תביעה לדמי אבטלה

סמוכין: 984439
קישור זה ייפתח בחלון חדש עליך להזין תאריך בפורמט DD/MM/YYYY
שליחת הטופס עלולה להתעכב בהתאם למהירות הגלישה באינטרנט ובגודל הקבצים שצורפו.

יש להמתין לקבלת הודעה הכוללת את פרטי הטיפול בטופס

לאחר שליחת הטופס, תקבל הודעה בתיבת הדואר האלקטרוני שציינת:
אנא וודא שתיבת הדואר האלקטרוני תקינה.
תוכל להדפיס את הטופס במידת הצורך.

לתשומת לבך, יש להשאיר את הדפדפן פתוח עד להשלמת תהליך השליחה.
אם תסגור את החלון לפני סיום התהליך, התביעה לא תיקלט ולא תטופל.

לשליחת הטופס, אנא לחץ "אישור".
לביטול, או להכנסת שינויים , אנא לחץ "ביטול".

הנחיות להדפסת טופס מקוון

על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור כפתור הדפסה הדפס הנמצא בסרגל הכלים של הטופס. סרגל הכלים סרגל הכלים
אנא נסו שנית.


מילוי טופס זה מחייב גרסת סרגל  ומעלה
הגרסה המותקנת אצלך הינה

לשדרוג סרגל הטפסים לחץ כאן

הנחיות למילוי הטופס
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
הגשת תביעה לתשלום דמי אבטלה- בטופס מקוון

הגשת התביעה מיועדת למי שעונה על שלושת התנאים הבאים:

 • היית עובד שכיר
 • אתה רשום בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה
 • הנך מתייצב בשירות התעסוקה לדרוש עבודה

שים לב,

 • חשוב לפנות בפעם הראשונה ללשכת שירות התעסוקה מיד עם הפסקת עבודתך, אחרת אתה עלול לאבד את זכאותך לדמי אבטלה
 • אם הגשת תביעה לדמי אבטלה שאושרה וטרם חלפו 12 חודשים מהחודש בו החלה הזכאות הקודמת לדמי אבטלה, אתה פטור מהגשת תביעה חדשה

את התביעה יש להגיש בתוך 12 חודשים מהיום שבו התייצבת לראשונה בלשכת שירות התעסוקה.

לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • מכתב על הפסקת עבודה מהמעסיק המציין את סיבת הפסקת העבודה (כגון פיטורין, התפטרות, יציאה לחל"ת, פנסיה וכד) ותאריך ההפסקה, החתום בחתימה וחותמת המעסיק.
 • אם אתה נמצא בחופשה ללא תשלום, לפחות 30 ימים, עליך לצרף אישור מהמעסיק המציין ביוזמת מי היציאה לחופשה ללא תשלום, לציין את תקופת החופשה ללא תשלום הצפויה, ואת יתרת ימי החופשה המגיעים לך, אם יש. אם ניצלת את כל יתרת ימי החופשה לפני היציאה לחופשה ללא תשלום, המעסיק נדרש לציין כי אין יתרת ימי חופשה.
 • אישור המעסיק על תקופת העסקה ועל השכר (עמ' 5 – 6 בטופס זה, אפשר לקבל טופס נפרד בל/1514) או תלושי שכר של 12 חודשי עבודה לפחות בתוך 18 חודשים אחרונים שקדמו להתייצבותך הראשונה בשירות התעסוקה כדורש עבודה, אשר כוללים את 6 חודשי העבודה האחרונים. חובה לצרף תלוש שכר של חודש העבודה האחרון ) .
 • אם עבדת אצל שני מעסיקים או יותר עליך לצרף תלושי שכר או אישור המעסיק על תקופת העסקה ועל השכר מכל המעסיקים, גם אם הינך ממשיך לעבוד אצל אחד או יותר מהם
 • מי שנמצא בהכשרה מקצועית (ש"ת -22) - אישור מלשכת שירות התעסוקה על הפנייה לקורס

כדי שניתן יהיה לטפל בתביעתך בהקדם באחריותך לדאוג לכך שהמסמכים יועברו במהירות האפשרית לסניף הקרוב למקום מגוריך, ללא קבלת המסמכים לא ניתן יהיה להמשיך את הטיפול בתביעתך.

לתשומת לבך, הפקיד המטפל רשאי, על פי שיקול דעתו, לדרוש גם תלושי שכר או אישור מעסיק, במקרים שבהם חסרים במסמכים שהוגשו נתונים חיוניים להשלמת הטיפול בתביעה

באפשרותך להגיש את הטופס המקוון באחת מהדרכים הבאות:

מילוי ושליחת הטופס לביטוח הלאומי באמצעות האינטרנט.

מילוי, הדפסה והגשה לביטוח הלאומי (דואר, פקס, הגשה לסניף)


אפיון הקבצים המצורפים:

ניתן לצרף לטופס קבצים בגודל כולל של עד 20MB

גודל מקסימלי לקובץ בודד 2MB

סוגי קבצים שניתן לצרף:

לתשומת ליבך, במידה ואתה מצרף קובץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, ולכן מומלץ לא לצרף קבצים מוגנים בסיסמא

אם יש לך מספר קבצים לצרף, חשוב שתקפיד לצמצם את נפח הקבצים.

לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300 dpi

מדריך לצמצום נפח קובץ

באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי תוכל למצוא מידע מקיף על "דמי אבטלה"

וכן מידע על דרכי ההתקשרות עם סניפי הביטוח הלאומי ב "סניפים וערוצי שירות"

תוכל גם לפנות אלינו באמצעות האתר במדור "פנו אלינו"


מוקד תמיכה בנושאים טכניים של הטופס (כגון: שמירה, הדפסה וצירוף קבצים): 1299 (ימים א'-ה' בין השעות 8:00-19:00)

לשאלות בנושא טיפול בתביעה ומידע בנושאי זכויות ושירות: מוקד ארצי של הביטוח הלאומי *6050 או 04-8812345 (ימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00)

פרטי התובע
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
אם הגשת תביעה לדמי אבטלה שאושרה וטרם חלפו 12 חודשים מהחודש בו החלה הזכאות הקודמת לדמי אבטלה, אתה פטור מהגשת תביעה חדשה.
יש לרשום את החודש הראשון שבו התייצבת לראשונה בלשכת שירות התעסוקה ובגינו אתה דורש דמי אבטלה שים לב: ללא רישום בלשכת שירות התעסוקה תדחה תביעתך.
1
פרטי התובע

באפשרותך למלא את הטופס, להדפיסו ולהעבירו לסניף הביטוח לאומי

פרטי הילדים בגילאי 18-24
שורה 1
מחק שורה מטבלת פרטי הילדים
אני מסכים לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים דיגיטליים(הודעות טקסט ודואר אלקטרוני), במקום בדואר רגיל   כן לא
מען למכתבים (אם שונה מהכתובת הרשומה במשרד הפנים)
2
פרטי חשבון הבנק של התובע (חשבון בנק הרשום על שמך או שאתה שותף בו)
יש לציין את כל ספרות מספר החשבון ללא סימן ה-/
3
פרטים על תקופת האבטלה
יש לרשום את החודש הראשון שבו התייצבת לראשונה בלשכת שירות התעסוקה ובגינו אתה דורש דמי אבטלה שים לב: ללא רישום בלשכת שירות התעסוקה תדחה תביעתך.
שים לב: ללא רישום בלשכת שירות התעסוקה, תידחה תביעתך
יש לצרף אישור זכאות לפטור ממס הכנסה/נקודות זיכוי נוספות במקום הייעודי בחלק הצהרות ושליחה
יש לצרף אישור ממס הכנסה במקום הייעודי בחלק הצהרות ושליחה
4
טרם מלאו לי 20 שנה
*
הכנסת בן/בת זוג בש"ח
5
פרטים על הכנסת בן/בת זוג
טרם מלאו לי 45, פרטים על הכנסת בן/בת זוג
יש לצרף תלוש/אישור מתאים
6
פרטים על השכלה, מקצוע ותעסוקה
פרטי מעסיקים
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
7
פרטים על מקומות העבודה ב 24 החודשים האחרונים
שורה 1
מחק שורה מטבלת מעסיקים קודמים מחק שורה
סך הכל:
הפסקת עבודה

אם יש הצדקה להתפטרותך, נא צרף אישור מתאים במקום המיועד, בלשונית הצהרות ושליחה

פרטי מעסיק נוסף
שורה 1
פרטי מעסיק נוסף
מחק שורה מטבלת פרטי מעסיק נוסף
פרטי מעסיק
נתוני תעסוקה והשכלה
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
פרטים על עיסוקים והכנסות בתקופת אבטלה (לאחר התייצבות בשירות התעסוקה)
8
פרטים על שירות צבאי או לאומי ב 36 החודשים שקדמו לאבטלה
9
פרטים על עיסוקים והכנסות בתקופת אבטלה
10
פרטים בעבור נבחנים בעריכת דין ובראיית חשבון
נבחנים בעריכת דין ובראיית חשבון
8
פרטים על שירות צבאי או לאומי ב 36 החודשים שקדמו לאבטלה
6
פרטים על השכלה, מקצוע ותעסוקה
11
פטור ממס ונקודות זיכוי
יש לצרף אישור זכאות לפטור ממס הכנסה/נקודות זיכוי נוספות במקום הייעודי בחלק הצהרות ושליחה
יש לצרף אישור ממס הכנסה במקום הייעודי בחלק הצהרות ושליחה
אופן הגשת הבקשה
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
הגשת הבקשה

אופן שליחת התביעה באמצעות האינטרנט:

 1. הכן מראש וסרוק את כל המסמכים שאתה מעוניין לצרף לטופס התביעה.
 2. טען את המסמכים הסרוקים וצרפם לטופס התביעה במקום המיועד.
 3. שגר את התביעה והמסמכים המצורפים לביטוח הלאומי באמצעות האינטרנט.

המסמכים שיש לצרף לטופס התביעה:

 • מכתב על הפסקת עבודה המציין את סיבת הפסקת העבודה (כגון פיטורין, התפטרות, יציאה לחל"ת, פנסיה וכד) ותאריך ההפסקה , החתום בחתימה וחותמת המעסיק.
 • אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר להדפסת הטופס או תלושי שכר של 12 חודשים לפחות - בתוך 18 חודשי העבודה אחרונים שבהם מצוין מספר ימי העבודה
 • תלוש שכר עבור כל חודש בו אתה עובד ותובע דמי אבטלה
 • תלוש פנסיה לחודש התייצבות ראשון
 • מי שנמצא בהכשרה מקצועית - אישור מלשכת שירות התעסוקה על הפנייה לקורס
 • הכנסות בן זוג – תלושי שכר/תלושי פנסיה של חודש ההתייצבות
 • אישור לימודים/שירות צבאי/שירות לאומי עבור ילד בגילאים 18-24
 • אישור על דחיית שירות
 • אישור פטור משירות
 • אישור לפטור ממס הכנסה/נקודות זיכוי נוספות
 • אישור ממס הכנסה לתשלום דמי מזונות
 • מסמך המסביר את ההתפטרות
 • תלוש/אישור על הכנסה של בן/ת הזוג

לתשומת לבך, ללא קבלת המסמכים הנדרשים, לא ניתן יהיה להמשיך את הטיפול בתביעתך.

לאחר שליחת טופס התביעה בצירוף המסמכים הנדרשים, תישלח אל תיבת הדואר שלך (שמסרת בטופס), הודעה המאשרת את קבלת הבקשה.

סיימת למלא את הטופס.

 1. הדפס את הטופס וחתום.
 2. צרף את המסמכים הנדרשים והעבר את הטופס המלא עם כל המסמכים המצורפים לביטוח לאומי.

המסמכים שיש לצרף לטופס התביעה:

 • מכתב על הפסקת עבודה המציין את סיבת הפסקת העבודה (כגון פיטורין, התפטרות, יציאה לחל"ת, פנסיה וכד) ותאריך ההפסקה , החתום בחתימה וחותמת המעסיק.
 • אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר להדפסת הטופס או תלושי שכר של 12 חודשים לפחות - בתוך 18 חודשי העבודה אחרונים שבהם מצוין מספר ימי העבודה
 • תלוש שכר עבור כל חודש בו אתה עובד ותובע דמי אבטלה
 • תלוש פנסיה לחודש התייצבות ראשון
 • מי שנמצא בהכשרה מקצועית - אישור מלשכת שירות התעסוקה על הפנייה לקורס
 • הכנסות בן זוג – תלושי שכר/תלושי פנסיה של חודש ההתייצבות
 • אישור לימודים/שירות צבאי/שירות לאומי עבור ילד בגילאים 18-24
 • אישור על דחיית שירות
 • אישור פטור משירות
 • אישור לפטור ממס הכנסה/נקודות זיכוי נוספות
 • אישור ממס הכנסה לתשלום דמי מזונות
 • מסמך המסביר את ההתפטרות
 • תלוש/אישור על הכנסה של בן/ת הזוג

לתשומת לבך, ללא קבלת המסמכים הנדרשים, לא ניתן יהיה להמשיך את הטיפול בתביעתך.

באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, תוכל למצוא מידע על דרכי ההתקשרות עם סניפי הביטוח הלאומי "סניפים וערוצי שירות" .

( יש להדפיס את הטופס מתוך תוכנת ה-acrobat reader )

ב ה צ ל ח ה !

הצהרות ושליחה
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
12
הצהרת התובע

אני החתום מטה תובע דמי אבטלה לפי הפרטים שמסרתי בתביעה זו.

אני מצהיר בזה ,כי כל הפרטים בתביעה ובצירופיה הם נכונים ומלאים.

אני מתחייב, כי כל עוד אהיה זכאי לדמי אבטלה אודיע למוסד לביטוח לאומי מיד על כל שינוי שיחול באחד הפרטים בתביעה זו, כולל שינויים בהכנסותיי מעבודה, ממשלח יד, מפנסיה או מגמלה אחרת מביטוח לאומי.

לעובד שהושעה מעבודה: אני מתחייב להודיע למוסד לביטוח לאומי על תשלומי שכר או הפרשי שכר שישולמו לי בעבור תקופת ההשעיה, כולל תשלומים שיבוצעו רטרואקטיבית.

ידוע לי, כי בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן גמלה לפי חוק זה, או להגדלתה, על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, עובר על החוק וצפוי לקנס כספי ומאסר.

ידוע לי, כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו ובנספחיה, יש בו כדי להשפיע על זכותי לגמלה או על יצירת חוב, ועל כן אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך 30 יום.

אני מסכים שהבנק אליו תופקד הקצבה יחזיר למוסד לביטוח לאומי, לפי דרישתו, סכומים מתוך חשבוני, אם המוסד יפקיד לחשבון תשלום אשר כולו או חלקו שולם בטעות או שלא כדין. וכן שהבנק ימסור למוסד את פרטיהם של מושכי התשלומים.

אני מסכים כי המוסד יפנה לבנק באמצעות תקשורת ממחושבת, לצורך אימות בעלותי בחשבון הבנק כפי שהצהרתי ושהבנק ו/או עובד מטעמו ימסור למוסד את המידע הנחוץ לו לאימות פרטי חשבון הבנק שמסרתי.

לחילופין, ידוע לי כי המוסד רשאי לדרוש מסמכים ואישורים נוספים לצורך ביצוע אימות פרטי חשבון הבנק שמסרתי לעיל וכי יהא עלי להמציאם לפי דרישה.

הוספת מסמכים ואישורים לטופס
אישורים לבקשה

במידה ויש יותר ממעסיק אחד יש לצרף טופס עבור כל מעסיק. אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר להורדה,

לתשומת ליבך:

 • גודל מקסימלי לקובץ בודד 2MB
 • נפח כולל של כל הצרופות לא יעלה על 20MB

לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300 dpi

מדריך לצמצום נפח קובץ

סוגי קבצים שניתן לצרף:

לתשומת ליבך, במידה ואתה מצרף קובץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, ולכן מומלץ לא לצרף קבצים מוגנים בסיסמא

ללא קבלת המסמכים הנדרשים, לא ניתן יהיה להמשיך את הטיפול בתביעתך

מכתב על הפסקת עבודה המציין את סיבת הפסקת העבודה ותאריך ההפסקה
הוסף צרופה
אישור עבור סיבת התפטרות
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
שורה 1
מחק שורה מטבלת אישור מעסיק
הוסף צרופה

לתשומת ליבך, במידה וצרפת אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר אין צורך לצרף תלושי שכר.

אם לא צרפת אישור מעסיק- יש לצרף תלושי שכר ל-12 חודשים בתוך 18 חודשי העבודה האחרונים אשר כוללים 6 תלושי שכר אחרונים.

תלוש שכר 1
מחק שורה מטבלת תלושי שכר
הוסף צרופה
תלוש שכר עבור כל חודש בו אתה עובד אצל   ותובע דמי אבטלה
שורה 1
מחק שורה מטבלת תלושים
הוסף צרופה
תלוש פנסיה לחודש התייצבות ראשון
הוסף צרופה
אישור מלשכת שירות התעסוקה על הפנייה להכשרה מקצועית
הוסף צרופה
הכנסות בן/בת זוג מחודש
הוסף צרופה
אישורים לבקשה
אישור  עבור ילד בגילאים 18-24
הוסף צרופה
אישור על דחיית שירות
הוסף צרופה
אישור פטור משירות
הוסף צרופה
אישור לפטור ממס הכנסה/ נקודות זיכוי נוספות
הוסף צרופה
אישור ממס הכנסה לתשלום דמי מזונות
הוסף צרופה
תלוש/אישור על הכנסה של בן/ת הזוג
הוסף צרופה
מסמכים נוספים
שורה 1
מחק שורה מטבלת מסמכים נוספים
 
הוסף צרופה