם כן, ציין את סוג הזיקה, שם התאגיד או האדם, ופירוט הקשר של הקרוב אליך):

*
*
*
*
*5.2.4

האם כיום יש לך זיקה כהגדרתה בסעיף 11ה(ה) לפקודת הבנקאות לאחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן (אם כן, ציין את הקרבה)?

*
*
*
*5.2.5

האם כיום יש לך או למי שהינך בקשר קרוב עימו, כהגדרתו בסעיף 11ה(ה) לפקודת הבנקאות, קשרים עסקיים או מקצועיים, גם אם קשרים אלה אינם דרך כלל, עם אחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן? (אם כן, ציין את פרטי התאגיד או האדם ואופי הקשרים עימו):

*
*
*
*5.2.6

האם יש לך זיקה כהגדרתה בסעיף 11ה(ה) לפקודת הבנקאות לחבר הועדה במועד המינוי?

*
*5.2.7

האם הינך שר, סגן שר או חבר הכנסת, או בעל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר או לסגן שר, או שהינך עובד מדינה או עובד של תאגיד שהוקם בחוק?

*
*5.2.8

האם אתה מקיים את אחד מאלה:

*
*
*
פרטים נוספים
*6.1

האם קיים חשש כי עיסוקיך האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים בינך לבין התאגיד הבנקאי?

*
*6.3

האם עיסוקך האחרים מותירים בידך זמן למלא את תפקידך כדירקטור בתאגיד הבנקאי?

פרט
*6.4

האם אתה מכהן כדירקטור, כחבר ועדת השקעות, כחבר ועדת אשראי או עובד באחד או יותר מהגופים הבאים: גוף פיננסי, או תאגיד השולט בגוף פיננסי, מנהל תיקים, יועץ השקעות, חבר בורסה, חתם או תאגיד מסוג אחר שעיסוקו העיקרי בתחום שוק ההון או תאגיד השולט בתאגיד כאמור?

*
*
*6.5

האם הינך בעל כישורים הולמים לכהונה כדירקטור בתאגיד בנקאי, בין היתר, מבחינת השכלה, ידע, ניסיון או מומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים: בנקאות, כספים, פעילות כלכלית או עסקית, משפט, מימון, חשבונאות, ניהול סיכונים, ציות רגולטורי או טכנולוגיית מידע?

*
*6.6

מהו תחום מומחיותך המרכזי? יש לציין פרטים המבססים את המומחיות לרבות פרטים בעניין עבודות או פרויקטים שנעשו על ידך ותוצאותיהם

*6.7

האם כיהנת בעבר בתפקיד ניהולי בכיר (לרבות דירקטור) בתאגיד בנקאי, או שהינך בעל ניסיון בנקאי אחר (כגון: שותף במשרד רואה חשבון מבקר, האחראי על ניהול ביקורת בתאגיד בנקאי)?

*
*6.8

כשירות מקצועית או מומחיות חשבונאית ופיננסית

*6.8.1

האם הינך בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית כמשמעותו של המושג בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005?

*
*6.8.2

האם הינך בעל כשירות מקצועית כמשמעותו של המושג בסעיף 2(א)(3) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005?

*
*6.9

האם הינך עובד של רשות ניירות ערך או עובד הבורסה?

*6.10

האם הינך מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה משמש מי מחברי דירקטריון התאגיד הבנקאי כדירקטור חיצוני?

*
*6.11

האם הנך משמש, או שימשת בחמש השנים האחרונות, בגוף כלשהו, כחבר דירקטוריון או כמנכ"ל, או הנך, כיום או בחמש השנים האחרונות, בעל שליטה או בעל עניין (כהגדרתו של מושג זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) בגוף כלשהו?

1
*
*6.12

האם יש לך זיקה לתאגידים בענף משנה כאמור סעיף 55 להוראת ניהול בנקאי תקין 301?

*
*6.13

נא פרט מה עשויה להיות תרומתך הסגולית המהותית להתנהלותו של הבנק באם תיבחר לתפקיד

6.14

נא פרט כל מידע רלוונטי נוסף לבקשת המועמדות, גם אם הינך סבור שאין בו כדי למנוע את מינוייך לכהונה

מסמכים מצורפים
הוסף צרופה
הוסף צרופה
על מנת לצרף את הצהרת המועמד עליך ללחוץ כאן להורדת הקובץ, לחתום, לסרוק ולצרף.
הוסף צרופה
מסמכים נוספים
1
הוסף צרופה
מילוי משוב

מה דעתך על תהליך מילוי הטופס?

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד.
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.