- +

עובדים שמעסיקם נמצא בהליך חדלות פירעון וניתן כנגדו צו לפשיטת רגל / צו פירוק / צו לפתיחת הליכים יכול לקבל מהביטוח הלאומי תשלום עבור חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים.

בתאריך 15.9.19 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח- 2018 אשר ערך שינויים באופן הטיפול בתביעות חוב המוגשות על ידי עובדים.

לתשומת לבכם, תביעות שיוגשו בהליכי חדלות פירעון שנפתחו לפני תאריך 15.9.19, יוגשו תחילה לבעל התפקיד שמונה בהליך ולאחר מכן יועברו לבדיקה ואישור הביטוח הלאומי.

למידע נוסף ניתן להיכנס לאתר הביטוח הלאומי

אנא מלאו אחר ההנחיות בקפידה ופעלו לפי השלבים הבאים:
יש לוודא פרטים מדויקים של המעסיק (החייב) ומספר התיק אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ("הממונה").
לברור הפרטים היכנסו לאתר מידע מקוון של הממונה.


לפני מילוי הטופס בידקו שבידכם המסמכים הבאים:
• אסמכתאות לאימות החוב
• ייפוי כח להגשת התביעה לביטוח הלאומי (נדרש רק במקרים שבהם התביעה מוגשת על ידי מיופה כוח)
• 12 תלושי שכר אחרונים
• מכתב פיטורים
• אישור על גובה הפקדות לפיצויי פיטורים העומדים לזכותכם בקופת גמל - אם יש פטור חלקי/ מלא ממס הכנסה - צרפו אישור מתאים.
• מי שאינו תושב ישראל - צילום ת"ז, טופס לרישום נפש מלא וחתום, אישור ניהול חשבון בנק או העתק המחאה.
• עובד זר - צילום דרכון וטופס לרישום נפש מלא וחתום, אישור ניהול חשבון בנק בארץ או בחו"ל ואשרת שהייה בתוקף. להורדת טופס רישום נפש


הנחיות כלליות:
• את המסמכים עליכם לסרוק ולצרף לטופס בלשונית "מסמכים ושליחה"
• וודאו שברשותכם כתובת דואר אלקטרוני - את הכתובת תידרשו להזין בטופס. כתובת דואר אלקטרוני זו תשמש לשליחת הודעות אליכם.
• בסיום מילוי הטופס, יש לשלוח אותו על ידי לחיצה על "שלח"
• יש להמתין עד שתהליך השליחה יושלם.
• בתום התהליך תופיע על המסך הודעה שהתביעה נשלחה, ובנוסף תישלח אליכם הודעת דואר אלקטרוני על אישור שליחת טופס התביעה, בצירוף העתק התביעה. הודעה זו הינה אישור על שליחת התביעה ולא אישור על קליטת התביעה או נכונותה.
• במקרה שלא יתקבל דואר אלקטרוני על אישור שליחה, יש לפנות למוקד התמיכה הטכני בטלפון 1299 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-19:00.
• עם קליטת תביעת החוב במערכת הביטוח הלאומי ישלח אליכם אישור קליטה.
• עם קליטת התביעה במערכת הממונה, תשלח אליכם הודעה הכוללת שם משתמש וסיסמה באמצעותם תוכלו לעקוב אחר הטיפול בהליך חדלות הפירעון ולצפות בתביעות החוב שהוגשו בתיק.

שימו לב, מסמכים שלא יצורפו לתביעה, יכולים לעכב את הטיפול בתביעה.
אם יש ברשותכם מסמכים ואסמכתאות חלופיות יש לצרף אותן לתביעה.

לידיעתך, תביעת החוב תועבר למוסד לביטוח הלאומי ולממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ("הממונה").
לבירורים נוספים ולקבל מידע בנושא, ניתן לפנות למוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי שמספרו *6050 או 04-8812345 בימים א' – ה' בין השעות 8.00-17.00
כמו כן ניתן להיעזר באתר האינטרנט של הביטוח לאומי בנושא ביטוח זכויות עובדים

- +
פרוק חברה פשיטת רגל
51
- +
1 פרטי התובע

יש למלא שאלון רישום נפש ולצרף לתביעה.
פרטים אישיים של התובע?

אני מסכים לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים דיגיטליים(הודעות טקסט ודואר אלקטרוני), במקום בדואר רגיל   כן לא

מען למכתבים

פרטי התקשרות
מען למכתבים
פרטי חשבון הבנק של התובע
פרטי עורך דין מייצג
כתובת
פרטי התקשרות עם עורך הדין
פרטי עורך דין מייצג
כתובת
פרטי התקשרות עם עורך הדין


printing
2 פרטי חשבון הבנק
3 פרטי המעביד


- +
פרטי עבודה מול מעסיק
יש לצרף 12 תלושי שכר בחלק המיועד לכך בטופס
יש לצרף 3 תלושי שכר בחלק המיועד לכך בטופס
המעסיק חייב לי
יש לפרט את רכיבי הפרשי השכר הנתבעים, לדוגמה, החזר נסיעות, שעות נוספות, בציון הסכום לכל אחד מהרכיבים במסמך נפרד בצירוף אסמכתאות מתאימות בלשונית מסמכים. שימו לב! אם לא יצורפו המסמכים והאסמכתאות כנדרש, לא נוכל לבדוק את התביעה עבור רכיב זה ונאלץ לדחותה.
יש לפרט את רכיבי הפרשי השכר הנתבעים, לדוגמה, החזר נסיעות, שעות נוספות, בציון הסכום לכל אחד מהרכיבים במסמך נפרד בצירוף אסמכתאות מתאימות בלשונית מסמכים. שימו לב! אם לא יצורפו המסמכים והאסמכתאות כנדרש, לא נוכל לבדוק את התביעה עבור רכיב זה ונאלץ לדחותה.

printing
4 פרטי התביעה לתשלום חוב שכר עבודה או פיצויי פיטורין

לפי:

שכר עבודה אשר לא שולם על ידי המעביד
הפרשי שכר אשר לא שולמו על ידי המעביד

מספר ימים:
ש"ח
מספר ימים:
ש"ח
מספר ימים:
ש"ח
מספר ימים:
ש"ח
מספר ימים:
ש"ח
מספר ימים:
ש"ח
אי הפרשה לקופת גמל או השתלמות*
ש"ח
מספר ימים:
ש"ח
מספר ימים:
ש"ח


ש"ח


סה"כ החוב המגיע
ש"ח

* אם לא נפתחה כלל קופה עבור המבוטח, ניתן לאשר את חלקו של המעסיק רק עבור 12 חודשים אחרונים שקדמו לניתוק יחסי עובד מעביד.

- +
5 הצהרה
פרטי ממלא הטופס

הצהרות

  • אני החתום מטה מצהיר בזה, כי כל הפרטים שמסרתי בתביעה ובנספחיה נכונים ומלאים. ידוע לי, שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים, מהווה עבירה על החוק וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן גמלה לפי חוק זה או להגדלתה, על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר. ידוע לי, כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה או בנספחיה, יש בו כדי להשפיע על זכאותי לגמלה או ליצירת חוב ועל כן, אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך 30 יום.
  • אני מסכים שהבנק יחזיר למוסד לביטוח הלאומי, לפי דרישתו, סכומים מתוך חשבוני, אם המוסד הפקיד לחשבון, תשלום אשר כולו או חלקו בטעות או שלא כדין, וכן שהבנק ימסור למוסד את פרטיהם של מושכי התשלומים. אני מסכים, כי המוסד יפנה לבנק הנ""ל, באמצעות תקשורת ממחושבת, לצורך אימות פרטי חשבון הבנק שמסרתי לעיל. לחילופין, ידוע לי, כי המוסד רשאי לדרוש מסמכים ואישורים נוספים לצורך ביצוע אימות פרטי חשבון הבנק שמסרתי לעיל וכי יהיה עלי להמציאם לפי דרישה.
  • ידוע לי, כי אם יחולו שינויים בפרטי ההתקשרות, עלי להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי. אם לא יעודכנו פרטי ההתקשרות, המידע ישלח באמצעות הערוצים אותם ציינתי על גבי טופס זה.


- +
מסמכים שיש לצרף לתביעה

במידה והנך עובד "תושב שטחים" או עובד "תושב זר" - טופס רישום נפש. טופס רישום נפש

במידה והבקשה מוגשת על ידי מיופה כח- טופס ייפוי כח חתום ומאומת בידי עורך דין. טופס ייפוי כח

אם יש לך מספר קבצים לצרף, חשוב שתקפיד לצמצם את נפח הקבצים.

לתשומת ליבך:

נפח כולל של כל הצרופות לא יעלה על 15 MB

לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300 dpi

סוגי הקבצים שניתן לטעון הם: PDF,BMP,JPG,GIF, TIF,TIFF,JPEG.

מדריך לצמצום נפח קובץ

ללא קבלת המסמכים הנדרשים, לא ניתן יהיה להמשיך לטפל בתביעתך

הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
אם מלאת טופס בקשה מקוון לרישום נפש, אינך נדרש לצרף צילום טופס ידני
יש לצרף כאן את צילום טופס הבקשה הידני
הוסף צרופה
העתק תדפיסי חשבון בנק לתקופה שעבורה מוגשת התביעה לתשלום חוב שכר עבודה
מחק שורה מטבלת צרופות
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
יש לצרף אישור לפטור המופנה לביטוח לאומי הכולל בתוכו את מספר תיק הניכויים בביטוח הלאומי
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
מחק שורה מטבלת צרופות אחרות
הוסף צרופה