- +
- +
פרטי הנהג החדש

     

פרטי המלווה/ים

"מלווה" – כל אחד מאלה הר"מ, ובלבד שלא ייחשב מלווה בעת היותו שיכור. 
כהגדרתו בסעיף 64ב:  

  1. מי שבידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות, ומלאו לו 24 שנים, ואם הוא בעל רישיון להוראת נהיגה – אף אם טרם מלאו לו 24 שנים.
  2. מי שבידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב שלוש שנים לפחות, ומלאו לו 30 שנים.
  אין הגבלה על מספר המלווים לשם ביצוע תכנית הליווי.

מלווה
מחק שורה מטבלת מלוים
     
הצהרה
- +